Ανανέωση ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίων μαγνητικού τομογράφου

Για την ανανέωση από την ΕΕΑΕ της ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίων μαγνητικού τομογράφου απαιτούνται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση του εργαστηρίου προς την ΕΕΑΕ, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας ειδικής άδειας λειτουργίας.

Σε περίπτωση που δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο εργαστήριο (εξοπλισμός, προσωπικό, διαδικασίες) ο αιτών συνυποβάλλει στην ΕΕΑΕ μαζί με την αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο εργαστήριο (εξοπλισμός, προσωπικό, διαδικασίες)
  • Επικαιροποιημένη έκθεση προστασίας έναντι μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης
  • Βεβαίωση κατασκευαστών εξοπλισμού για διάρκεια ζωής μηχανημάτων και ανταλλακτικών
  • Συμπληρωμένη η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση ανάλογα με το αν το σύστημα βρίσκεται ή όχι σε γραμμή παραγωγής:

α. για τα συστήματα που είναι στη γραμμή παραγωγής
β. για τα συστήματα που ΔΕΝ είναι στη γραμμή παραγωγής και η κατασκευάστρια εταιρεία / η θυγατρική εταιρεία / ο επίσημος αντιπρόσωπος δεν τα υποστηρίζει με ανταλλακτικά

  • Στοιχεία του είδους & πλήθους εξετάσεων/θεραπειών προηγούμενου ημερολογιακού έτους
  • Κατάλογος διενεργούμενων διαγνωστικών/θεραπευτικών πρακτικών στο εργαστήριο

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας έναντι μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας και στη συνέχεια την ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων, εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Προστασίας) από την ΕΕΑΕ για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών εκ μέρους του εργαστηρίου.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Η χρέωση για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Our website is protected by DMC Firewall!