Δοσιμέτρηση προσωπικού

Η ΕΕΑΕ είναι ο αρμόδιος φορέας που συντονίζει την ατομική δοσιμέτρηση του προσωπικού που ασχολείται επαγγελματικά με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η δοσιμέτρηση αυτή πραγματοποιείται σήμερα από το Τμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ.

Οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι εργαζόμενοι, για λόγους επίβλεψης και παρακολούθησης, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία Α: οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι που ενδέχεται να δεχτούν ενεργό δόση μεγαλύτερη από 6 mSv ανά έτος ή ισοδύναμη δόση μεγαλύτερη από τα τρία δέκατα των ορίων δόσης για τους φακούς των οφθαλμών, το δέρμα και τα άκρα.
Κατηγορία Β: όσοι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι δεν κατατάσσονται στους εκτιθέμενους εργαζόμενους της κατηγορίας Α.

Η δόση ακτινοβολίας από εξωτερική ακτινοβόληση καταγράφεται με τη χρήση παθητικών ανιχνευτών (δοσίμετρα θερμοφωταύγειας) που φέρονται από τον εργαζόμενο που αναμένεται να εκτεθεί σε ακτινοβολία σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Με βάση οδηγία που έχει δοθεί στους επαγγελματικά εκτιθέμενους, το δοσίμετρο φέρεται στο ύψος του στήθους, εκτός ακτινοπροστατευτικής ποδιάς, στις περιπτώσεις που αυτή χρησιμοποιείται. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δύο δοσιμέτρων, εντός και εκτός ακτινοπροστατευτικής ποδιάς. Στις περιπτώσεις αυτές, το δοσίμετρο που φέρεται πάνω από την ποδιά τοποθετείται κοντά στο κολάρο του θυρεοειδούς.

Τα δοσίμετρα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα όρια δόσης που αναφέρονται στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων που τηρεί η ΕΕΑΕ.

Ο προσδιορισμός των δόσεων των επαγγελματικά εκτιθέμενων από εξωτερική ακτινοβόληση ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1961. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ατομική δοσιμέτρηση και η τήρηση του Εθνικού Αρχείου Δόσεων πραγματοποιείται από την ΕΕΑΕ. Το 1970 δοσιμετρούνταν 1.800 άτομα, ενώ σήμερα ο αριθμός τους ανέρχεται σε περίπου 11.000. Μέχρι το έτος 2000 για την ατομική δοσιμέτρηση χρησιμοποιούνταν φωτογραφικά δοσίμετρα (φιλμ), τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD).

Οι υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης που παρέχει η ΕΕΑΕ έχουν διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025, Πιστοποιητικό 117, για μετρήσεις δοσιμέτρων σώματος και άκρων σε πεδία φωτονίων.

Επίσης, σε περιπτώσεις εσωτερικής έκθεσης σε ακτινοβολία, η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί μετρήσεις και αναλύσεις για την εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!