Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προτίθεται να προβεί, με απευθείας ανάθεση,  στην προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης ραδονίου προϋπολογιζόμενης αξίας δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α.

 Η προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης - ΑΥΡΑ» και κωδικό MIS:5002419.

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν τις προσφορές τους, πρωτοκολλημένες, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού  της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως,  15310, Αγ .Παρασκευή Αττικής, Τ.Θ. 60092) μέχρι και τις  11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για 4 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε ως ακολούθως:

  • Για οικονομικά θέματα και θέματα προμηθειών στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ (πληροφορίες κα Μ. Ζάππα) τηλ. 210-6506806, Fax: 210 6506748, e-mail: maria.zappa@eeae.gr,
  • Για τις προδιαγραφές των συστημάτων ραδονίου, στο Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ, (πληροφορίες κα Μ. Κολοβού) τηλ. 210-6506777, e-mail: maria.kolovou@eeae.gr.

Συνημμένα αρχεία

Download this file (14615_anakoinosi. ekd.endiaf.kolovou.pdf)Ενημερωτικό έντυπο - 599 kB
Our website is protected by DMC Firewall!