Έκδοση/Ανανέωση άδειας απασχόλησης εξωτερικών εργαζομένων

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας, της Υπουργικής Απόφασης για την «προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων» και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ , οι «εξωτερικές επιχειρήσεις», οι οποίες απασχολούν προσωπικό που δραστηριοποιείται σε περιοχή ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε διάφορες εγκαταστάσεις (π.χ. νοσοκομεία), εντάσσονται στο σύστημα αδειοδότησης και ακτινοπροστασίας.

Για την έκδοση της άδειας απασχόλησης εξωτερικών εργαζομένων από πλευράς ακτινοπροστασίας η οποία εκδίδεται από την ΕΕΑΕ, πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

Αίτηση της επιχείρησης προς την ΕΕΑΕ η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • στοιχεία της εταιρείας (έδρα, ΑΦΜ, κλπ) καθώς και νομικά έγγραφα που αναφέρουν τα πεδία δραστηριοποίησης της εταιρείας σχετικά με ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ιδιωτικό συμφωνητικό ή οποιαδήποτε τροποποίησή του)
  • Υπεύθυνη δήλωση υπευθύνου της εταιρείας,
  • Υπεύθυνη δήλωση υπευθύνου ακτινοπροστασίας,
  • Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που εμπλέκεται σε πράξεις με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ονομ/μο, τίτλοι σπουδών, εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία),
  • Κάλυψη των απαιτήσεων ακτινικής παρακολούθησης των εργαζομένων
  • Δέσμευση του υπευθύνου της εταιρείας και του υπευθύνου ακτινοπροστασίας για άμεση γνωστοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής στα παραπάνω

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Σε περίπτωση ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων εκδίδεται άδεια απασχόλησης εξωτερικών εργαζομένων από πλευράς ακτινοπροστασίας πενταετούς (5) ισχύος, το οποίο θα ανανεώνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και κατάθεση επικαιροποιημένου φακέλου.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Η χρέωση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd