Έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας για κτηνιατρικά εργαστήρια

Για την έκδοση από την ΕΕΑΕ της αρχικής ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινολογικών εργαστηρίων, σε ιατρεία ή κλινικές μικρών ζώων, πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

1.Άδεια σκοπιμότητας (μόνο για εγκατάσταση σύνθετου εξοπλισμού, δηλαδή  συστημάτων αξονικής τομογραφίας, γ-camera, ακτινοθεραπείας), η οποία χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Διεύθυνση Υγείας της οικείας Περιφέρειας αίτηση, στην οποία αναγράφεται το αντικείμενο (πρακτικές, διαδικασίες, εξοπλισμός, στοιχεία προσωπικού κτλ.) για το οποίο ζητείται η χορήγηση της άδειας σκοπιμότητας.  Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο αιτών δικαιούται να υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.
  Η άδεια σκοπιμότητας ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτείται άδεια σκοπιμότητας για την εγκατάσταση απλών ακτινολογικών συστημάτων.

2.Προέγκριση κατασκευής (μόνο γιαεγκατάσταση σύνθετου εξοπλισμού, δηλαδή  συστημάτων αξονικής τομογραφίας, γ-camera, ακτινοθεραπείας) ακτινολογικών εργαστηρίων σε ιατρεία ή κλινικές μικρών ζώων, η οποία εκδίδεται από την ΕΕΑΕ.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΑΕ με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Άδεια σκοπιμότητας
  • Μελέτη ακτινοπροστασίας χώρων και θωρακίσεων εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής
  • Σχέδια κάτοψης & τομής υπό κλίμακα 1:50 στα οποία φαίνονται οι χώροι του εργαστηρίου και οι γειτονικοί προς αυτό χώροι, οι θέσεις των μηχανημάτων και των περιφερικών συστημάτων, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις και οι θωρακίσεις
  • Άδεια πολεοδομίας
  • Βεβαίωση χρήσης χώρων

Ο ακτινοφυσικός ιατρικής, ο οποίος εκπόνησε την μελέτη ακτινοπροστασίας, υποχρεούται να επιβλέπει την κατασκευή του εργαστηρίου και ειδικότερα τις θωρακίσεις και είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΕΑΕ για την κατασκευή του εργαστηρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ακτινοπροστασίας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Δεν απαιτείται προέγκριση κατασκευής για την εγκατάσταση απλών ακτινολογικών συστημάτων.

3.Πιστοποιητικό καταλληλότητας από πλευράς ακτινοπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την ΕΕΑΕ.

Μετά το πέρας της κατασκευής του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση υπευθύνου εργαστηρίου αναφορικά με:

               - την ανάληψη της υπευθυνότητας και

               - τη δέσμευσή του για την τήρηση των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,

 • Υπεύθυνη δήλωση υπευθύνου ακτινοπροστασίας (εφόσον απαιτείται) αναφορικά με:

               - την ανάληψη της υπευθυνότητας,

               - τη δέσμευσή του για την τήρηση των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,

 • Δικαιολογητικά υπευθύνου κτηνιάτρου (άδεια άσκησης επαγγέλματος, κλπ.)
 • Δικαιολογητικά υπευθύνου ακτινοπροστασίας  (εφόσον απαιτείται) (άδεια άσκησης επαγγέλματος)
 • Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά επάρκειας ΕΕΑΕ (εφόσον απαιτείται) και καθήκοντα
 • Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι η κατασκευή του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε και ότι τηρήθηκε πιστά η εγκριθείσα μελέτη ακτινοπροστασίας και η Προέγκριση Κατασκευής
 • Έκθεση ακτινοπροστασίας προσωπικού, και χώρων και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής
 • Οδηγίες εργασίας για την πραγματοποίηση ακτινογραφικών εξετάσεων εκτός των χώρων του εργαστηρίου.  Στις οδηγίες πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται, το προσωπικό που θα συμμετέχει και τα μέτρα που θα λαμβάνονται για την ακτινοπροστασία του προσωπικού και του κοινού.
 • Πιστοποιητικό σήμανσης CE mark του εξοπλισμού

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας, εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων, εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για την πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών. 

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου ενημερώνουν εγγράφως την ΕΕΑΕ. Η ΕΕΑΕ προβαίνει κατά περίπτωση σε επιτόπιο έλεγχο, για να διαπιστωθεί αν έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας.

Εφόσον όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, εκδίδεται η Ειδική Άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ) της ΕΕΑΕ με ισχύ πέντε (5) χρόνια και στην οποία αναφέρονται:

–      ο κάτοχος της άδειας, ο οποίος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας

–      ο υπεύθυνος κτηνίατρος του εργαστηρίου

–      ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας (εφόσον απαιτείται)

–      ο εξοπλισμός

–      οι πρακτικές

–      οι όροι έκδοσης της ειδικής άδειας

–      η διάρκεια ισχύος

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Η χρέωση για την έκδοση της προέγκρισης κατασκευής και του πιστοποιητικού καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών.  Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Our website is protected by DMC Firewall!