Σε διεθνές επίπεδο

Σε διεθνές επίπεδο η πυρηνική ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Το σημαντικότερο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο για τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια (Convention on Nuclear Safety). 

Η Διεθνής Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια υιοθετήθηκε το 1994 και τέθηκε σε ισχύ το 1996. Σκοπός της είναι να δεσμεύσει νομικά τα συμβαλλόμενα κράτη που έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις να τηρούν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, θέτοντας διεθνή πρότυπα. Αν και η κύρωση της Σύμβασης είναι προαιρετική, εντούτοις συμμετέχουν σε αυτή όλα τα κράτη που διαθέτουν πυρηνική βιομηχανία, πολλά κράτη χωρίς πυρηνική βιομηχανία και ενθαρρύνονται έντονα να προσχωρήσουν και αυτά που έχουν δηλώσει πρόθεση εισαγωγής πυρηνικής ενέργειας.Τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου και υλοποίησης των απαιτήσεων της Σύμβασης, οι οποίες τίθενται σε αξιολόγηση ομοτίμων από τα υπόλοιπα κράτη.

Η Ελλάδα προσχώρησε στη Σύμβαση το 1994 και την κύρωσε με Νόμο το 1997. Η ΕΕΑΕ, ως αρμόδιος εθνικός φορέας για την πυρηνική ασφάλεια, εκπροσωπεί τη χώρα στις Συνεδριάσεις και ανταποκρίνεται σε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κύρωση της Σύμβασης. Αυτές περιλαμβάνουν την υποβολή εθνικής έκθεσης και την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις που τίθενται από άλλες χώρες. Επιπλέον, αξιοποιεί τη δυνατότητα που της παρέχει η Σύμβαση για ενημέρωση και έλεγχο των πρακτικών και προδιαγραφών πυρηνικής ασφάλειας που ακολουθούν τρίτες χώρες.

Τα αρχεία που αφορούν στην εκπροσώπηση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια παρατίθενται στη συνέχεια:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της ΙΑΕΑ.

Our website is protected by DMC Firewall!