Έκδοση - Ανανέωση άδειας κατοχής και χρήσης κλειστών ραδιενεργών πηγών και συσκευών ακτίνων-Χ

Οι άδειες αυτές αφορούν μεμονωμένες χρήσεις ραδιενεργών πηγών και συσκευών εκπομπής ακτίνων –Χ, οι οποίες δεν εντάσσονται σε εργαστήρια ακτινοβολιών (π.χ. έλεγχος αποσκευών σε αεροδρόμια, μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές βιομηχανίας, κλπ).
Για την έκδοση από την ΕΕΑΕ της άδειας κατοχής και χρήσης κλειστών ραδιενεργών πηγών και συσκευών απαιτούνται τα εξής:

  1. Άδεια κατοχής και χρήσης Κλειστών Ραδιενεργών Πηγών
    • Αίτηση του ενδιαφερομένου, όπου θα αναφέρεται το είδος του ισοτόπου, η ενεργότητα και η χρήση της/των εν λόγω ραδιενεργών πηγών.
    • Ορισμός υπευθύνου ασφάλειας και επίβλεψης των πηγών μέσω υπεύθυνης δήλωσης την οποία θα υπογράφει ο ίδιος. Ο υπεύθυνος διασφαλίζει την καλή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και αποτελεί το άτομο επικοινωνίας με την ΕΕΑΕ.Ο υπεύθυνος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος θετικών επιστημών ή παρεμφερούς ειδικότητας.
  2. Άδεια κατοχής και χρήσης συσκευών παραγωγής ακτίνων Χ
    • Αίτηση του ενδιαφερομένου, όπου θα αναφέρεται το είδος και η χρήση της /των συσκευών.
    • Ορισμός υπευθύνου ασφάλειας και επίβλεψης των συσκευών μέσω υπεύθυνης δήλωσης την οποία θα υπογράφει ο ίδιος. Ο υπεύθυνος διασφαλίζει την καλή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και αποτελεί το άτομο επικοινωνίας με την ΕΕΑΕ.

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εκδίδει την άδεια κατοχής και χρήσης, η οποία ισχύει για δύο χρόνια (εκτός ειδικών περιπτώσεων που η Άδεια εκδίδεται με αόριστη χρονική ισχύ).

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών εκ μέρους του εργαστηρίου.

Η χρέωση για την άδεια/ανανέωση αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!