Για την έκδοση από την ΕΕΑΕ της άδειας λειτουργίας εργαστηρίου βιομηχανικών ραδιογραφήσεων πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

 1. Άδεια σκοπιμότητας: η οποία εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και ισχύει για ένα (1) χρόνο.
  Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη ΓΓΕΤ για τη δημιουργία εργαστηρίου βιομηχανικών εργαστήριων σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
   
 2. Προέγκριση κατασκευής: του εργαστηριακού χώρου η οποία εκδίδεται από την ΕΕΑΕ.
  Η προέγκριση, η οποία έχει ισχύ για δύο (2) χρόνια, δίνεται μετά την υποβολή αίτησης στην ΕΕΑΕ από τους ενδιαφερόμενους μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Άδεια σκοπιμότητας 
  • Μελέτη ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου συνταχθείσα από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας. 
  • Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου υπό κλίμακα 1:50 με λεπτομέρειες κατασκευής της κρύπτης, των απαιτούμενων θωρακίσεων και του εξοπλισμού.
    
 3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας: το οποίο εκδίδεται από την ΕΕΑΕ.
  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΑΕ μετά την περάτωση της κατασκευής του εργαστηρίου. Η ενημέρωση πρέπει να συνοδεύεται από:
  • Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι η κατασκευή του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε και ότι τηρήθηκε πιστά η εγκριθείσα μελέτη ακτινοπροστασίας και η Προέγκριση Κατασκευής
  • Κατάσταση με το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την ειδικότητα των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν στο εργαστήριο, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ιατρικών εξετάσεων κατά την πρόσληψή τους. 
  • Κατάσταση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό. 
  • Βεβαιώσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού στην ακτινοπροστασία.

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας, εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών εκ μέρους του εργαστηρίου.
 

 1. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ) της ΕΕΑΕ μετά την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας και ισχύει για δύο (2) χρόνια.

Η χρέωση για την έκδοση της προέγκρισης κατασκευής και του πιστοποιητικού καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Our website is protected by DMC Firewall!