Εξουσιοδότηση εργαστηρίων που πραγματοποιούν αναλύσεις στο πόσιμο νερό

Ως «Εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων» νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ορίζονται «τα εργαστήρια της ΕΕΑΕ και τα εργαστήρια τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από την ΕΕΑΕ» (σημείο 3, άρθρο 7 της Απόφασης Π/112/1057/2016/01.02.2016 «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016,  σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).

Βάσει της παραπάνω Απόφασης, τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια μπορούν να καταθέσουν στην ΕΕΑΕ σχετικό φάκελο, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου, στο οποίο ανήκει το εργαστήριο ανάλυσης δειγμάτων πόσιμου νερού (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ.).
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού και του πεδίου εφαρμογής διαπίστευσης κατά ISO 17025, όπως έχει εκδοθεί από τον αντίστοιχο εθνικό φορέα διαπίστευσης, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαπίστευσης (European co-operation for Accreditation -EA). Το εργαστήριο είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τα τελευταία πρότυπα του αντίστοιχου πεδίου διαπίστευσης.
  • Σύντομη περιγραφή της αναλυτικής τεχνικής που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ολικής α/β ακτινοβολίας και των ισοτόπων του ουρανίου (U-238, U-234), καθώς και τα ελάχιστα όρια ανίχνευσης των μεθόδων.
  • Υπεύθυνη δήλωση των εργαστηρίων με την οποία δεσμεύονται:
  1. Να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην ΕΕΑΕ.
  2. Να κοινοποιούν τα στοιχεία του δελτίου δειγματοληψίας (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας ΑΔΑ: ΩΣΟ7465ΦΥΟ-Ζ6Ε, σημείο 5) του κάθε δείγματος στην ΕΕΑΕ.
  3. Τα αποτελέσματα θα δίνονται σε mBq/L και η αναπτυγμένη αβεβαιότητα για κάθε μέτρηση σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Τα αποτελέσματα θα δίνονται στη μορφή (XX ± YY) mBq/L.

Η αναγνώριση θα έχει ισχύ 2 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, και θα χορηγείται για το πεδίο διαπίστευσης για το οποίο έχει γίνει η αίτηση.

Τα εξουσιοδοτημένα από την ΕΕΑΕ εργαστήρια είναι τα ακόλουθα:

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd