Βαθμονομήσεις στην ακτινοπροστασία

Διακρίβωση και βαθμονόμηση δοσιμέτρων και φορητών οργάνων μέτρησης και ανίχνευσης γ και Χ ακτινοβολιών.
Η διακρίβωση γίνεται για κάθε κλίμακα του οργάνου, σε τρία σημεία τα οποία επιλέγονται ώστε να καλύπτουν όλο το εύρος της κλίμακας. Παρέχονται οι συντελεστές βαθμονόμησης και οι καμπύλες βαθμονόμησης ανά κλίμακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχεται η εξίσωση (μαθηματική σχέση) που ανάγει την ένδειξη του οργάνου σε Η*(10) ή Kair ανά κλίμακα. Η διακρίβωση γίνεται στην ενέργεια του 137Cs (ISO 4037). 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μελέτης της ενεργειακής εξάρτησης (στο εύρος 40 – 1250 keV) καθώς της γωνιακής εξάρτησης (στο εύρος 0 – 360ο) του οργάνου.

Δοσιμετρικά μεγέθη

 • Air Kerma, (Gy), Ρυθμός Air Kerma (Gy hr-1)
 • Περιβαλλοντική Ισοδύναμη Δόση Η*(10) (Sv)
 • Ρυθμός Περιβαλλοντικής Ισοδύναμης Η*(10) (Sv hr-1)
 • Εύρος Ρυθμού Kair σε πηγή 137Cs (**): 1,1 10-6 έως 4,3 10-2 Gy h-1 και
 • Εύρος Ρυθμού Η*(10) σε πηγή 137Cs (**)>: 1,3 10-6 έως 5,1 10-2 Sv h-1
 • Εύρος Ρυθμού Kair σε πηγή 60Co (**): Kair 0,8 10-6 έως 0,7 10-3 Gy h-1 και
 • Εύρος Ρυθμού H*(10) σε πηγή 60Co (**): 0,9 10-6 έως 0,8 10-3 Sv h-1
 • Εύρος Ρυθμού Kair Ακτίνων – X ISO Narrow (κατά ISO 4037): 1,2 10-6 έως 4,5 10-2 Gy h-1 και
 • Εύρος Ρυθμού H*(10) Ακτίνων – X ISO Narrow (κατά ISO 4037): 1,2 10-6 έως 4,5 10-2 Sv h-1
 • Ανηγμένη Αβεβαιότητα (*) σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)
 • Ατομικά Δοσίμετρα: 2,7 για μετρήσεις Air Kerma & 4,8 % για μετρήσεις H*(10)
 • Φορητά όργανα μέτρησης: 3,3 % για μετρήσεις Air Kerma & 5,2 % για μετρήσεις H*(10)

(*) βέλτιστη μετρητική δυνατότητα
(**) τον Σεπτέμβριο 2003

Πηγές Ακτινοβόλησης

 • Πηγή 137Cs, STS - OB6 (740 GBq - Φεβ. 1999)
 • Πηγή 60Co,STS - ΟΒ2 (3,7 GBq - Φεβ. 1999)
 • Πανοραμικός Ακτινοβολητής STS - OB34 με 3 πηγές 60Co (3.7, 25.9 & 37MBq) & 4 πηγές 137Cs (7.4, 74, 740, 7400 ΜBq) - Φεβ. 1999.
 • Μονάδα Παργωγής Ακτίνων - Χ PANTAK (υψηλή τάση έως 225 kVp, άνοδος W, Υψηλής Συχνότητας)

Ενέργεια – Ποιότητα Δεσμών

 • Ενέργεια 137Cs (S-Cs)
 • Ενέργεια 60Co (S-Cο)
 • Ακτίνες-X ISO Narrow (κατά ISO 4037):
 • Yψηλή τάση: 40 kV / HVL: 0,08 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 60 kV / HVL: 0,24 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 80 kV / HVL: 0,58 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 100 kV / HVL: 1,11 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 120 kV / HVL: 1,71 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 150 kV / HVL: 2,36 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 200 kV / HVL: 3,99 mm Cu

Όργανα Αναφοράς

 • Θάλαμος Ιονισμού PTW 32001 τύπου LS01 όγκου 1 lt
 • Ηλεκτρόμετρο PTW UNIDOS

Ιχνηλασιμότητα
Στο PΤΒ (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία) μέσω IAEA (International Atomic Energy Agency, Αυστρία) 

Our website is protected by DMC Firewall!