Τροποποίηση ειδικής άδειας λειτουργίας για κτηνιατρικά εργαστήρια

Η τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινολογικών εργαστηρίων απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ι. Μεταβολές στον εξοπλισμό

1.      Προσθήκη εξοπλισμού

Για την προσθήκη νέου εξοπλισμού σε ένα ήδη υπάρχον ακτινολογικό εργαστήριο ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει και για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας, δηλαδή:

 • Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας (για εγκατάσταση σύνθετου εξοπλισμού, δηλαδή  συστημάτων αξονικής τομογραφίας, γ-camera, ακτινοθεραπείας)
 • Χορήγηση προέγκρισης κατασκευής (για εγκατάσταση σύνθετου εξοπλισμού, δηλαδή  συστημάτων αξονικής τομογραφίας, γ-camera, ακτινοθεραπείας)
 • Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας
 • Τροποποίηση ειδικής άδειας λειτουργίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα δικαιολογητικά του εργαστηρίου που ήδη έχουν υποβληθεί στην ΕΕΑΕ και είναι σε ισχύ (υπεύθυνου κτηνιάτρου, κατάλογος προσωπικού κτλ.) δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου. Απαιτείται μόνο σχετική ενημέρωση της ΕΕΑΕ για τα εν λόγω δικαιολογητικά.

2.      Αντικατάσταση εξοπλισμού

Για την αντικατάσταση συστήματος του εργαστηρίου από άλλο σύστημα ίδιου τύπου στον ίδιο χώρο, δεν απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας σκοπιμότητας και προέγκρισης κατασκευής. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην EEAE αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής
 • Πιστοποιητικό σήμανσης CE mark του εξοπλισμού
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το προηγούμενα εγκατεστημένο σύστημα έχει απομακρυνθεί από το χώρο του εργαστηρίου.

Εν συνεχεία, η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει στην τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας

Για την αντικατάσταση ενός συστήματος από κάποιο άλλο διαφορετικού τύπου (π.χ. σύστημα ακτινογράφησης από αξονικό τομογράφο) στον ίδιο χώρο του εργαστηρίου, ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει στην περίπτωση της προσθήκης εξοπλισμού.

 

II. Μεταβολές στον κάτοχο της άδειας ή τον υπεύθυνο κτηνίατρο ή τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας

Σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου κτηνίατρου ή του υπεύθυνου ακτινοπροστασίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αντικατάσταση κατόχου ειδικής άδειας λειτουργίας

 • Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του ατόμου που αποχωρεί
 • Υπεύθυνη δήλωση του νέου κατόχου της άδειας (αντικατάσταση κατόχου)

β. Αντικατάσταση υπεύθυνου κτηνίατρου

•    Δικαιολογητικά υπεύθυνου κτηνίατρου (άδεια άσκησης επαγγέλματος, κλπ)

γ. Αντικατάσταση υπεύθυνου ακτινοπροστασίας

 • Δικαιολογητικά υπευθύνου ακτινοπροστασίας (άδειας άσκησης επαγγέλματος)

Εν συνεχεία, η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει στην τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας.

 

ΙΙΙ. Μεταβολές στους χώρους του εργαστηρίου (για σύνθετο εξοπλισμό, δηλαδή συστήματα αξονικής τομογραφίας, γ-camera, ακτινοθεραπείας)

 • Για κάθε μεταβολή στους χώρους ακτινολογικών εργαστηρίων σε ιατρεία ή κλινικές μικρών ζώων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την ΕΕΑΕ και υποβάλλει επικαιροποιημένα σχέδια κάτοψης/τομής, όπου φαίνονται οι μεταβολές.
 • Σε περίπτωση που οι εν λόγω μεταβολές επηρεάζουν - τροποποιούν τις συνθήκες ακτινοπροστασίας προσωπικού και πληθυσμού, απαιτείται η έκδοση προέγκρισης κατασκευής και εν συνεχεία ή τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον δεν προστίθεται σύνθετος εξοπλισμός στον εξοπλισμό του εργαστηρίου, δεν απαιτείται η χορήγηση νέας άδεια σκοπιμότητας.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Our website is protected by DMC Firewall!