Έλεγχος νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται από την ΕΕΑΕ

Με σκοπό την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, η ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφαση Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας η ΕΕΑΕ:

  • καθορίζει το πρόγραμμα και τη συχνότητα των δειγματοληψιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο,
  • πραγματοποιεί μετρήσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
  • εξουσιοδοτεί άλλα, προς τούτο διαπιστευμένα από αρμόδιο κρατικό φορέα, εργαστήρια ώστε να πραγματοποιούν μετρήσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
  • εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά την ραδιενέργεια στο νερό και ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας,
  • εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από ραδιενεργές ουσίες,
  • τηρεί το εθνικό αρχείο συγκεντρώσεων ραδιονουκλιδίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
  • γνωστοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας

Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού απαιτείται να αποστέλλεται στην ΕΕΑΕ για κάθε δείγμα νερού αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ.), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα των μετρήσεων ολικής α/β ακτινοβολίας και των ισοτόπων του ουρανίου (U-238, U-234) από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο ανάλυσης δειγμάτων.

* Η ΕΕΑΕ διενεργεί περιοδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους τριτίου. Βάσει των αποτελεσμάτων αντιπροσωπευτικών μετρήσεων τριτίου σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης που έχει πραγματοποιήσει η ΕΕΑΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας και δεδομένης της μη ύπαρξης ανθρωπογενών πηγών τριτίου στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η πραγματοποίηση συστηματικών αναλύσεων τριτίου για διάστημα δύο ετών από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ, δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2018.

Διαβάστε περισσότερα:

Σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της νομοθεσίας συνεργάζονται επίσης το Υπουργείο Υγείας και οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου.

Our website is protected by DMC Firewall!