Βαθμονόμηση εξοπλισμού

Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΕΒΟΙΑ) είναι ένα υποπρότυπο εργαστήριο που έχει αναπτύξει και διατηρεί πρότυπα (υποπρότυπα) μεγέθη (Gy, Sv, Cb/kg) ιοντιζουσών ακτινοβολιών (γ, Χ και β) και διενεργεί βαθμονομήσεις οργάνων μέτρησης ακτινοβολιών σε Air Kerma, Απορροφούμενη Δόση, Ατομικό Ισοδύναμο Δόσης Hp(10) και Hp(0,07), Περιβαλλοντικό Ισοδύναμο Δόσης H*(10) και Έκθεση στα πεδία της ακτινοθεραπείας, διαγνωστικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, ακτινοπροστασίας και ατομικής δοσιμέτρησης εργαζομένων.

Η λειτουργία του ΕΒΟΙΑ καλύπτει τις ανάγκες για βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις όπου γίνεται χρήση ακτινοβολιών, όπως είναι τα τμήματα ακτινοθεραπείας, διαγνωστικής ακτινολογίας, πυρηνικής ιατρικής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε για να αναπτύξει και να διατηρήσει τα πρότυπα (σε εθνικό επίπεδο) μεγέθη δοσιμετρίας καθώς και τις πρότυπες μεθόδους μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

Από το 2000, το ΕΒΟΙΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μετρολογίας EURAMET στο τομέα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Το 2002, υποβλήθηκαν τα CMCs (Calibrations and Measurement Capabilities) του ΕΒΟΙΑ προκειμένου να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις μετρητικές δυνατότητες και ικανότητες των Ευρωπαϊκών εργαστηρίων μετρολογίας. Επιπρόσθετα, το ΕΒΟΙΑ συμμετέχει στις διασυγκρίσεις μεταξύ των πρότυπων και υπο-πρότυπων εργαστηρίων μετρολογίας της Ευρώπης, καθώς και σε άλλα προγράμματα του διενεργεί το EURAMET. Έτσι διασφαλίζεται η διατήρηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δοσιμετρικών μεγεθών και μεθόδων του ΕΒΟΙΑ. To 2003, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ανέθεσε την μετρολογία των ιοντιζουσών ακτινοβολιών γ, Χ και β στο ΕΒΟΙΑ.

Το ΕΒΟΙΑ δημιουργήθηκε με την υποστήριξη και χρηματοδότηση:

  • τριετούς προγράμματος της ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤΙΙ, 96 ΕΠΥ 48-49 Ε Δράση 3.1 «Εκσυγχρονισμός Εργαστηρίου Ελέγχων και Αδειών και Εργαστηρίου Δοσιμέτρησης Προσωπικού»), 1997 - 2000 και
  • τριετούς προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (Technical Co-operation Programme "Establishment of the National Calibration Laboratory for Ionizing radiation” GRE/1/037), 1999 - 2001.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 Το ΕΒΟΙΑ παρέχει υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

radiation therapy
CT patient doctor
radioactivity symbol cubes
dosimetra

Οι υπηρεσίες έχουν διαπιστευτεί κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 116, Πεδία εφαρμογής διαπίστευσης). Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζεται στο ΕΒΟΙΑ διασφαλίζει την ακρίβεια και αξιοπιστία των δοσιμετρικών μεγεθών και μεθόδων, καθώς των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Βαθμονόμησης.

Συνεργασίες

Το ΕΒΟΙΑ συνεργάζεται με άλλα πρότυπα και υπο-πρότυπα εργαστήρια μετρολογίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των μεθόδων διακρίβωσης. 

Περισσότερα...
DMC Firewall is a Joomla Security extension!