Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

To εθνικό πλαίσιο διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων βασίζεται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, η οποία μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία με την έκδοση του π.δ. 122, ΦΕΚ 177/Α/12.08.2013 και εξειδικεύεται με την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση, από την παραγωγή έως και την τελική διάθεση, των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγουν. Στην Ελλάδα, πυλώνες της εθνικής μας πολιτικής είναι:

  • απαγορεύεται η εισαγωγή πυρηνικών ή/και ραδιενεργών αποβλήτων για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διάθεσης εντός των συνόρων της χώρας, 
  • η διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην Ελλάδα θα πραγματοποιείται σε εγκατάσταση διάθεσης εντός της χώρας. Μέχρι την δημιουργία της εγκατάστασης διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων πρέπει να αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης,
  • τα αναλωθέντα πυρηνικά καύσιμα του μοναδικού ερευνητικού αντιδραστήρα (πειραματικός αντιδραστήρας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος") επιστρέφονται στη χώρα προέλευσης. 

Σε εθνικό επίπεδο, η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 199 της 02/08/2011 σ. 0048 – 0056):

  • συμπληρώνει τους Εθνικούς Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας [Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94 της 6ης Μαρτίου 2001 (Β' 216)], με πρόσθετες διατάξεις που αφορούν την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, και αυστηροποιεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς έχει διατάξεις σχετικές με τη χάραξη νέας εθνικής πολιτικής, στρατηγικής και προγράμματος διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.
  • καλύπτει απαιτήσεις συμμόρφωσης, που προκύπτουν και από άλλες συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, όπως αυτές της Κοινής Σύμβασης για την Ασφάλεια της Διαχείρισης Αναλωθέντων Καυσίμων και την Ασφάλεια της Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων [ν.2824/2000 (Α' 90)].
  • επιβεβαιώνει τη βούληση της Πολιτείας για εφαρμογή μιας συγκροτημένης και μακροπρόθεσμης πολιτικής αναφορικά με την ασφάλεια κατά τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ειδικότερα των ραδιενεργών πηγών. Πρόσθετα, παρέχεται στην ΕΕΑΕ ειδική και ορισμένη εξουσιοδότηση για την άσκηση των ρυθμιστικών της αρμοδιοτήτων αναφορικά με τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων στη χώρα, με στόχο την προάσπιση της υγείας του πληθυσμού από τους ενεχόμενους κινδύνους.

 Το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο συμπληρώνουν τα ακόλουθα νομοθετικά κείμενα:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd