Ανανέωση ειδικής άδειας λειτουργίας για ακτινολογικά εργαστήρια

Για την ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινολογικών εργαστηρίων απαιτείται αίτηση του εργαστηρίου προς την ΕΕΑΕ, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας ειδικής άδειας λειτουργίας.

Σε περίπτωση που δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο εργαστήριο (εξοπλισμός, προσωπικό, διαδικασίες) ο αιτών συνυποβάλλει στην ΕΕΑΕ μαζί με την αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας, εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας και στη συνέχεια την ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων, εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών εκ μέρους του εργαστηρίου.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr

Η χρέωση για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Our website is protected by DMC Firewall!