Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» (ΑΥΡΑ) με κωδικό MIS «5002419», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικου έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α/Α       ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΑΥΡΑ.6 Φυσικός ή Απόφοιτος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Μετρήσεις και βαθμονομήσεις δοσιμέτρων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, καταχωρήσεις σε βάση δεδομένων 12 Πτυχίο ΑΕΙ ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής/Πολυτεχνείου

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 7 Μαΐου 2018.

Συνημμένα αρχεία

Download this file (Ε ΕΕΑΕ 03-14 Αίτηση.docx)Αίτηση - 59 kB
Download this file (Ω55Π469ΗΕΡ-ΦΦΙ.pdf)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - 974 kB
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is a Joomla Security extension!