Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για «Προμήθεια δοσιμετρικού υλικού (παστίλιες) για ατομικά δοσίμετρα σώματος και άκρων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (41.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, ώρα 13:00, με ευθύνη του Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα, στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της ΕΕΑΕ με οποιονδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με courier με συστημένη επιστολή

Οποιοδήποτε αίτημα διευκρίνισης υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: eleftheria.carinou@eeae.gr 

Tα σχετικά με τον διαγωνισμό αρχεία είναι τα ακόλουθα:

 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις
Our website is protected by DMC Firewall!