Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ)

Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) αποτελούν βασικό εργαλείο της ακτινοπροστασίας των εξεταζομένων και ασθενών στις ιατρικές εξετάσεις με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα ΔΕΑ θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών προσαρμόζουν τις διαδικασίες της ιατρικής έκθεσης λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ΔΕΑ αυτά.

Ισχύοντα ΔΕΑ:

Δείτε τα ΔΕΑ για όλες τις κατηγορίες εξετάσεων.

Η ΕΕΑΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας ΦΕΚ 216 (τ.Β.)/6.3.2001) είναι υπεύθυνη να συντονίζει για τον καθορισμό και την αναθεώρηση των εθνικών ΔΕΑ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η συνεισφορά των εργαστηρίων είναι απαραίτητη, γνωστοποιώντας στην ΕΕΑΕ τα απαραίτητα δοσιμετρικά και άλλα στοιχεία.

Οι ακτινολογικές εξετάσεις και οι επεμβατικές διαδικασίες κατηγοριοποιούνται στις βασικές κατηγορίες: κλασσικές ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις μαστογραφίας, εξετάσεις αξονικής τομογραφίας και επεμβατικές πρακτικές. Σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, οι επιλεγμένες ακτινολογικές εξετάσεις έχουν ομαδοποιηθεί σε «είδη εξέτασης» λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητά τους και το μέγεθος της ακτινικής επιβάρυνσης των ασθενών, ακολουθώντας επιστημονικά τεκμηριωμένα μεθοδολογίες (π.χ. UNSCEAR Report, EC Radiation Protection 154 και EC Radiation Protection 180).

Ως «είδος εξέτασης» θεωρείται το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται στην ίδια ανατομική περιοχή, με παρόμοιες ακτινολογικές διαδικασίες και παραπλήσιες δόσεις έκθεσης και οι οποίες δεν είναι απαραίτητο και πρακτικό να είναι διαχωρισμένες. Για παράδειγμα, η ακτινογραφία κρανίου περιλαμβάνει τις α/γ ιγμορείων, α/γ ρινικού οστού, α/γ σπλαχνικού κρανίου, κλπ.

Η συλλογή των δοσιμετρικών στοιχείων από τα εργαστήρια προϋποθέτει, καταρχήν, την εφαρμογή κοινής μεθοδολογίας βάσει των οδηγιών που είναι διαθέσιμες στη ψηφιακή υπηρεσία "Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς",όπου είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων. Το εργαστήρια καλούνται να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες, ώστε τα δεδομένα να είναι συμβατά με τις ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής των στοιχείων και να είναι ομογενοποιημένα σε εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται μεταξύ των εργαστηρίων.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων αναφορικά με τις τυπικές δόσεις σε εξεταζόμενους/ες

Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία της ΕΕΑΕ για την υποβολή του ετήσιου αριθμού ιατρικών πρακτικών με ακτινοβολίες προϋποθέτει ότι ο/η χρήστης διαθέτει τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης (username και password).

Βήμα 1: Εγγραφή

Για την απόκτηση των απαιτούμενων κωδικών, ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Εγγραφή» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr).  Στη σελίδα που εμφανίζεται πρέπει να εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, ειδικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Επίσης, πρέπει να επιλέξει από το σχετικό κατάλογο τις ψηφιακές υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να έχει πρόσβαση.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να διαβάσει τους όρους χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, να δηλώσει ότι συμφωνεί με αυτούς και ακολούθως να επιλέξει «Υποβολή».

Το αίτημα θα παραληφθεί από την ΕΕΑΕ, και εφόσον εγκριθεί, θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον/ην ενδιαφερόμενο/η οι προσωπικοί κωδικοί (username και password).  

Βήμα 2: Είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία "Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς"

Για την υποβολή των ετήσιων στοιχείων, αναφορικά με το πλήθος των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που πραγματοποιούνται σε ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr) στην ενότητα «Ψηφιακές υπηρεσίες» επιλέγετε «Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς». Στο πεδίο «Είσοδος» εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς (username και password).  Στη συνέχεια, επιλέγοντας «Σύνδεση», εμφανίζεται μενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε το είδος των πρακτικών για τις οποίες θέλετε να υποβάλλετε στοιχεία.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες για τη συλλογή των δοσιμετρικών στοιχείων ανά είδος εξέτασης/πρακτικής:

DMC Firewall is a Joomla Security extension!