Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά αφορούν κυρίως σε αξιόλογες επιστημονικές δράσεις που υλοποιούνται είτε από την ΕΕΑΕ είτε από την συνεργασία με επιστημονικά δίκτυα και ερευνητικές ομάδες. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά σε χρονολογική σειρά οι δημοσιεύσεις προσωπικού της ΕΕΑΕ από το έτος 2010 και έπειτα.

 • C. Rizk, P. Askounis, H. B. Okyar, J. K. Sangau, S. Baradaran, E. A. Fares, B. R. Shah, B. Munkhtsetseg, L. Mitrayon, M.Rathnayake, M. Ali, "Uncertainty Evaluation in Measurement of the Personal dose Equivalent at Nine Individual Monitoring Services in Asia and the Pacific Region", Radiation Protection Dosimetry, 2020, https://doi.org/10.1093/rpd/ncaa093
 • M. Psarras, A. Ploussi, E. Carinou, E. Brountzos, S. C. Spiliopoulos, K. Palialexis, A. Kelekis, D. Filippiadis, I. Seimenis, E. P. Efstathopoulos, "Radiation doses to the eye lens and forehead of interventional radiologists: How high and on what grounds", Radiation Protection Dosimetry, 2020, doi:10.1093/rpd/ncaa097
 • Μ. Basiouka, Ε. Karabetsos, G. Gourzoulidis, T. C. Constantinidis, A. Zissimopoulos "A personal monitoring study of occupational RF exposure to the medical equipment used in physiotherapy centers: Diathermy is the top emission device", Hell J Radiol, 2020, 5(2): 2-11
 • C. Turcanu, T. Perko, S. Baudé, G. Hériard-Dubreuil, N. Zeleznik, D. Oughton, Y. Tomkiv, R. Sala, C. Oltra, V. Tafili, L. Benighaus, M. Maitre, T. Schneider, P. Crouail, T. Duranova, I. Paiva, "Social, ethical and communication aspects of uncertainty management", Radioprotection, 2020, https://doi.org/10.1051/radiopro/2020024
 • N. Zeleznik, L. Benighaus, D. Mitrakos, V. Tafili, T. Duranova, R. Sala, C. Benighaus, "Mental models in nuclear emergency", Radioprotection, 2020, https://doi.org/10.1051/radiopro/2020026
 • Montero M, Sala R, Trueba C, García-Puerta B, Abelshausen B, Bohunova J, Croüail P, Durand V, Duranova T, Hilliard C, Maitre M, Mitrakos D, Monteiro Gil O, Nunes P, Paiva I, Reis M, T. Schneider, L. Skuterud, V. Smith, V. Tafili, H Thørring, C. Turcanu, C. Twenhöfel, E. Van Asselt, "Stakeholder involvement through national panels and surveys to address the issues and uncertainties arising in the preparedness and management of the transition phase", Radioprotection, 2020, https://doi.org/10.1051/radiopro/2020022
 • Ι. Karastergios, Α. Gialofas, Ε. Karabetsos, "National Observatory of electromagnetic fields: National telemetric network for the measurement of high-frequency electromagnetic fields in Greece", Radiation Protection Dosimetry, 2020, doi:10.1093/rpd/ncz301
 • Μ. Lasithiotakis, D.C. Xarchoulakos, C. Potiriadis, "A radiation dosimetry assessment of workers in Greek style rotisseries that use pellets contaminated by 137Cs and 90Sr", Radiation Protection Dosimetry, December 2019, Vol. 185, Issue 3, pp. 331–342
 • S. Foteinis, N. Kallithrakas-Kontos, M. Kolovou, M. Nikolaki, G. Takoudis, C. Potiriadis, V. Skanavis, N. Kalligeris, C. Housiadas, C.E. Synolakis, "Spatial and Temporal Heterogeneity of 134Cs and 137Cs in Topsoil after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident and the Importance of Tsunami Debris Management", Environmental Processes, 2019, Vol. 6, pp. 561–579
 • M.C. Lépy, C. Thiam, M. Anagnostakis, R. Galea, D. Gurau, S. Hurtado, K. Karfopoulos, J. Liang, H. Liu, A. Luca, I. Mitsios, C. Potiriadis, M.I. Savva, T.T. Thanh, V. Thomas, R.W. Townson, T. Vasilopoulou, M. Zhang, "A benchmark for Monte Carlo simulation in gamma-ray spectrometry", Applied Radiation and Isotopes, December 2019, Vol. 154, Article number 108850
 • C. Potiriadis, I. Kazas, C. Papadimitropoulos and C.P. Lambropoulos, "Miniature neutron spectrometer for space", Journal of Instrumentation, November 2019, Vol. 14
 • M. Christopoulou and Ε. Karabetsos, “Evaluation of RF and ELF Field Levels at Children Playground Sites in Greece from 2013 to 2018”, Bioelectromagnetics, vol. 40 (8), 2019, pp. 602-605
 • T. Perko et al. "Towards a strategic research agenda for social sciences and humanities in radiological protection", Journal of Radiological Protection, volume 39, 2019, pp. 766–782  
 • G.A. Gourzoulidis, C. Kappas, E. Karabetsos, "Development of a flowchart system for the risk assessment of occupational exposure to low and high frequency electromagnetic fields", Hellenic Journal of Radiology, 2019, 4(1): 18-25
 • R. P. Kollaard, E. Carinou, M. Ginjaume, L. Struelens, "How to establish an adequαte system for eye lens dose monitoring: A proposal for typical workplaces", Radiation Protection Dosimetry, February 2019, doi: 10.1093/rpd/ncz009 
 • D. C. Xarchoulakos, K.Kehagia "A study of various self deposition solutions for 210Po in tap water", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2019, pp.419-424
 • L.Struelens, P. Covens, M. Benadjaoud, A. Auvinen, E. Gianicolo, A. Wegener, J. Domienik, E. Carinou, O. Dragusin, P. Teles, A. Widmark, O. Ciraj-Bjelac, M. Grazia Andreassi,R. Padovani, “The European epidemiological study (EURALOC) on radiation-induced lens opacities among interventional cardiologists”, Physica Medica, December 2018, 56:106,DOI: 10.1016/j.ejmp.2018.04.079
 • M. Ginjaume, E. Carinou, M. Brodecki, I. Clairand, JK. Domienik-Andrzejewska , L. Exner, P. Ferrari, Z. Jovanovic, DZ Krstic, S. Principi, O. Van Hoey, F. Vanhavere "Effect of the radiation protective apron on the response of active and passive personal dosemeters used in interventional radiology and cardiology", J Radiol Prot., 2018, doi: 10.1088/1361-6498/aaf2c0.
 • Ε. Carinou, R. Kollaard, J. Stankovic Petrovic, M. Ginjaume "A European survey on the regulatory status for the estimation of the effective dose and the equivalent dose to the lens of the eye when radiation garments are used", J Radiol Prot., 2018.  doi: 10.1088/1361-6498/aaf456
 • M. Zivanovic, N. Krzanovic, D. Lazarevic, A. Boziari, P. Konstantinou “The impact of field size and radiation quality on KAP-meter and CT-chamber response”, Nuclear Technology & Radiation Protection (published by Vinca Institute of Nuclear Sciences, Serbia), 2018, Vol. XXXIII (1), March 2018, pp.87-92
 • L. Struelens, J. Dabin, E. Carinou, P. Askounis, O. Ciraj-Bjelac, J. Domienik-Andrzejewska, D. Berus, R. Padovani, J. Farah, P. Covens, “Radiation-induced lens opacities among interventional cardiologists: retrospective assessment of cumulative eye lens doses”  Radiation Research, 2018, Vol. 189(4) pp.399-408. DOI: 10.1667/RR14970.1
 • J. Domienik-Andrzejewska, O. Ciraj-Bjelac, P.Askounis, P. Covens, O. Dragusin, S. Jacob, J. Farah, E. Gianicolo, R. Padovani, P. Teles, A. Widmark, L. Struelens “Past and present work practices of European interventional cardiologists in the context of radiation protection of the eye lens - results of the EURALOC study”, Journal of Radiological Protection, 2018, vol.38-3, pp.934, DOI: 10.1088/1361-6498/aac64b
 • P. Askounis et al. "A holistic approach to assessment of population exposure to radiation: challenges and initiatives of a regulatory authority", Health Physics, 115(4):474–489, October 2018
 • T. Siiskonen, O. Ciraj-Bjelac, J. Dabin, A. Diklic, J. Domienik-Andrzejewska, J. Farah, J.M. Fernandez, A. Gallagher, C.J. Hourdakis, S. Jurkovic,k, H. Järvinen, J. Järvinen, Ž. Knežević, C. Koukoravai, C. Maccia, M. Majer, F. Malchair, L. Riccardi, C. Rizkq, R. Sanchez, M. Sandborg, M. Sans Merce, D. Segota, J. Sierpowska, G. Simantirakis, L. Sukupova, Z. Thrapsanioti, E. Vano, "Establishing the European diagnostic reference levels for interventional cardiology", Physica Medica 54 (2018) pp. 42–48
 • A. Petri and E. Karabetsos, “A strategic framework for the development and enhancement of safety culture in the artificial tanning sector in Greece” J. Radiol. Prot., 2018, doi:10.1088/1361-6498/aacb3f
 • G.A. Gourzoulidis, P. Tsaprouni, Ν. Skamnakis, C. Tzoumanika, E. Kalampaliki, E. Karastergios, A. Gialofas, A. Achtipis, C. Kappas, E. Karabetsos, "Occupational exposure to electromagnetic fields. The situation in Greece", Physica Medica: European Journal of Medical Physics, Εlsevier, Vol. 49, 2018, pp. 83-89, doi: 10.1016/j.ejmp.2018.05.011
 • E. Samei, H. Jarvinen, M. Kortesniemi, G. Simantirakis, C. Goh, A. Wallace, E. Vano, A. Bejan, M. M. Rehani, J. Vassileva, "Medical imaging dose optimization from ground up: expert opinion of an international summit", Journal of Radiological Protection, 2018, doi:10.1088/1361-6498/aac575
 • I. Clairand, R. Behrens, M. Brodecki, E. Carinou, J. Domienik-Andrzejewska, M. Ginjaume, O. Hupe and M. Roig, "EURADOS 2016 Intercomparison exercise of eye lens dosemeters", Radiation Protection Dosimetry, 2018, pp. 1– 6, doi:10.1093/rpd/ncy067
 • Ciraj-Bjelac O., Carinou E., Vanhavere F., "Use of active personal dosimeters in hospitals: EURADOS survey", Journal of Radiological Protection, 2018, doi: 10.1088/1361-6498/aabce1
 • Hannu Jarvinen, Jad Farah, Teemu Siiskonen, Olivera Ciraj-Bjelac, Jérémie Dabin, Eleftheria Carinou, Joanna Domienik-Andrzejewska, Dariusz Kluszczynski, Željka Knežević, Renata Kopec, Marija Majer, "Feasibility of setting up generic alert levels for maximum skin dose in fluoroscopically guided procedures", Physica Medica, Volume 46, 2018, pp. 67-74
 • D.C. Xarchoulakos, K. Kehagia, N. Kallithrakas-Kontos and C. Potiriadis, “Disequilibrium of dissolved 234U/238U and 210Po/210Pb in Greek rivers”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume 2, 2017, pp. 285-292
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, "Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία - Ασφάλεια Εργαζομένων - Η Κατάσταση στην Ευρώπη", Ηυgeia@Εrgασία, Τόμος 8, Τεύχος 3, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017, σελ. 17-40
 • C.D. Athanassas, L. García Sanjuán, K. Stamoulis, R. Lineros Romero, E. Carinou, R. Anglada Curado, "Optically stimulated luminescence (OSL) dating of an enigmatic, megalithiclike, subterranean structure in Carmona (Seville, Spain)", Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 16, October 2017, pp. 240-247
