Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. (Α.Π.: Π/199/153/13.10.2009), των διευκρινιστικών εγκυκλίων (Α.Π.: Π/405/325/14.10.2009 και Π/105/412/9.12.2009) και της απόφασης με Α.Π.: Π/105/354/04.11.2011, ανακοινώνει την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Κωδικός εξετάσεων      Χώρος            

    Ημερομηνία 

    

Ώρα εξέτασης

         
Θ21

Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

23 Ιουνίου 2017   15.00
Α34

Αθήνα - Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,

Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή

16 Ιουνίου 2017   15.00

Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω εξεταστική διαδικασία έχουν οι ήδη κατέχοντες Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, (Χειριστές Συσκευών Απεικονίσεων και Χειριστές Συσκευών Ακτινοθεραπείας), ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω μονάδων Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (σύμφωνα με το Π.Δ.50, αρ. φύλλου 39/A/5 Μαρτίου 2001), το πρόγραμμα σπουδών των οποίων δεν περιελάμβανε, εγκεκριμένα από την ΕΕΑΕ, μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της ακτινοπροστασίας.

Επίσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση (Α.Π.: Π/105/354/04.11.2011), δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, που εκδόθηκαν από Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών προ του 2001, με την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία, ως χειριστές εμφανιστές σε ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών.
Το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας θα χορηγείται από την ΕΕΑΕ κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης. Για τη συμμετοχή στην εν λόγω εξέταση, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση στην ΕΕΑΕ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο τίτλου σπουδών
• Βεβαίωση του υπευθύνου ή συμβούλου ακτινοπροστασίας, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπαιδευτεί με βάση το εγκεκριμένο από την ΕΕΑΕ πρότυπο πρόγραμμα σπουδών, στο αντικείμενο της Ακτινοπροστασίας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εκπαίδευση των δικαιούχων γίνεται με ευθύνη του κατέχοντος την άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου και του υπευθύνου ή συμβούλου ακτινοπροστασίας (Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας άρθρο. 1.5.3.2), με βάση το εγκεκριμένο από την ΕΕΑΕ πρότυπο πρόγραμμα σπουδών στο αντικείμενο της Ακτινοπροστασίας (απόφαση ΔΣ της 28ης Μαΐου 2009).
Το εκπαιδευτικό υλικό που αποτελεί και την εξεταστέα ύλη είναι διαθέσιμο εδώ. Σε περίπτωση επιτυχίας του εξεταζόμενου θα χορηγείται πιστοποιητικό επάρκειας. Σε αντίθετη περίπτωση ο εξεταζόμενος πρέπει να επαναλάβει την εξέταση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από το σχετικό τίτλο σπουδών και τη βεβαίωση του υπευθύνου ή συμβούλου ακτινοπροστασίας, έως και 19 Ιουνίου για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη και έως 12 Ιουνίου για τις εξετάσεις στην Αθήνα.

Πληροφορίες: κα Άννα Ντάλλες, Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης, Τ.Θ. 60092, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής, τηλ.: 210 6506702, fax: 210 6506748, e-mail: anna.dalles@eeae.gr

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd