Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανακοινώνει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. Π/207/397/22.12.2015 (ΑΔΑ: ΩΦΛ5469ΗΕΡ-ΨΘ5) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση συνεργάτη στην ΕΕΑΕ Ακτινοφυσικού – Φυσικού Ιατρικής.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με:
• ιατρό ακτινολόγο
• πυρηνικό ιατρό
• ιατρό ακτινοθεραπευτή – ογκολόγο
• ακτινοφυσικό ιατρικής
• τεχνολόγο – ακτινολόγο.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτο σχολής Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, με αντικείμενο απασχόλησης την «Ανάπτυξη εφαρμογών για το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με Ακτινοφυσικό – Φυσικό Ιατρικής, με αντικείμενο απασχόλησης μετρήσεις δόσης, ελέγχους ποιότητας και ακτινοπροστασίας σε εργαστήρια ακτινοβολιών (κυρίως ακτινολογικά και επεμβατικής ακτινολογίας).

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 225 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 91.800,00 ευρώ χωρίς το αντίστοιχο Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα εκτέλεσης των μετρήσεων πέντε (5) μηνών. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτο Οικονομικής Σχολής, με αντικείμενο απασχόλησης την «Τεχνική Υποστήριξη των έργων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».

Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ (EBOIA/EEAE-EIM) διοργάνωσε, υλοποίησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία ευρείας κλίμακας πρόγραμμα διασύγκρισης στο τομέα της μετρολογίας διαγνωστικής ακτινολογίας. 

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού & Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕΑΕ θα γίνει δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών προμηθειών για το έτος 2016. 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd