Ανανέωση ειδικής άδειας λειτουργίας για κτηνιατρικά εργαστήρια

Για την ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινολογικού εργαστηρίου σε ιατρείο ή κλινική μικρών ζώων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας άδειας, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο εργαστήριο (εξοπλισμός, προσωπικό, διαδικασίες)
  • Επικαιροποιημένη έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων, εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για την πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών. 

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου ενημερώνουν εγγράφως την ΕΕΑΕ.  Η ΕΕΑΕ προβαίνει κατά περίπτωση σε επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστωθεί αν έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας.

Εφόσον όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, εκδίδεται η Ειδική Άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ) της ΕΕΑΕ με ισχύ πέντε (5) χρόνια και στην οποία αναφέρονται:

  • ο κάτοχος της άδειας, ο οποίος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας
  • ο υπεύθυνος κτηνίατρος του εργαστηρίου
  • ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας (εφόσον απαιτείται)
  • ο εξοπλισμός
  • οι πρακτικές
  • οι όροι έκδοσης της ειδικής άδειας
  • η διάρκεια ισχύος

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr. 

Η χρέωση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών.  Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Our website is protected by DMC Firewall!