Τροποποίηση ειδικής άδειας λειτουργίας για ακτινολογικά εργαστήρια

Η τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινολογικών εργαστηρίων απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ι. Μεταβολές στον εξοπλισμό

Προσθήκη εξοπλισμού: για την προσθήκη νέου εξοπλισμού σε ένα ήδη υπάρχον εργαστήριο ακτινοβολιών ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει και για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίων ιατρικών εφαρμογών, δηλαδή:

 • Άδεια σκοπιμότητας
 • Χορήγηση προέγκρισης κατασκευής
 • Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας
 • Τροποποίηση ειδικής άδειας λειτουργίας

Σημείωση: τα δικαιολογητικά του εργαστηρίου που ήδη έχουν υποβληθεί στην ΕΕΑΕ και είναι σε ισχύ (υπεύθυνου ιατρού, κατάλογος προσωπικού κτλ.) δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου. Απαιτείται μόνο σχετική ενημέρωση της ΕΕΑΕ για τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση εξοπλισμού: για την αντικατάσταση συστήματος του εργαστηρίου από άλλο σύστημα ίδιου τύπου (π.χ. αξονικός με αξονικό) στον ίδιο χώρο, δεν απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας σκοπιμότητας και προέγκρισης κατασκευής. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην EEAE αίτηση συνοδευόμενη από:

 • Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης
 • CE mark του νέου σύστηματος
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το προηγούμενο εγκατεστημένο σύστημα έχει απομακρυνθεί από το χώρο του εργαστηρίου.

Εν συνεχεία, η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει στην τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας. Για την αντικατάσταση συστήματος από κάποιο άλλο διαφορετικού τύπου (π.χ. ακτινογράφηση με αξονικό) στον ίδιο χώρο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει στην προσθήκη εξοπλισμού.

 

II. Μεταβολές στον κάτοχο της άδειας, υπεύθυνο ιατρό ή υπεύθυνο ακτινοπροστασίας

Σε περίπτωση που αλλάζει ο κάτοχος της άδειας, ο υπεύθυνος ιατρός ή ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας, υποβάλλονται στην ΕΕΑΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δικαιολογητικά υπευθύνου ιατρού / ιατρών (Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ειδικότητα & εγγραφή στον Ιατρικό σύλλογο)
 • Δικαιολογητικά υπευθύνου ακτινοπροστασίας – ακτινοφυσικού ιατρικής (αντίγραφο της Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως Ακτινοοφυσικός)

Εν συνεχεία, η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει στην τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας.

ΙΙΙ. Μεταβολές στους χώρους

 • Για κάθε μεταβολή στους χώρους των ακτινολογικών εργαστηρίων ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει και υποβάλλει στην ΕΕΑΕ επικαιροποιημένα σχέδια κάτοψης/τομής όπου φαίνονται οι μεταβολές των χώρων. 
 • Σε περίπτωση που οι εν λόγω μεταβολές στους χώρους επηρεάζουν - τροποποιούν τις συνθήκες ακτινοπροστασίας προσωπικού και πληθυσμού, απαιτείται η έκδοση προέγκρισης κατασκευής και εν συνεχεία ή τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας. Εφόσον δεν προστίθεται εξοπλισμός, δεν απαιτείται νέα άδεια σκοπιμότητας.
 • Σε περίπτωση επέκτασης των χώρων απαιτείται εκ νέου πιστοποιητικό πυρασφάλειας που καλύπτει τους νέους χώρους.
 • Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄ 2001), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd