Η διαδικτυακή πύλη του ΕΠΗΠ παρέχει άμεση πρόσβαση σε αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Η ΕΕΑΕ δημοσιεύει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιτόπιες μετρήσεις της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών, που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και τον απολογισμό του πρώτου έτους λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

Ειδικότερα δημοσιεύεται:

(α) έκθεση με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 2016 που αφορούν στις επιτόπιες μετρήσεις εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών, τις οποίες πραγματοποίησαν  η ΕΕΑΕ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία το 2016,

(β) απολογισμός του πρώτου έτους (2016) λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ). Ο απολογισμός περιλαμβάνει αναλυτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετρήσεων των σταθμών μέτρησης του ΕΠΗΠ.

Με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η ΕΕΑΕ:

α) πραγματοποιεί επιτόπιες μετρήσεις:

  • αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,
  • κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε σταθμούς κεραιών από την 01/07/2008 είναι αναρτημένα και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ προβάλλονται τα αποτελέσματα περισσότερων από 11.000 ελέγχων και επί τόπου μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι μετρήσεις αυτές έχουν γίνει στο περιβάλλον 8.300 περίπου σταθμών κεραιών συνολικά.

Το 2016 δεν έχουν διαπιστωθεί εντός αστικού ιστού, σε καμία περιοχή της χώρας, υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι 5 περιπτώσεις υπερβάσεων ή πιθανών υπερβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους αφορούν σε θέσεις εκτός αστικού ιστού, σε περιοχές που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών».

β) λειτουργεί το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. Πρόκειται για ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο 500 σταθμών συνεχούς μέτρησης της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα αποτελέσματα των οποίων προβάλλονται on-line στη διαδικτυακή πύλη paratiritirioemf.eeae.gr.

Το ΕΠΗΠ τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία τον Οκτώβριο του 2015 με βασικό μότο «Οι κεραίες "εκπέμπουν" on-line». To 2016 ήταν ο πρώτος χρόνους πλήρους λειτουργίας του. Το ΕΠΗΠ βασίζεται σε ένα δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και παρέχει άμεση πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Με το ΕΠΗΠ ελέγχεται η συνολική έκθεση του κοινού στα υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπονται από όλα τα είδη σταθμών κεραιών. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαρκών μετρήσεων, το οποίο είναι ενταγμένο στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών σε όλη τη χώρα.

Το ΕΠΗΠ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και φορέας λειτουργίας είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων έχουν καταρτιστεί από την ΕΕΑΕ δείκτες μέτρησης σχετικοί με τον αριθμό των σταθμών σε λειτουργία ή με βλάβη, το εύρος των μετρούμενων τιμών από το σύνολο των σταθμών, την επισκεψιμότητα της διαδικτυακής πύλης, καθώς και τα μηνύματα/αιτήματα πολιτών και φορέων στη διαδικτυακή πύλη και απευθείας στους αρμόδιους φορείς.

Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, οι τιμές που έχουν καταγραφεί από όλους τους σταθμούς μέτρησης είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.   

Δείτε ακόμη:

Our website is protected by DMC Firewall!