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, Χ. Χουσιάδας, "Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος στην Ελλάδα και δράσεις ρύθμισης αυτού", Eλληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Aφροδισιολογίας, Τομ. 28, Tεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017, σελ. 27-43
 • Kaissas, I., Papadimitropoulos, C., Potiriadis, C., Karafasoulis, K., Loukas, D., Lambropoulos, C. P. "Imaging of spatially extended hot spots with coded apertures for intra-operative nuclear medicine applications", Journal of Instrumentation, Volume 12, January 2017, C01059–C01059 
 • E. Soteriades, L. Petrokokkinos, M. Talias, A. Zissimos, M. Kolovou, C. Potiriadis, V. Kamenopoulou, E. Georgiou "Environmental assessment of radon levels in Cyprus", Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol 27 (2016), pp. 407-418
 • C. Papadimitropoulos, I. Kaissas, K. Karafasoulis, C. Potiriadis, C. P. Lambropoulos, "A set up for Gamma Ray Sources Localization Using Coded Apertures and CdTe Detectors", 2016
 • Γ. Γουρζουλίδης, Π. Τσαπρούνη, Ν. Σκαμνάκης, Χ. Τζουμανίκα, Ε. Καλαμπαλίκη, Η. Καραστέργιος, Α. Γιαλόφας, Α. Αχτύπης, Κ. Κάππας και Ε. Καραμπέτσος, "Eπαγγελματικές εκθέσεις σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην Ελλάδα", Ηυgeia@Εrgασία, Τόμος 7, Τεύχος 3 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016, σελ. 147-208
 • S. Charron, S. Lafage, et al. "Overview of the PREPARE WP3: management of contaminated goods in post-accidental situation – Synthesis of European stakeholders' panels", Radioprotection 51(HS2), S83-S91 (2016)
 • Z. Thrapsanioti, P. Askounis, I.Datseris, R. A. Diamanti, M. Papathanasiou and E. Carinou "Eye lens radiation exposure in Greek interventional cardiology personnel", Radiation Protection Dosimetry (2016), pp. 1–13 doi:10.1093/rpd/ncw356
 • A. M. Sadek, F. Khamis, G. S. Polymeris, E. Carinou and G. Kitis "Similarities and differences between two different types of the thermoluminescence dosimeters belonging to the LiF family", Phys. Status Solidi C, 1–10 (2016) / DOI 10.1002/pssc.201600220
 • A.Petri, E. Karabetsos "Sunbeds ultraviolet radiation measurements with different radiometers and criteria for compliance assessment set by the national competent authority in Greece", Physica Medica: European Journal of Medical Physics, Εlsevier, Vol. 32, No 16, 2016, pages 1145-1155, doi: 10.1016/j.ejmp.2016.08.022
 • Olivera Ciraj-Bjelac, Eleftheria Carinou, Paolo Ferrari, Merce Gingaume, Marta Sans Merce, Una O’Connor,"Occupational Exposure of the Eye Lens in Interventional Procedures: How to Assess and Manage Radiation Dose", Journal of the American College of Radiology, 2016 (article in press)
 • Eleftheria Carinou, IAEA TEC DOC-1731 ‘Implications for occupational radiation protection of the new dose limit for the lens of the eye" (Book review), Radiation Protection Dosimetry, 2016, doi:10.1093/rpd/ncw253
 • Principi S., Farah J., Ferrari P., Carinou E., Clairand I., Ginjaume M. "The influence of operator position, height and body orientation on eye lens dose in interventional radiology and cardiology: Monte Carlo simulations versus realistic clinical measurements", Physica Medica 32 (2016), 1111-1117
 • D. Mitrakos, C. Potiriadis, C. Housiadas "An approach for estimating the radiological significanceof a hypothetical major nuclear accident over long distancetransboundary scales", Nuclear Engineering and Design 300 (2016) 422–432
 • C. Potiriadis, K. Kehagia, M. Kolovou, M. Nikolaki, D. Xarchoulakos, D. Mitrakos and E. Ntalla "Determination of the internal exposure of Greek citizens returning from Japan immediately after the Fukushima accident", Radiation Protection Dosimetry (2016), pp. 1–4, doi:10.1093/rpd/ncv546
 • Costas J. Hourdakis, Ludwig Büermann, Olivera Ciraj-Bjelac, Istvan Csete, Harry Delis, Igor Gomol, Linda Persson, Leos Novak, Ivailo Petkov, Paula Toroi, "Comparison of pencil-type ionization chamber calibration results and methods between dosimetry laboratories", Physica Medica, Volume 32, Issue 1, January 2016, Pages 42–51
 • E. Karabetsos, N. Skamnakis, D. Xenoulis, G. Gourzoulidis, N.Skourias, "Characterization of occupational EMF exposure in power plants, substations and transmission & distribution systems", Bulgarian Journal of Public Health, Vol. 7, No 2(1), 2015, pages 235-242
 • C.J. Hourdakis, I. Csete, J. Daures, H. Jarvinen, L-C Mihailescu, V. Sochor, L.Novak, K. M. Pedersen, A. Kosunen, P. Toroi, M. Denoziere, L. Büermann, A. Megzifene, G. Einarsson, P. Ferrari, J. dePooter, H. Bjerke, M. Brodecki, J. Cardoso, S. Bercea, O.Ciraj-Bjelac, J. Compel, D. Glavič-Cindro, M.Ginjaume, Linda Persson and Jan-Erik Grindborg, “Comparison of air kerma area product and air kerma meter calibrations for X-ray
  radiation qualities used in diagnostic radiology. Report on the EURAMET project #1177, identified in the BIPM key comparison database (KCDB) as EURAMET RI(I) – S9”, Metrologia 52 (2015). Tech. Suppl. 06024
 • Petri A., Karabetsos E. “Effective ultraviolet irradiance measurements from artificial tanning devices in Greece”, Radiation Protection Dosimetry 2015;167(4):490-501. doi: 10.1093/rpd/ncu346
 • A.Petri, E. Karabetsos, "UVR irradiance measurements from artificial tanning devices in Greece", Bulgarian Journal of Public Health, Vol. 7, No 2(1), 2015, pages 261-269
 • G. Manousaridis, K. Tsiklakis, E. Stefanou, E. Yakoumakis, C. Hourdakis, V. Kamenopoulou "Estimation of Collective Dose from Dental Radiographic Examinations in Greece and Optimization Suggestions" Odontostomatological Progress (2015), Vol 69, pp. 212-221
 • G. Gourzoulidis, E. Karabetsos, Ν. Skamnakis, A. Xristodoulou, C. Kappas, K. Theodorou and T. G. Maris, "The electromagnetic environment of magnetic resonance imaging systems. Occupational exposure reveals RF harmonics", International Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2015), Athens, June 18-20 2015, Journal of Physics: Conference Series 637 (2015) 012009, doi:10.1088/1742-6596/637/1/012009
 • Eleftheria Carinou, Paolo Ferrari, Olivera Ciraj Bjelac, Merce Gingaume, Marta Sans Merce and Una O'Connor "Eye lens monitoring for interventional radiology personnel: dosemeters, calibration and practical aspects of Hp (3) monitoring. A 2015 review",Journal of Radiological Protection 35 (2015) R17-R34
 • I. Clairand, M. Ginjaume, F. Vanhavere, E. Carinou, J. Daures, M. Denoziere, E. H. Silva, M. Roig,S. Principi and L. Van Rycheghem "First EURADOS intercomparison exercise of eye lens dosemeters for medical applications", Radiation Protection Dosimetry, 2015, doi:10.1093/rpd/ncv368
 • S. Vogiatzi, A. Liossis and M. Lamprinakou "Thyroid cancer radioiodine therapy: health service performance andradiation safety",Radiation Protection Dosimetry,Volume 165, Issue 1-4
 • J. Farah, L. Struelens, A. Auvinen, S. Jacob, C. Koukorava, M. Schnelzer, F. Vanhavere and I. Clairand "Application of the Eldo Approach to Assess Cumulative Eye Lens Doses for Interventional Cardiologists", Radiation Protection Dosimetry, April 2015;164(1-2):84-8. doi: 10.1093/rpd/ncu315.
 • G. Manousaridis, C. Koukorava, C. J. Hourdakis, V. Kamenopoulou, E. Yakoumakis, K. Tsiklakis, "Establishment of diagnostic reference levels for dental panoramic radiography in Greece", Radiation Protection Dosimetry, 2015; doi: 10.1093/rpd/ncv088
 • R. Bly, A. Jahnen, H. Jarvinen, H. Olerud, J. Vassilieva and S. Vogiatzi, "Collective effective dose in Europe from X-ray and nuclear medicine procedures", Radiation Protection Dosimetry, 2015; doi: 10.1093/rpd/ncv094
 • A. Jahnen, H. Jarvinen, H. Olerud, J. Vassilieva, S. Vogiatzi, F. Shannoun and R. Bly "Analysis of factors correlating with medical radiological examination frequencies", Radiation Protection Dosimetry, 2015; doi:10.1093/rpd/ncv041
 • M. Christopoulou, E. Karabetsos, "In Situ Measurements of Radiofrequency Exposure Levels in Greece in the period of 2008 to 2013: A Multi-Parametric Annual Analysis", Bioelectromagnetics, Wiley, Vol. 36, Issue 4, May 2015, pp. 325-329,doi: 10.1002/bem.21902
 • G. Gourzoulidis , E. Karabetsos, Ν. Skamnakis, A. Xrtistodoulou, C. Kappas, K. Theodorou and T. G. Maris, "Occupational electromagnetic fields exposure in magnetic resonance imaging systems. Preliminary results for the RF harmonic content", Physica Medica: European Journal of Medical Physics, Vol. 31, Issue 7, November 2015, pp. 757-762
 • I. Ztoupis, E.Nicolopoulou, E. Karabetsos, I. Gonos and I. Stathopoulos, "An interlaboratory comparison programme on ELF electric and magnetic fields measurements performed in Greece: the second round of the scheme", Bioelectromagnetics, Wiley, Vol. 36, Issue 7, October 2015, pp.554-560
 • M. Christopoulou, Ch. Govari, P. Tsaprouni, and Ε. Karabetsos, “Evaluation of occupational exposure to ELF magnetic fields at power plants in Greece in the context of European Directives”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 167, Issue 4, December 2015, pp. 502-513
 • K.L. Karfopoulos, E. Carinou, V. Kamenopoulou, P. Dimitriou, Ch. Housiadas "Building competence in radiation and nuclear safety through education and training – the approach of a national regulatory authority", Radioprotection 50(1), 59-64 (2015).
 • A.M. Sadek, H.M. Eissa, A.M. Basha, E. Carinou, P. Askounis, G. Kitis "The deconvolution of thermoluminescence glow-curves using general expressions derived from the one trap-one recombination (OTOR) level model", Applied Radiation and Isotopes 95 (2015), pp.214–221
 • E. Karabetsos, E. Kalampaliki, D. Koutounidis, "Testing hybrid technology cars - Static and extremely low frequency magnetic fields measurements", IEEE Vehicular Technology Magazine, Vol.9, Issue 4, December 2014, pp.34-39, http://dx.doi.org/10.1109/MVT.2014.2360651
 • A. Petri, E. Karabetsos, "Effective ultraviolet irradiance measurements from artificial tanning devices in Greece", Radiation Protection Dosimetry, Advance Access published 2 December 2014, doi: 10.1093/rpd/ncu346
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, Μετρήσεις υπεριώδους ακτινοβολίας εκπομπής μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ) στην Ελλάδα, Eλληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Aφροδισιολογίας, Τομ. 25, Tεύχος 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014, σελ. 273-283
 • Χ. Γκόβαρη, M. Xριστοπούλου, Π. Τσαπρούνη, Ν. Σκαμνάκης, Ε. Καλαμπαλίκη, Δ. Κουτουνίδης, Χ. Τζουμανίκα, Α. Γιαλόφας, Ε. Καραμπέτσος, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - Αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε χαμηλόσυχνα μαγνητικά πεδία, Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 261, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, σελ. 20-25.
 • E.P. Nicolopoulou, I.N. Ztoupis, E. Karabetsos, I. F. Gonos, I.A. Stathopoulos "An interlaboratory comparison programme on radio frequency electromagnetic field measurements: the second round of the scheme", Radiation Protection Dosimetry Advance Access published 8 September 2014, doi: 10.1093/rpd/ncu275
 • Stefanoyiannis A.P., Ioannidou S.P., Round W.H., Carinou E., Mavros M.N., Liotsou T., Geronikola-Trapali X., Armeniakos I., Chatziioannou S.N. "Radiation exposuere to caregivers from patients undergoing common radionuclide therapies: a review", Radiation Protection Dosimetry, 27 Nov 2014, pii: ncu338. [Epub ahead of print]
 • Farah J., Trianni A., Carinou E., Ciraj-Bjelac O., Clairand I., Dabin J., De Angelis C., Domienik J., Jarvinen H., Kopec R., Majer M., Malchair F., Negri A., Novák L., Siiskonen T., Vanhavere F., Knežević Z. "Measurement of maximum skin dose in interventional radiology and cardiology and challenges in the set up of European alert thresholds", Radiation Protection Dosimetry, 2014
 • R. Kopeć, L. Novák, E. Carinou, I. Clairand, J. Dabin, H. Datz, C. De Angelis, J. Farah, C. Huet, Ž. Knežević, H. Järvinen, M. Majer, F. Malchair, A. Negri, S. Haruz Waschitz, T. Siiskonen, A. Szumska, A. Trianni, F. Vanhavere "Intercomparison of Gafchromic™ films, TL detectors and TL foils for the measurements of skin dose in interventional radiology", Radiation Measurements, doi:10.1016/j.radmeas.2014.04.008
 • Eleftheria Carinou, Merce Ginjaume, Una O'Connor, Renata Kopec and Marta Sans Merce "Status of eye lens radiation dose monitoring in European hospitals", Journal of Radiological Protection,34, 2014, pp. 729-739
 • C.J. Hourdakis, A. Boziari,V. Kamenopoulou, “Dosimetry audits in radiotherapy in Greece”, Physica Medica 30S1, Volume 30, Issue S1, pp. 14, 2014
 • V. Kamenopoulou, C. Hourdakis, P. Dimitriou,“Review and revision of the national regulatory framework for the medical exposures on the occasion of the transposition of the new EC Directive 59/2013”, Physica Medica 30S1, Volume 30, Issue S1, pp. 4, 2014
 • S. Vogiatzi, G. Drikos, A. Liossis, M. Lamprinakou, C.J. Hourdakis,V. Kamenopoulou, “Monitoring nuclear medicine operation at national level”, Physica Medica 30S1, Volume 30, Issue S1, pp. 7, 2014
 • C. Koukorava, J. Farah, L. Struelens, I. Clairand, L. Donadille, F. Vanhavere, P. Dimitriou "Efficiency of radiation protection equipment in interventional radiology: a systematic Monte Carlo study of eye lens and whole body doses", J. Radiol. Prot. 34, 509-530, (2014)
 • G. Simantirakis, C. J. Hourdakis, S. Economides, I. Kaisas, M. Kalathaki, C. Koukorava, G. Manousaridis, C. Pafilis, P. Tritakis, S. Vogiatzi, V. Kamenopoulou and P. Dimitriou, "Diagnostic reference levels and patient doses in computed tomography examinations in Greece", Radiation Protection Dosimetry (2014), pp.1-6, doi:10.1093/rpd/ncu182
 • J. Farah, L. Struelens, J. Dabin, C. Koukorava, L. Donadille, S. Jacob, M. Schnelzer, A. Auvinen, F. Vanhavere and I. Clairand "A correlation study of eye lens dose and personal dose equivalent for interventional cardiologists", Radiation Protection Dosimetry (2013), pp. 1–9, doi:10.1093/rpd/nct180
 • Michail Samouhosa, Maria Taxiarchoua, Petros E. Tsakiridisa, Konstantinos Potiriadis, "Greek “red mud” residue: A study of microwave reductive roastingfollowed by magnetic separation for a metallic iron recovery process", Journal of Hazardous Materials, 254– 255 (2013) 193– 205
 • A. Clouvas, S. Xanthos, M. Kolovou, C. Potiriadis, G. Takoudis and J. Guilhot "Follow-up study of indoor radon in Greek buildings", Radiation Protection Dosimetry, first published online May 23, 2013 doi:10.1093/rpd/nct133
 • Sotirios Economides, Argiro Boziari, Stavroula Vogiatzi, Konstantinos J. Hourdakis, Vasiliki Kamenopoulou, Panagiotis Dimitriou "Prevention of and response to inadvertent exposure of embryo/fetus to ionizing radiation, due to medical exposure of the mother. The Greek regulatory authority initiatives", Physica Medica (2013), article in press
 • G. Manousaridis, C. Koukorava, C. J. Hourdakis, V. Kamenopoulou, E. Yakoumakis and K. Tsiklakis "Establishment of diagnostic reference levels for dental intraoral radiography", Radiation Protection Dosimetry Advance Access (2013), pp.1-3, doi:10.1093/rpd/nct100
 • J.W.E. van Dijk, J.G. Alves, P. Ambrosi, D.T. Bartlett, L. Currivan, E. Fantuzzi, V. Kamenopoulou "A review of the new European Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation", Radiation Measurements 55, 2013, 30-33
 • C. Potiriadis,, M.J. Anagnostakis, A. Clouvas, K. Eleftheriadis, E. Florou, C. Housiadas, K. Ioannides, A. Ioannidou, D.I. Karangelos, K.L. Karfopoulos, K. Kehagia, M. Kolovou, P. Kritidis, M. Manolopoulou, K. Papastefanou, M.I. Savva, S.E. Simopoulos, K. Stamoulis, S. Stoulos, S. Xanthos and D. Xarchoulakos "Environmental measurements and inspections on imported foods and feedstuffs in Greece after the Fukushima accident", Radiation Protection Dosimetry (2013), doi:10.1093/rpd/nct094
 • Simantirakis G., Koukorava C., Kalathaki M. , Pafilis C., Kaisas I., Economides S., Hourdakis C. J., Kamenopoulou V., Georgiou E. "Reference levels and patient doses in interventional cardiology procedures in Greece", Eur Radiol (2013) 23:2324–2332
 • Olivera Ciraj-Bjelac, Simona Avramova-Cholakova, Adnan Beganovic, Sotirios Economides et al. "Image quality and dose in mammography in 17 countries in Africa, Asia and Eastern Europe: Results from IAEA projects", European Journal of Radiology 81 (2012) 2161–2168
 • S. Economides, F. Hardeman, C. Nuccetelli, S. Risica, C. Schieber, A.Schmitt-Hannig and F. Vermeersch, "Developing ALARA culture", Nuclear Engineering International, November 2012, pp. 20-21
 • G. Kitis, E. Carinou, P. Askounis "Glow-curve de-convolution analysis of TL glow-curve from constant temperature hot gas TLD readers", Radiation Measurements 47, 2012, pp. 258-265
 • E. P. Nicolopoulou, I. F. Gonos, I. A. Stathopulos and E. Karabetsos, "Two Interlaboratory Comparison Programmes on EMF Measurements performed in Greece", IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, Vol.1, Q.2, 2012, pp. 50-59.
 • M.H. Holzscheiter, J. Alsner, A. Angelopoulos, N. Bassler, F. Currell, M. Doser, R. Herrmann, O. Jäkel, F.J. Kaiser, I. Kantemiris, J. Kavanagh, R. Keyes, H. Knudsen, J. Overgaard, J. Petersen, G. Schettino, S. Sellner, B. Singers Sϕrensen, S. Tegami, D. Timson, et al. "Antiprotons for radiobiology and cancer therapy, the AD-4/ACE experiment", Radiotherapy and Oncology, Volume 102, Supplement 1, March 2012, pp. S24-S25
 • Dumonceau J.M., Garcia-Fernandez F.J., Verdun F.R., Carinou E., Donadille L., Damilakis J., Mouzas I., Paraskeva K., Ruiz-Lopez N., Struelens L., Tsapaki V., Vanhavere F., Valatas V., Sans-Merce M., "Radiation protection in digestive endoscopy: European Society of Digestive Endoscopy (ESGE) Guideline", Endoscopy, 2012 Apr; 44(4), pp.408-24.
 • C. Potiriadis, M. Kolovou, A. Clouvas and S. Xanthos, "Environmental Radioactivity Measurements in Greece following the Fukushima Daichi nuclear accident", Radiation Protection Dosimetry (2011), doi:10.1093/rpd/ncr423
 • I. Pantos, C. Koukorava, E. Nirgianaki, E. Carinou, E. Tzanalaridou, E. P. Efstathopoulos, D. G. Katritsis, "Radiation Exposure of the operator during cardiac catheter ablation procedures", Radiation Protection Dosimetry 2012; doi: 10.1093/rpd/ncr414
 • Armin Lühr, Jakob Toftegaard, Ioannis Kantemiris, David C. Hansen & Niels Bassler, "Stopping power for particle therapy: The generic library libdEdx and clinically relevant stopping-power ratios for light ions", International Journal of Radiation Biology, Volume 88, Issue 1-2, January 2012, pp. 209-212
 • Hourdakis, C.J."Determination of the diagnostic x-ray tube practical peak voltage (PPV) from average or average peak voltage measurements", Physics in Medicine and Biology, 56 (7), 2011, pp. 2199-2217.
 • Clairand, I., Bordy, J.-M., Daures, J., Debroas, J., Denozière, M., Donadille, L., Ginjaume, M., Itié, C., Koukorava, C., Krim, S., Lebacq, A.-L., Martin, P., Struelens, L., Sans-Mercé, M., Tosic, M., Vanhavere, F. "Active personal dosemeters in interventional radiology: Tests in laboratory conditions and in hospitals", Radiation Protection Dosimetry, 144 (1-4), art. no. ncq556, 2011, pp. 453-458.
 • I. Kantemiris, P. Karaiskos, P. Papagiannis and A. Angelopoulos, "Dose and dose averaged LET comparison of 1H, 4He, 6Li, 8Be, 10B, 12C, 14N, and 16O ion beams forming a spread-out Bragg peak", Med. Phys. 38 (12), December 2011
 • M. Kalathaki, C. J. Hourdakis, S. Economides, P. Tritakis, N. Kalyvas, G. Simantirakis, G. Manousaridis, I. Kaisas, and V. Kamenopoulou, "Comparison of Full Field Digital (FFD) and Computed Radiography (CR) mammography systems in Greece, Radiation Protection Dosimetry, first published online August 4, 2011 doi:10.1093/rpd/ncr339
 • F. Vanhavere, M. Ginjaume, E. Carinou, G. Gualdrini, I. Clairand, M. Sans-Merce "International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011", Radiation Measurements, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1195-1196 (editorial)
 • D. Nikodemová, M. Brodecki, E. Carinou, J. Domienik, L. Donadille, C. Koukorava, S. Krim, N. Ruiz-López, M. Sans-Merce, L. Struelens, F. Vanhavere, R. Zaknoune "Staff extremity doses in interventional radiology. Results of the ORAMED measurement campaign", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1210-1215
 • J.M. Bordy, J. Daures, M. Denozière, G. Gualdrini, M. Ginjaume, E. Carinou, F. Vanhavere "Proposals for the type tests criteria and calibration conditions of passive eye lens dosemeters to be used in interventional cardiology and radiology workplaces", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1235-1238
 • I. Clairand, J.-M. Bordy, E. Carinou, J. Daures, J. Debroas, M. Denozière, L. Donadille, M. Ginjaume, C. Itié, C. Koukorava, S. Krim, A.-L. Lebacq, P. Martin, L. Struelens, M. Sans-Merce, F. Vanhavere "Use of active personal dosemeters in interventional radiology and cardiology: Tests in laboratory conditions and recommendations - ORAMED project", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1252-1257
 • L. Struelens, E. Carinou, I. Clairand, L. Donadille, M. Ginjaume, C. Koukorava, S. Krim, H. Mol, M. Sans-Merce, F. Vanhavere "Use of active personal dosemeters in interventional radiology and cardiology: Tests in hospitals – ORAMED project", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1258-1261
 • Koukorava, C. Carinou, E., Ferrari, P., Krim, S.and Struelens, L., "Study of the parameters affecting operator doses in interventional radiology using Monte Carlo simulations", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1216-1222
 • Krim, S., Brodecki, M., Carinou, E., Donadille, L., Jankowski, J., Koukorava, C., Domienik, J., Nikodemova, D., Ruiz-Lopez, N., Sans-Mercé, M., Struelens, L. And Vanhavere F., "Extremity doses of medical staff involved in interventional radiology and cardiology: Correlations and annual doses (hands and legs)", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1223-1227
 • Vanhavere, F., Carinou, E., Domienik, J., Donadille, L., Ginjaume, M., Gualdrini, G., Koukorava, C., Krim, S., Nikodemova, D., Ruiz-Lopez, N., Sans-Mercé, M. and Struelens L., "Measurements of eye lens doses in interventional radiology and cardiology: Final results of the ORAMED project", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1243-1247
 • L. Donadille, E. Carinou, M. Brodecki, J. Domienik, J. Jankowski, C. Koukorava, S. Krim, D. Nikodemova, N. Ruiz-Lopez, M. Sans-Mercé, L. Struelens, F. Vanhavere, R. Zaknoune, "Staff eye lens and extremity exposure in interventional cardiology: Results of the ORAMED project", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1203-1209
 • E. Carinou, M. Brodecki, J. Domienik, L. Donadille, C. Koukorava, S. Krim, D. Nikodemová, N. Ruiz-Lopez, M. Sans-Mercé, L. Struelens, F. Vanhavere, "Recommendations to reduce extremity and eye lens doses in interventional radiology and cardiology", Radiation Measurements, International Workshop on Optimization of Radiation Protection of Medical Staff, ORAMED 2011, Volume 46, Issue 11, 2011, pp. 1324-1329
 • S. Vogiatzi, P. Kipouros, M. Chobis, "Establishment of dose reference levels for nuclear medicine in Greece", Radiation Protection Dosimetry 147 (1-2) , art. no. ncr307, 2011, pp. 237-239
 • G. Simantirakis, C. J. Hourdakis, S. Economides and P. Dimitriou, “Image quality and patient dose in computed tomography examinations in Greece”, Radiation Protection Dosimetry 147 (1-2) , art. no. ncr282, pp. 129-132
 • Efstathopoulos E.P., Pantos I., Andreou M., Gkatzis A., Carinou E., Koukorava C., Kelekis N.L., Brountzos E., "Occupational radiation doses to the extremities and the eyes in interventional radiology and cardiology procedures", Br J Radiol., 2011 Jan;84(997), pp. 70-77.
 • V. Kamenopoulou, S. Mundigl, R. Czarwinski, H. Schuhmacher "European conference on individual monitoring of ionising radiation (IM2010)", Radiation Protection Dosimetry, 2011, Vol. 144, No. 1–4, p. 1 (editorial)
 • E. Carinou, P. Ferrari, C. Koukorava, S. Krim and L. Struelens "Monte Carlo calculations on extremity and eye lens dosimetry for medical staff at interventional radiology procedures", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4) , art. no. ncq573, 2011, pp. 492-496
 • E. Carinou, P. Askounis, F. Dimitropoulou, G. Kiranos, H. Kyrgiakou, E. Nirgianaki, E. Papadomarkaki, V. Kamenopoulou "Pre- and post-irradiation fading effect for LiF:Mg,Ti and LiF:Mg,Cu,P materials used in routine monitoring", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4) , art. no. ncq561, 2011, pp. 207-210
 • A. Boziari, C. Koukorava, E. Carinou, C. J. Hourdakis and V. Kamenopoulou, "The use of active personal dosemeters as a personal monitoring device: comparison with TL dosimetry", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4) , art. no. ncq545, 2011, pp. 173-176
 • J. Domienik, M. Brodecki, E. Carinou, L. Donadille, J. Jankowski, C. Koukorava, S. Krim, D. Nikodemova, N. Ruiz-Lopez, M. Sans-Merce, L. Struelens, F. Vanhavere, "Extremity and eye lens doses in interventional radiology and cardiology procedures: first results of the ORAMED project", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4) , art. no. ncq508, 2011, pp. 442-447
 • C. Potiriadis, V. Koukouliou, S. Seferlis and K. Kehagia, "Assessment of the occupational exposure at a fertiliser industry in the northern part of Greece", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4) , art. no. ncq309, 2011, pp. 668-671
 • K.Kehagia, S. Bratakos, M. Kolovou and C. Potiriadis, "Hair analysis as an indicator of exposure to uranium", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4) , art. no. ncq324, 2011, pp. 423-426
 • P.Dimitriou and V. Kamenopoulou, "Education and training issues in individual monitoring of ionising radiation", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4), art. no. ncq431, 2011, pp. 588-591
 • C. Koukorava, E. Carinou, G. Simantirakis, T. G. Vrachliotis, E. Archontakis, C. Tierris, P. Dimitriou "Doses to operators during interventional radiology procedures: focus on eye lens and extremity dosimetry", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4) , art. no. ncq328, 2011, pp. 482-486
 • P. Dimitriou, J. Kalef-Ezra, C. Pafilis and V. Kamenopoulou, "Education and training activities in personal dosimetry in Greece", Radiation Protection Dosimetry 144 (1-4), art. no. ncq432, 2011, pp. 596-598
 • P. Berard, P. Hill, K. Kehagia, “PROCORAD – Ein internationales Netzwerk zur Qualitätssicherung“, Strahlenschutzpraxis, 1/2011, pp. 69-73
 • J. G. Alves, P. Ambrosi, D. T. Bartlett, L. Currivan, J. W. E. van Dijk, E. Fantuzzi and V. Kamenopoulou "The new EC technical recommendations for monitoring individuals occupationally exposed to external radiation", Radiation Protection Dosimetry (2011), Vol. 144, No. 1–4, pp. 17–25
 • J. G. Alves, P. A. Ambrosi, D. T. Bartlett, L. Currivan, J. W. E. van Dijk, E. Fantuzzi, V. Kamenopoulou, “Recommendations for monitoring individuals occupationally exposed to external radiation” Hospital Imaging & Radiology Europe, Vol. 5 No. 2 – Summer 2010
 • V. Stamatis, S. Seferlis, V. Kamenopoulou, C. Potiriadis, V. Koukouliou, K. Kehagia, C. Dagli, S. Georgiadis, L. Camarinopoulos, “Decommissioning a phosphoric acid production plant: a radiological protection case study", Journal of Environmental Radioactivity, 2010, doi:10.1016/j.jenvrad.2010.07.002
 • C. Hourdakis, A. Boziari and A. Manetou, "Performance evaluation of diagnostic radiology dosimeters in clinical and calibration X-ray beams", Health Physics, Vol. 98, No.5, May 2010
 • Ylli, F., Karabetsos, E., Dollani, K., Koutounidis, D. Non-ionizing radiation: Evaluation of general public's exposures in Greece and Albania, AIP Conference Proceedings, 1203, 2010, pp. 1104-1107
 • G. Takoudis, S.Xanthos, A.Clouvas, C.Potiriadis "Determining minimum alarm activities of orphan sources in scrap loads; Monte Carlo simulations,validated with measurements", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 614 (2010), pp. 57–67
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd