Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ιατρική φυσική-ακτινοφυσική

Η Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική είναι θεσμοθετημένη επαγγελματική εξειδίκευση για τους πτυχιούχους Φυσικούς στο χώρο της Υγείας. Καθορίζεται από τα Διεθνή Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας του ΔΟΑΕ (International Basic Safety Standards - BSS, International Atomic Energy Agency, IAEA, General Safety Requirements Part 3), τα Ευρωπαϊκά Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας (2013/59/ΕURATOM Directives) και την εθνική νομοθεσία (Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας 1014,ΦΟΡ,94. ΦΕΚ 216/Β/01). Η απασχόληση των Φυσικών Ιατρικής – Ακτινοφυσικής στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών, ως υπευθύνων ακτινοπροστασίας, προβλέπεται ως υποχρεωτική από τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα οι ιατρικές εφαρμογές των ακτινοβολιών καλύπτουν το 90% των συνολικών εφαρμογών τους, η εκπαίδευση των Φυσικών Ιατρικής – Ακτινοφυσικής σε θέματα ακτινοπροστασίας είναι καθοριστική για την εφαρμογή ενός βιώσιμου προγράμματος ακτινοπροστασίας στη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση των Φυσικών Ιατρικής στα εργαστήρια αυτά είναι η κατοχή της άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής. Η άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετά από επιτυχείς εξετάσεις σε ειδική εξεταστική πενταμελή επιτροπή.Σε αυτό το πλαίσιο, η Σχολή Φυσικών Νοσοκομείων του Ινστιτούτου Ακτινοφυσικής που λειτουργούσε στην ΕΕΑΕ από το 1961, αναβαθμίστηκε το 1993 σε Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (ΔΔΠΜΣΙΦ-Α).

Σκοπός του ΔΔΠΜΣΙΦ-Α, στο οποίο η ΕΕΑΕ συμμετέχει ενεργά παρέχοντας εκπαίδευση, υλικοτεχνική υποδομή και χρηματοδότηση, είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής σε αποφοίτους τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ και σε επιστήμονες με σπουδές συναφείς με τις Φυσικές και Ιατρικές επιστήμες, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας στη χώρα στο πεδίο εφαρμογής των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ΔΔΠΜΣΙΦ-Α αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

Οι απόφοιτοι του ΔΔΠΜΣΙΦ-Α διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στο πεδίο των εφαρμογών της φυσικής των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ιατρική, ώστε να συμβάλλουν στην προαγωγή και προάσπιση της υγείας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην ακτινοπροστασία των ασθενών, των εργαζομένων, του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, αλλά και να παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση και εκπαίδευση στο προσωπικό – στους επαγγελματικά εκτιθέμενους – στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας.  Οι απόφοιτοι προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες τόσο στον τομέα της υγείας, όσο και σε άλλους τομείς που έχουν άμεση σχέση με την ακτινοφυσική και την ακτινοπροστασία των ατόμων και του περιβάλλοντος, όπως οι βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ο ρυθμιστικός έλεγχος των εφαρμογών των ακτινοβολιών, η διαχείριση ραδιενεργών υλικών, κλπ.

Η προσφερόμενη εκπαίδευση είναι συμβατή με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Φυσικού Ιατρικής, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φυσικών Ιατρικής (EFOMP), του Εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής (Medical Physics Expert) και του Εμπειρογνώμονα Aκτινοπροστασίας για τις ιατρικές εφαρμογές (Radiation Protection Expert), όπως αυτές καθορίζονται στα Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας του ΔΟΑΕ και την εθνική νομοθεσία.

Το ΔΔΠΜΣΙΦ-Α, λειτουργεί σήμερα με τη θεσμοθετημένη συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Βιολογίας) και των Ιατρικών Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στο ΔΔΠΜΣΙΦ-Α εισάγονται ετησίως, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας και βιολογίας, καθώς και υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/01(ΦΕΚ114Α’). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και έως δύο (2) απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.  

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εργαστηριακές ασκήσεις εκτελούνται επιπλέον στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής. Το τρίτο εξάμηνο αφορά στη διπλωματική εργασία των φοιτητών η οποία ανάλογα με το αντικείμενό της πραγματοποιείται στα εργαστήρια των εμπλεκομένων φορέων. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, απονέμεται στους φοιτητές πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική και το Ενδεικτικό της Σχολής Φυσικών Νοσοκομείων της ΕΕΑΕ.
Στο ΔΔΜΠΣIΦ-Α διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες της ΕΕΑΕ και ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το ΔΔΜΠΣIΦ-Α :
•    Παρέχει εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε υψηλό επίπεδο, ανταποκρινόμενο στην αγορά εργασίας
•    Υποστηρίζει την έρευνα στα συνεργαζόμενα ιδρύματα
•    Έχει συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των φοιτητών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές στην Ιατρική Φυσική
•    Έχει ενώσει τις προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για παροχή εκπαίδευσης και για έρευνα στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α΄Διδακτικό εξάμηνο (18 πλήρεις εβδομάδες φόρτου εργασίας)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Ατομική και Πυρηνική Φυσική 3
Πηγές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 2
Αλληλεπίδραση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ύλης 5
Ανίχνευση και μέτρηση ιοντιζουσών ακτινοβολιών 4
Ιατρική Στατιστική, Πληροφορική και Επεξεργασία Εικόνας 4
Στοιχεία Βιολογίας, Ανατομίας, Φυσιολογίας και Φυσικής του Ανθρώπινου Σώματος 3
Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 5
Βιολογικές Επιδράσεις Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 4
Σύνολο 30

 

Β΄Διδακτικό εξάμηνο (18 πλήρεις εβδομάδες φόρτου εργασίας)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαγνωστική και Επεμβατική Ακτινολογία 5
Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής 6
Θεραπευτικές εφαρμογές των  ιοντιζουσών ακτινοβολιών (τηλεθεραπεία, βραχυθεραπεία) 7
Φυσικές Αρχές, εφαρμογές και ακτινοπροστασία μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών5 5
Ακτινοπροστασία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 7
Σύνολο 30

 

Γ’ Διδακτικό εξάμηνο (18 πλήρεις εβδομάδες φόρτου εργασίας)
 
Το Γ΄ εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες) αφορά στην εκπόνηση και την συγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς και την εξέταση του φοιτητή σε αυτήν σε ανοικτή συνεδρία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του φοιτητή στο Α’ και Β’ εξάμηνο.
 
 
 
 
 
 

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Καμία εκδήλωση

Αιτήσεις - Εκπαίδευση και κατάρτιση

Κατάλογος αιτήσεων που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στη συμμετοχή σε εξετάσεις χορήγησης επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας
  1. Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις
  2. Αίτηση χορήγησης επάρκειας
  3. Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο

Περισσότερα...

Our website is protected by DMC Firewall!