Απαιτήσεις για την πραγματοποίηση κατ' οίκον ακτινογραφήσεων

Σχετικά με την διαδικασία πραγματοποίησης κατ'οίκον ακτινογραφήσεων επισημαίνεται ότι:

 • Η εκτέλεση κατ’ οίκον ακτινογραφήσεων δεν αποτελεί εναλλακτική πρακτική αλλά πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί. Αυτό πιστοποιείται από τον παραπέμποντα ιατρό, ο οποίος ζητεί την ακτινογραφία.
 • Για τη διενέργεια κατ’ οίκον ακτινογραφήσεων απαιτείται το εργαστήριο να κατέχει ειδική άδεια για κατ’ οίκον ακτινογραφίες, ανεξάρτητα αν το εργαστήριο κατέχει άδεια λειτουργίας ακτινολογικού εργαστηρίου.
 • Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας απαιτείται η ύπαρξη ιατρού ακτινολόγου και συμβούλου ακτινοπροστασίας-ακτινοφυσικού ιατρικής και χειριστή του συστήματος ακτινογράφησης, όπως ορίζεται παρακάτω.
 • Οι διαδικασίες αδειοδότησης είναι όμοιες με εκείνες που περιγράφονται στα Μέρη 2 και 3 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας.
 • Οι απαιτήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην πραγματοποίηση κατ’ οίκον ακτινογραφήσεων είναι οι ίδιες με εκείνες των κινητών συστημάτων ακτινογράφησης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.13 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
 • Για την πραγματοποίηση των κατ’ οίκον ακτινογραφήσεων πρέπει να εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο Μέρος 1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.  

Επιπρόσθετα:

 • Για κάθε διενέργεια κατ΄οίκον ακτινογράφησης (για κάθε ασθενή), απαιτείται γραπτή αιτιολόγηση, πλήρως τεκμηριωμένη, της εξέτασης, με υπογραφή του παραπέμποντα ιατρού) και συνυπογραφή (έγκριση) από τον ακτινολόγο που κατέχει την άδεια λειτουργίας του κινητού συστήματος ακτινογράφησης. Η έγκριση προϋποθέτει ότι η μετακίνηση του ασθενούς είναι απολύτως αδύνατη. Τα κριτήρια παραπομπής για την ορθή αιτιολόγηση της εξέτασης, πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Ειδική 9μελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.
 • Ο χειρισμός του συστήματος πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από:
  • τεχνολόγους-ακτινολόγους (ΤΕ)
  • χειριστές, απόφοιτους σχολών ΔΕ με επάρκεια σε θέματα ακτινοπροστασίας αναγνωρισμένη από την ΕΕΑΕ 

Οι χειριστές πρέπει να εξουσιοδοτούνται από τον υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο για την πραγματοποίηση των κατ’ οίκον ακτινογραφήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας περί ανάθεσης πρακτικών πτυχών της έκθεσης (§ 1.1.4.3).

 • Η πρακτική πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με ειδική Οδηγία Εργασίας (ΟΕ), στην οποία θα περιγράφονται οι σχετικές ενέργειες καθώς και τα μέτρα που θα λαμβάνονται για την ασφαλή εφαρμογή της πρακτικής και την ακτινοπροστασία των εμπλεκομένων σε αυτή. Η ΟΕ αυτή θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από τον σύμβουλο ακτινοπροστασίας, θα συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο και θα συνυποβάλλεται προς έγκριση με την αίτηση για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας.
 • Ο κάτοχος της ειδικής άδειας λειτουργίας υποχρεούται να τηρεί (υπό την ευθύνη του Ιατρού Ακτινολόγου) ειδικό αρχείο για κάθε σύστημα, όπου για κάθε εξέταση θα καταγράφονται:
  • η αιτιολόγηση της ακτινογραφίας από τον παραπέμποντα ιατρό και η έγκρισή της από τον ιατρό ακτινολόγο,
  • η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης,
  • ο τόπος πραγματοποίησης της εξέτασης,
  • το είδος της εξέτασης,
  • το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου,
  • το ονοματεπώνυμο του χειριστή,
  • το ονοματεπώνυμο του παραπέμποντος Ιατρού,
  • ο αριθμός των ληφθεισών ακτινογραφιών,
  • πιθανές παρατηρήσεις

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr 

Our website is protected by DMC Firewall!