Εθνικό αρχείο δόσεων

Εθνικό Αρχείο Δόσεων

Στην ΕΕΑΕ τηρείται το Εθνικό Αρχείο Δόσεων στο οποίο φυλάσσονται όλα τα δεδομένα σχετικά με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, τα εργαστήρια, τα άτομα και τις καταγραφόμενες δόσεις. Το Εθνικό Αρχείο Δόσεων είναι μέρος της Εθνικής Βάσης Ακτινοπροστασίας που τηρεί η ΕΕΑΕ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τις εφαρμογές ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Πιο συγκεκριμένα, στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων φυλάσσονται όλα τα στοιχεία σχετικά με τους δοσιμετρούμενους. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ημερομηνία γέννησης) και ημερομηνία έναρξης δοσιμέτρησης, είδος χορηγούμενου δοσιμέτρου, ειδικότητα, τμήμα εργασίας, κωδικοί δοσιμέτρων, καταγραφόμενες δόσεις. Σε κάθε δοσιμετρούμενο αντιστοιχεί ένας κωδικός που τον συνοδεύει σε όλες τις δραστηριότητες σχετικά με τις ακτινοβολίες (π.χ. ως υπεύθυνος ακτινοπροστασίας κάποιου εργαστηρίου ή απλά ως άτομο στο οποίο χορηγείται δοσίμετρο).

Σε περίπτωση μετάβασης σε άλλο ίδρυμα ή εργαστήριο, ή δεύτερης εγγραφής του σε άλλο εργαστήριο, ο κωδικός παραμένει ο ίδιος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εύκολη η παρακολούθηση των συνολικών δόσεων του ατόμου σε όλα τα ιδρύματα που έχει εργαστεί κατά καιρούς, καθώς επίσης και η συνολική δόση που πιθανόν έχει πάρει. Τα αποδεικτικά στοιχεία των δόσεων των εργαζομένων (π.χ. φιλμ, καμπύλες αίγλης, μετρήσεις ολόσωμης ακτινοβολίας κλπ.) και όλα τα δεδομένα φυλάσσονται για διάστημα 30 ετών μετά την διακοπή εργασίας με τις ακτινοβολίες. Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση των υπεύθυνων ακτινοπροστασίας ή των δοσιμετρούμενων.

Βεβαιώσεις σχετικά με τις δόσεις που έχουν καταγραφεί χορηγούνται μετά από σχετική αίτηση.

Our website is protected by DMC Firewall!