Ανανέωση ειδικής άδειας λειτουργίας για οδοντιατρικά ακτινολογικά εργαστήρια

Για την ανανέωση από τον οικείο Οδοντιατρικό σύλλογο της ειδικής άδειας λειτουργίας οδοντιατρικών ακτινολογικών εργαστηρίων απαιτείται αίτηση του εργαστηρίου προς την ΕΕΑΕ, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας ειδικής άδειας λειτουργίας.

Σε περίπτωση που δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο εργαστήριο (εξοπλισμός, προσωπικό, διαδικασίες) ο αιτών συνυποβάλλει στην ΕΕΑΕ μαζί με την αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Επικαιροποιημένη έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. Η έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ
  • Βεβαίωση κατασκευαστών εξοπλισμού για διάρκεια ζωής μηχανημάτων και ανταλλακτικών
  • Στοιχεία του είδους και πλήθους εξετάσεων του προηγούμενου ημερολογιακού έτους
  • Κατάλογος διενεργούμενων διαγνωστικών/θεραπευτικών πρακτικών στο εργαστήριο

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας εκδίδει πιστοποιητικό καταλληλότητας και το διαβιβάζει στον οικείο Οδοντιατρικό σύλλογο ώστε αυτός να εκδόσει την ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων, εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών εκ μέρους του εργαστηρίου.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr ή μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
Η χρέωση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd