Έκδοση/Ανανέωση άδειας λειτουργίας εργαστηρίων ακτινοβολιών κατηγορίας ΕΡ-Α, ΕΡ-Κ, ΕΡ-Σ

Η διαδικασία έκδοσης από την ΕΕΑΕ της άδειας λειτουργίας εργαστηρίων ακτινοβολιών κατηγορίας ΕΡ-Α, ΕΡ-Κ, ΕΡ-Σ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Έκδοση άδειας σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από την ΕΕΑΕ και ισχύει για ένα (1) χρόνο. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ΕΕΑΕ, όπου περιγράφει τις συγκεκριμένες εφαρμογές του εργαστηρίου και αιτιολογεί την χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών βάσει των κοινωνικό-οικονομικών ή άλλων πλεονεκτημάτων που παρέχουν σε σχέση με την βλάβη στην υγεία που ενδέχεται να προκαλέσουν.
   
 2. Έκδοση άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ) της ΕΕΑΕ με ισχύ τριών (3) ετών για την κατηγορία ΕΡ-Α και πέντε (5) ετών για τις κατηγορίες ΕΡ-Κ και ΕΡ-Σ. Η Διεύθυνση του εργαστηρίου, εφόσον πρόκειται για ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή η Διεύθυνση του Ιδρύματος, του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου καταθέτει Αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
  • Βιογραφικό σημείωμα του Υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας Μη Ιατρικών Εφαρμογών που θα αναλάβει την υπευθυνότητα του εργαστηρίου με αποδεικτικά της εμπειρίας του στη χρήση μεθόδων που περιλαμβάνουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
  • Αναλυτική κατάσταση των ατόμων που θα απασχοληθούν στο εργαστήριο και την ειδικότητα τους.
  • Κάτοψη χώρων και του εξοπλισμού του εργαστηρίου, καθώς και υπόδειξη των χώρων όπου φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται οι ραδιενεργές πηγές ή οι συσκευές παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Nα αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των πηγών από φθορά-κλοπή και φωτιά. Για τα εργαστήρια ΕΡ-Α, επιπλέον απαιτείται σχεδιάγραμμα της διαδρομής της αποχέτευσης στην οποία θα καταλήγουν τα υγρά ραδιενεργά απόβλητα.
  • Αναλυτική κατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού του εργαστηρίου, στην οποία περιλαμβάνονται συσκευές και όργανα μέτρησης, όργανα μέτρησης ακτινοβολίας χώρου ή επιφανειακής ραδιορύπανσης.
  • Περιληπτική περιγραφή των πειραμάτων και των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου όπου θα αναφέρονται:
   • η ενεργότητα ραδιενεργών πηγών (για ΕΡ-Κ),
   • ρυθμός έκθεσης στην επιφάνεια των συσκευών παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους (για ΕΡ-Σ).
   • η εκτίμηση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων ραδιοϊσοτόπων ανά πείραμα και ανά έτος (για ΕΡ-Α).
  • Γραπτές οδηγίες ακτινοπροστασίας που δίνονται στο προσωπικό του εργαστηρίου, από τον υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας.
  • Έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας των συσκευών παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, των ραδιενεργών πηγών και των ραδιενεργών καταλοίπων (υγρών και στερεών), που περιλαμβάνει αναλυτικά τα μέτρα Ακτινοπροστασίας που λαμβάνονται κατά την χρήση και αποθήκευσή τους.

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας, εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων εκδίδονται συστάσεις (Έλεγχος Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών εκ μέρους του εργαστηρίου.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Η χρέωση για την έκδοση της Προέγκρισης κατασκευής και του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.


Απαιτήσεις εργαστηρίου ακτινοβολιών ΕΡ-Α, ΕΡ-Κ, ΕΡ-Σ

 1. Προσωπικό

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας 1.1.7.1.4 για τη στελέχωση των εργαστηρίων κατηγορίας ΕΡ-Α, ΕΡ-Κ, ΕΡ-Σ απαιτείται:

 • Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας 1.1.7.1.45 για την Άδεια Κατοχής & Χρήσης Ραδιενεργών Πηγών απαιτείται:

 • Υπεύθυνος ασφαλείας

Το προσωπικό του εργαστηρίου πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες εργασίας που του δίδονται γραπτώς από τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου, ή των πηγών (Πρότυπο Οδηγιών). Κατά την έναρξη νέων πειραμάτων, ή νέου προσωπικού, το προσωπικό πρέπει να ενημερωθεί για τους δυνητικούς κινδύνους έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες από τις ποσότητες ραδιοϊσοτόπων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και να υπολογίσει τις ενδεχόμενες δόσεις από την χρήση ή από ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν, όπως η επιδερμική ραδιορύπανση, η εισπνοή ή η κατάποση ραδιοϊσοτόπου. 

 1. Χώροι

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας 4.4.1

 • για την κατηγορία ΕΡ-Α απαιτείται:
  • ανεξάρτητος χώρος μετρήσεων με επιφάνεια τουλάχιστον 10 m2, στον οποίο θα γίνονται αποκλειστικά εργασίες με ραδιοϊσότοπα.
  • τράπεζα ή εστία εργασίας.
  • ανοξείδωτος νιπτήρας με παροχή νερού, η οποία θα ρυθμίζεται με το πόδι ή τον αγκώνα.
  • το δάπεδο, οι επιφάνειες των πάγκων εργασίας και των τοίχων πίσω από τους πάγκους και τους νιπτήρες του εργαστηρίου πρέπει να είναι καλυμμένα με λείο, μη απορροφητικό υλικό που καθαρίζεται εύκολα (όχι πλακάκι).
  • ανοξείδωτοι κάδοι στερεών καταλοίπων από κατάλληλο υλικό και κατάλληλου πάχους, ώστε να θωρακίζουν το περιβάλλον από το ραδιενεργό περιεχόμενό τους.
  • ειδικός χώρος αποθήκευσης ραδιενεργών καταλοίπων.
  • απαγωγός εστία πλήρους απαγωγής αέρα, εφόσον στο εργαστήριο γίνονται εργασίες με πτητικές ραδιενεργές ουσίες (π.χ. ιωδιώσεις).
    
 • για τις κατηγορίες ΕΡ-Κ, ΕΡ-Σ απαιτείται:
  • ανεξάρτητος χώρος ικανών διαστάσεων για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκτέλεση των ερευνητικών ή εκπ αιδευτικών εφαρμογών.
  • ελεγχόμενη πρόσβαση στον χώρο φύλαξης ή χρήσης των ραδιενεργών πηγών και των συσκευών παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών
  • προστασία από φθορά-κλοπή και φωτιά των ραδιενεργών πηγών και των συσκευών παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών (π.χ. φύλαξη των χώρων του ινστιτούτου, σύστημα συναγερμού, σύστημα πυροπροστασίας).
  • ενδέχεται να απαιτηθούν θωρακίσεις από κατάλληλο υλικό και κατάλληλου πάχους, ώστε να θωρακίζουν τον περιβάλλοντα χώρο από τις ραδιενεργές πηγές ή τις συσκευές παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
 1. Εξοπλισμός
 • Για την κατηγορία ΕΡ-Α απαιτείται:
  • κατάλληλο σύστημα μέτρησης ραδιενεργών δειγμάτων (π.χ. για πειράματα με β εκπομπούς απαιτείται β-counter, ή σύστημα αυτοραδιογράφησης).
  • φυγόκεντρος αποκλειστικής χρήσης, αν τα πειράματα απαιτούν τη χρήση τέτοιας συσκευής.
  • ψυγείο αποκλειστικής χρήσης.
  • γάντια, λαβίδες και πιπέτες αποκλειστικής χρήσης .Κατάλληλο όργανο μέτρησης ακτινοβολίας του χώρου (survey meter) ή επιφανειακής ραδιορρύπανσης (contamination monitor).
  • εξειδικευμένος εξοπλισμός που κρίνεται απαραίτητος κατά περίπτωση (π.χ. πετάσματα και κάδοι απόρριψης στερεών καταλοίπων από 1cm plexiglass για χρήση P-32).
 • Για τις κατηγορίες ΕΡ-Κ, ΕΡ-Σ απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός που κρίνεται απαραίτητος κατά περίπτωση (π.χ. πετάσματα θωράκισης, λαβίδες χειρισμού των πηγών, κλπ).
 1. Διαχείριση αποβλήτων εργαστηρίων ΕΡ-Α

Ο κάτοχος άδειας εργαστηρίου ΕΡ-Α υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο πρέπει να καταγράφονται το είδος και οι ποσότητες των ραδιοϊσοτόπων που περιέχονται στα απόβλητα που απορρίπτονται με οποιονδήποτε τρόπο καθημερινά, ανά μήνα ή ανά έτος. Επίσης θα πρέπει να καταγράφεται το είδος και οι ποσότητες των ραδιοϊσοτόπων που φυλάσσονται στο εργαστήριο ή μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων που διαθέτουν τη σχετική άδεια.

 • Υγρά απόβλητα
  • Το εργαστήριο πρέπει να απορρίπτει τα υγρά ραδιενεργά απόβλητα σε ανοξείδωτο νιπτήρα, ή άλλη κατάλληλη υποδοχή, που προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, με ταυτόχρονη ροή σημαντικής ποσότητας νερού και εφ' όσον τα απόβλητα διασπείρονται ή διαλύονται αμέσως στο νερό.
  • Η ποσότητα της ραδιενέργειας του ισοτόπου που απορρίπτεται σε μία ημέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει την ποσότητα που αναγράφεται στη στήλη 2 του ΠΙΝΑΚΑ 6.1 (π.χ. το ημερήσιο όριο για το Η-3 είναι 3*109).
  • Μακρόβια απόβλητα, όπως Η-3 και C-14, δεν πρέπει να συσσωρεύονται στο εργαστήριο με σκοπό την μείωση της ραδιενέργειάς τους, αλλά να απορρίπτονται μετά από κάθε πείραμα.
  • Τα απόβλητα υγρού σπινθηριστή πρέπει να διαχωρίζονται από τα άλλα είδη καταλοίπων και να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης λόγω των οργανικών διαλυτών που περιέχουν.

Σημείωση: Τα απόβλητα αυτά μπορεί να διατεθούν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος από τη ραδιενέργεια, εφόσον η ποσότητα του περιεχομένου Η-3 ή C-14 δεν υπερβαίνει την ποσότητα του Πίνακα 6.1 και τηρούνται οι προϋποθέσεις κάθε άλλου κανονισμού που αφορά στη διάθεση άλλων περιεχομένων επικινδύνων υλικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο προτεινόμενος από τον ενδιαφερόμενο τρόπος απόρριψης καταλοίπων υγρού σπινθηριστή πρέπει να εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε.

 • Στερεά απόβλητα
  • Τα στερεά ραδιενεργά απόβλητα (π.χ. ρυπασμένα χαρτιά, γάντια) πρέπει να απορρίπτονται σε ανοξείδωτους κάδους με κατάλληλη θωράκιση (π.χ. από 1cm plexiglass για στερεά απόβλητα P-32). Επίσης πρέπει να διαχωρίζονται σε διαφορετικούς κάδους ανά ισότοπο. Επιτρέπεται η απόρριψη στερεών ραδιενεργών καταλοίπων στα κοινά απορρίμματα εφόσον:
  • Η ραδιενεργός συγκέντρωση δεν υπερβαίνει τις τιμές των επιπέδων αποδέσμευσης που αναγράφονται στην στήλη 3 του Πίνακα 6.2 .
  • Δεν περιέχουν αντικείμενα ή δεν περιέχονται σε αντικείμενα που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν.

Στερεά ραδιενεργά απόβλητα τα οποία υπόκεινται σε σήψη, πρέπει να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα. Τυχόν φύλαξή τους προς μείωση της ραδιενέργειας, πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες που αποτρέπουν τη σήψη τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας ΜΕΡΟΣ 6, ραδιενεργά απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν αμέσως και περιέχουν ραδιοϊσότοπα με χρόνο υποδιπλασιασμού μικρότερο των 60 περίπου ημερών, φυλάσσονται ώστε να μειωθεί η ραδιενέργεια τους μέχρις ότου η απόρριψη τους γίνει επιτρεπτή. Σε κάθε δοχείο ή σάκο πρέπει να αναγράφεται το είδος και η κατ' εκτίμηση ραδιενέργεια των ισοτόπων, ο χρόνος έναρξης της φύλαξης και άλλες πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τα απόβλητα. Οι χώροι φύλαξης πρέπει να εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Για ραδιενεργά απόβλητα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και η διαχείρισή τους δεν εμπίπτει στις προηγούμενες παραγράφους, ο τρόπος διαχείρισης εγκρίνεται κατά περίπτωση από την ΕΕΑΕ.


Ανανέωση άδειας λειτουργίας εργαστηρίων ακτινοβολιών ΕΡ-Α, ΕΡ-Κ, ΕΡ-Σ

Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει Αίτηση στην ΕΕΑΕ με τις μεταβολές (ή μη) του εργαστηρίου και – εφόσον υπάρχουν – λεπτομερής περιγραφή αυτών.
Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον κρίνει απαραίτητο.
Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων εκδίδονται συστάσεις (Έλεγχος Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών εκ μέρους του εργαστηρίου.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Η χρέωση για την έκδοση της Προέγκρισης κατασκευής και του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα

DMC Firewall is a Joomla Security extension!