Τροποποίηση ειδικής άδειας λειτουργίας για οδοντιατρικά ακτινολογικά εργαστήρια

Η τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας οδοντιατρικών ακτινολογικών εργαστηρίων απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ι. Μεταβολές στον εξοπλισμό
Προσθήκη εξοπλισμού: για την προσθήκη νέου εξοπλισμού σε ένα ήδη υπάρχον εργαστήριο ακτινοβολιών ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει και για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας για οδοντιατρεία.
Αντικατάσταση εξοπλισμού: για την αντικατάσταση πανοραμικού συστήματος του εργαστηρίου από άλλο πανοραμικό σύστημα στον ίδιο χώρο, δεν απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας σκοπιμότητας και προέγκρισης κατασκευής.
Για την αντικατάσταση απλού (οπισθοφατνιακού) ακτινογραφικού συστήματος δεν απαιτείται άδεια σκοπιμότητας και προέγκριση κατασκευής.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο και στη συνέχεια διαβιβάζεται στην ΕΕΑΕ αίτηση συνοδευόμενη από:
• Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης.
• CE mark του νέου σύστηματος.
• Βεβαίωση κατασκευαστών εξοπλισμού για διάρκεια ζωής μηχανημάτων & ανταλλακτικών.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι το προηγούμενο εγκατεστημένο σύστημα έχει απομακρυνθεί από το χώρο του εργαστηρίου.
Εν συνεχεία, τα δικαιολογητικά αξιολογούνται και εκδίδεται πιστοποιητικό καταλληλότητας. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στον Οδοντιατρικό σύλλογο ο οποίος προβαίνει στην τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας.
Για την αντικατάσταση συστήματος από κάποιο άλλο διαφορετικού τύπου (π.χ. ορθοπαντομογράφου από οδοντιατρικό τομογράφο CBCT) στον ίδιο χώρο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει στην προσθήκη εξοπλισμού.

II. Μεταβολές στον κάτοχο της άδειας, υπεύθυνο ιατρό ή υπεύθυνο ακτινοπροστασίας
Σε περίπτωση που αλλάζει ο κάτοχος της άδειας, ο υπεύθυνος ιατρός ή ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας, υποβάλλονται στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην ΕΕΑΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από τη θέση ευθύνης του ατόμου που αποχωρεί.
• Υπεύθυνη δήλωση του νέου υπευθύνου οδοντιάτρου του εργαστηρίου για:
(i) ανάληψη υπευθυνότητας στο εργαστήριο,
(ii) δέσμευση για την τήρηση των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,
(iii) άμεση γνωστοποίηση των μεταβολών στην ΕΕΑΕ,
(iv) όλες οι επαγγελματικές απασχολήσεις τους,
(v) μόνιμη διαμονή
• Δικαιολογητικά υπευθύνου οδοντιάτρου / οδοντιάτρων (Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ειδικότητα & εγγραφή στον οδοντιατρικό σύλλογο)
Εν συνεχεία, τα δικαιολογητικά αξιολογούνται και εκδίδεται πιστοποιητικό καταλληλότητας. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στον Οδοντιατρικό σύλλογο ο οποίος προβαίνει στην τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας.

ΙΙΙ. Μεταβολές στους χώρους
Σε περίπτωση που οι εν λόγω μεταβολές στους χώρους επηρεάζουν - τροποποιούν τις συνθήκες ακτινοπροστασίας προσωπικού και πληθυσμού, απαιτείται:

  • Η έκδοση προέγκρισης κατασκευής και εν συνεχεία ή τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας, όταν πρόκειται για ορθοπαντομογράφο ή οδοντιατρικό τομογράφο CBCT. Εφόσον δεν προστίθεται εξοπλισμός, δεν απαιτείται νέα άδεια σκοπιμότητας.
  • Η τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας. Η διαδικασία είναι αντίστοιχη με αυτή της ανανέωσης της ειδικής άδειας λειτουργίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄ 2001), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Our website is protected by DMC Firewall!