Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Η εκπαίδευση, η συνεχής κατάρτιση και η νοοτροπία ασφάλειας είναι θεμελιώδεις παράμετροι για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την πυρηνική ασφάλεια. Η ΕΕΑΕ, ως εθνική ρυθμιστική αρχή, 
με σκοπό την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, υλοποιεί δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και αξιολόγησής του εκπαιδευτικού της έργου, το 2008 υπεβλήθη σε αξιολόγηση (EduTA – Education and Training Appraisal) από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανακοινώνει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. Π/207/397/22.12.2015 (ΑΔΑ: ΩΦΛ5469ΗΕΡ-ΨΘ5) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση συνεργάτη στην ΕΕΑΕ Ακτινοφυσικού – Φυσικού Ιατρικής.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με:
• ιατρό ακτινολόγο
• πυρηνικό ιατρό
• ιατρό ακτινοθεραπευτή – ογκολόγο
• ακτινοφυσικό ιατρικής
• τεχνολόγο – ακτινολόγο.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτο σχολής Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, με αντικείμενο απασχόλησης την «Ανάπτυξη εφαρμογών για το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με Ακτινοφυσικό – Φυσικό Ιατρικής, με αντικείμενο απασχόλησης μετρήσεις δόσης, ελέγχους ποιότητας και ακτινοπροστασίας σε εργαστήρια ακτινοβολιών (κυρίως ακτινολογικά και επεμβατικής ακτινολογίας).

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 225 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 91.800,00 ευρώ χωρίς το αντίστοιχο Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα εκτέλεσης των μετρήσεων πέντε (5) μηνών. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτο Οικονομικής Σχολής, με αντικείμενο απασχόλησης την «Τεχνική Υποστήριξη των έργων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».

Our website is protected by DMC Firewall!