Έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίων μαγνητικού τομογράφου

Η έκδοση από την ΕΕΑΕ της αρχικής ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίων μαγνητικού τομογράφου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Άδεια σκοπιμότητας, η οποία χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας.
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Διεύθυνση Υγείας της οικείας Περιφέρειας Αίτηση στην οποία αναγράφεται το αντικείμενο (ιατρικές πρακτικές, διαδικασίες, εξοπλισμός, στοιχεία προσωπικού κτλ.) για το οποίο ζητείται η έκδοση της Άδειας Σκοπιμότητας. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός του, ο αιτών δικαιούται, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.
Η άδεια σκοπιμότητας ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. 
2. Προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου, η οποία εκδίδεται από την ΕΕΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΑΕ με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Άδεια σκοπιμότητας
 • Μελέτη ακτινοπροστασίας χώρων και θωρακίσεων εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής στην οποία αναφέρεται εκτενώς η κατασκευή του εργαστηρίου ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις αναφορικά με: (α) τις μηχανικές δονήσεις, (β) τη μαγνητική θωράκιση (γ) τη θωράκιση έναντι ραδιοσυχνοτήτων (δ) τη μόνωση έναντι ακουστικού θορύβου και (στ) τη δίοδο διαφυγής του κρυογόνου (ήλιο)
 • Σχέδια κάτοψης & τομής του Η/Μ θωρακισμένου χώρου (κλωβός Faraday) υπό κλίμακα 1:50 στα οποία φαίνονται οι ισομαγνητικές γραμμές με ισοτροπικές εντάσεις στατικού μαγνητικού πεδίου H015:15mT, H010:10mT, H05:5mT, H03:3mT, H00.5:0.5mT και H00.1:0.1mT, οι χώροι του εργαστηρίου και οι γειτονικοί προς αυτό χώροι, οι θέσεις των μηχανημάτων και των περιφερικών συστημάτων, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις και οι θωρακίσεις
 • Άδεια πολεοδομίας
 • Βεβαίωση στατικής επάρκειας κτιρίου (εφόσον απαιτείται)
Η ΕΕΑΕ αποδέχεται μελέτες και στοιχεία των εταιρειών κατασκευής/εγκατάστασης των μαγνητικών τομογράφων εφόσον αυτές έχουν αξιολογηθεί και γίνει αποδεκτές από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου είτε με δήλωση του είτε με σχετικές αναφορές ή επισύναψη στη μελέτη προστασίας που υποβάλει στην ΕΕΑΕ. Ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής, ο οποίος εκπόνησε την μελέτη ακτινοπροστασίας υποχρεούται να επιβλέπει την κατασκευή του εργαστηρίου και ειδικότερα τις θωρακίσεις και είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΕΑΕ για την κατασκευή του εργαστηρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ακτινοπροστασίας.

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας από πλευράς ακτινοπροστασίας το οποίο εκδίδεται από την ΕΕΑΕ.
Μετά το πέρας της κατασκευής του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την ΕΕΑΕ για την περάτωση των απαιτούμενων εργασιών κατασκευής και υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Δικαιολογητικά υπευθύνου ιατρού / ιατρών (Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ειδικότητα & εγγραφή στον Ιατρικό σύλλογο)
 • Δικαιολογητικά υπευθύνου ακτινοπροστασίας – ακτινοφυσικού ιατρικής (Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών)
 • Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι η κατασκευή του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε και ότι τηρήθηκε πιστά η εγκριθείσα μελέτη ακτινοπροστασίας και η Προέγκριση Κατασκευής
 • Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά επάρκειας και καθήκοντα
 • Έκθεση προστασίας και ασφάλειας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και Ασφαλούς Λειτουργίας της εγκατάστασης εκπονημένη από Ακτινοφυσικό Ιατρικής, στην οποία αναφέρονται εκτενώς η απόδοση και η λειτουργική κατάσταση του μαγνητικού τομογράφου, ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων ακτινοπροστασίας έναντι μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ασφάλειας και ποιότητας του συστήματος καθώς και η κατάσταση οργάνων ελέγχων ποιότητας και πιστοποιητικά βαθμονόμησής τους.
 • Κατάσταση εξοπλισμού (π.χ. σύστημα, λογισμικό, πηνία, ομοιώματα κλπ).
 • Πιστοποιητικό σήμανσης CE mark εξοπλισμού. Απαιτείται για κάθε σύστημα ακτινοβολιών ή μέρη του που εγκαθίστανται στο εργαστήριο και δηλώνει ότι ο εξοπλισμός έχει αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης της πιστότητάς του και έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπια  επιθεώρηση, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας έναντι μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, εκδίδεται το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Εάν η ΕΕΑΕ κρίνει ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή, δύναται να ζητήσει πρόσθετα ή τροποποιήσεις των στοιχείων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι οποίες θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί.

Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας, εκδίδεται η Ειδική Άδεια λειτουργίας με ισχύ πέντε (5) χρόνια και στην οποία αναφέρονται:

 • ο κάτοχος της άδειας, ο οποίος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας
 • ο υπεύθυνος ιατρός του εργαστηρίου
 • ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας (όπου απαιτείται)
 • ο εξοπλισμός
 • οι πρακτικές
 • οι όροι έκδοσης της ειδικής άδειας
 • η διάρκεια ισχύος

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is a Joomla Security extension!