Ανάκληση αδειών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4310/2014, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων των κανονισμών ακτινοπροστασίας και της κείμενης νομοθεσίας ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου, και μετά από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, με απόφαση της ΕΕΑΕ επιβάλλεται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κυρώσεις:

α) σύσταση ή
β) πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα ή/και τη βαρύτητα της παράβασης. 
γ) εισήγηση για ή, κατά περίπτωση, αναστολή λειτουργίας κάθε εγκατάστασης ιοντιζουσών ή μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών ή την τροποποίηση ή την ανάκληση της άδειάς της, οποτεδήποτε διαπιστώσει τη μη τήρηση των εφαρμοστέων κανονισμών ή/και τη σοβαρή παραβίαση των όρων της άδειας που χορηγείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ' επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των λοιπών όρων υπό τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν άδειες η ΕΕΑΕ, ή αν η άδεια χορηγείται με υπουργική απόφαση ο, κατά τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιος για την έκδοση της αδείας Υπουργός, μετά από εισήγηση της ΕΕΑΕ, μπορεί να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά τις άδειες.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται αναλυτικά οι κυρώσεις. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!