Βαθμονομήσεις στην ακτινοθεραπεία

Οι διακριβώσεις αφορούν θαλάμους ιονισμού, ηλεκτρόμετρα και δοσίμετρα ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών. Οι διακριβώσεις γίνονται:

 • στον αέρα με βάση το Air Kerma (Kair), γ και Χ ακτινοβολίας, οπότε παρέχεται ο συντελεστής βαθμονόμησης Nk και
 • στο νερό με βάση την απορροφουμένη δόση στο νερό - Absorbed Dose to water (Dw), από γ ακτινοβολία και ηλεκτρόνια, οπότε παρέχεται ο συντελεστής βαθμονόμησης. ND,w.

Δοσιμετρικά μεγέθη:

 • Απορροφούμενη Δόση στο νερό από γ ακτινοβολία (Gy)
  • Ρυθμός Απορροφούμενης Δόσης στο νερό σε πηγή 60Co: 7.2 mGys-1(*) σε απόσταση SCD=1m
  • Εύρος Απορροφούμενης Δόσης στο νερό: 2 10-2 έως 0.5 102(*) Gy
  • Ανηγμένη αβεβαιότητα (**) u = 1.4% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)
 • Air Kerma (Gy) από γ και Χ ακτινοβολία.
  • Ρυθμός Air Kerma σε πηγή 60Co: 7.3 mGys-1(*) σε απόσταση SCD=1m
  • Ρυθμός Air Kerma από ακτίνες Χ : 0,1 - 10 mGys-1 σε απόσταση SCD=1m για διάφορες ποιότητες (kV - HVL) δέσμης.
  • Εύρος Air Kerma: 2 10-2 έως 0.5 102 Gy
  • Ανηγμένη αβεβαιότητα (**) u = 1.2% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)
 • Απορροφούμενη Δόση στο νερό από δέσμη ηλεκτρονίων (Gy),
  • Οι μετρήσεις γίνονται στις δέσμες ηλεκτρονίων των γραμμικών επιταχυντών που είναι εγκατεστημένοι στα νοσοκομεία - κλινικές των «χρηστών»
  • Ρυθμός και Εύρος Απορροφούμενης Δόσης στο νερό: ανάλογα με το γραμμικό επιταχυντή
  • Ανηγμένη αβεβαιότητα (**) u = 2,0% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

(*) τον Σεπτέμβριο 2003
(**) βέλτιστη μετρητική δυνατότητα

 Πηγές Ακτινοβόλησης

 • Μονάδα ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών 60Co PICKER (148 TBq - Φεβ 1999)
 • Μονάδα παραγωγής ακτίνων -X PANTAK (υψηλή τάση έως 225 kVp, άνοδος W, υψίσυχνο)
 • Οι γραμμικοί επιταχυντές των χρηστών (για Dw από δέσμες ηλεκτρονίων)

 Ενέργεια - Ποιότητα Δεσμών

 • Ενέργεια 60Co (S-Co)
 • Ακτίνες -X μέσης ενέργειας με εύρος : 0.1 - 2.0 mm Cu HVL (100 - 220 kV)
 • Ακτίνες -X χαμηλής ενέργειας με εύρος: 0.2 - 1.0 mm Al HVL (32 - 50 kV)
 • Δέσμες ηλεκτρονίων γραμμικών επιταχυντών των νοσοκομείων - κλινικών : 4 - 20 MeV

 Όργανα Αναφοράς

 • Θάλαμος Ιονισμού τύπου Farmer (NE 2571 0.6 cc) για ενέργειες S-Co και ακτίνων -X μέσης ενέργειας
 • Θάλαμος Ιονισμού παραλλήλων πλακών με λεπτό παράθυρο (PTW 23342, 0.01 cc) για τις ενέργειες των ακτίνων -X χαμηλής ενέργειας
 • Ηλεκτρόμετρο (PTW UNIDOS)

 Ιχνηλασιμότητα

 • στο PM (Bureau International des Poids et Mesures, Γαλλία) μέσω IAEA (International Atomic Energy Agency, Αυστρία) για ενέργειες S-Co και δεσμών ηλεκτρονίων 4 - 20 MeV
 • στο PΤΒ (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία) για ενέργειες Ακτίνων -X μέσης και χαμηλής ενέργειας. 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd