Διασυγκρίσεις

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα διεθνών και Ευρωπαϊκών ασκήσεων διασύγκρισης στα οποία έχει συμμετάσχει το Εργαστήριο Δοσιμετρίας.

1.Συμμετοχή στη διεργαστηριακή άσκηση για ολόσωμα δοσίμετρα σε πεδία φωτονίων EURADOS, WG2, 2012

Το Τμήμα Δοσιμετρίας συμμετείχε στην εργαστηριακή άσκηση που διοργανώθηκε από το WG2 του Eurados για ολόσωμα δοσίμετρα σε δέσμες φωτονίων. Το δοσίμετρο που χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση είναι το δοσίμετρο θερμοφωταύγειας που χρησιμοποιείται από την ΕΕΑΕ για την εκτίμηση της ισοδύναμης δόσης βάθους Hp(10) και Hp(0,07). Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά 75 εργαστήρια από 30 χώρες με 87 διαφορετικά συστήματα δοσιμετρίας.
Τα αποτελέσματα τόσο για το μέγεθος Hp(10), όσο και για το Hp(0.07) είναι μέσα στα όρια (καμπύλες τρομπέτας) και παρατίθενται στις παρακάτω εικόνες.

Εικ. 1: Τα αποτελέσματα της άσκησης 2012 για το μέγεθος ισοδύναμης δόσης βάθους Hp(10)

Εικ. 2: Τα αποτελέσματα της άσκησης 2012 για το μέγεθος ισοδύναμης δόσης βάθους Hp(0.07)

2. Συμμετοχή σε διεργαστηριακές ασκήσεις για δοσίμετρα άκρων 2009EURADOS, WG2

Στην άσκηση διασύγκρισης που διοργανώθηκε το 2009 από το WG2 του Ευρωπαϊκού δικτύου EURADOS και αφορούσε δοσίμετρα άκρων (καρπού και δακτύλου) σε δέσμες φωτονίων και σωματίων β για την εκτίμηση του μεγέθους Ηp(0.07), το Τμήμα Δοσιμετρίας συμμετείχε με τρία διαφορετικά είδη δοσιμέτρων. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από δοσίμετρα δακτύλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικτά πεδία β και γ ακτινοβολίας. Η δεύτερη και τρίτη ομάδα ήταν δοσίμετρα καρπού και δακτύλου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε πεδία φωτονίων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 1, 2 και 3.

Πίνακας 1: Αποτελέσματα της άσκησης διασύγκρισης για το Hp (0,07), Dosemeter
TLD Rados with two detectors(MCPN)/ filter:plastic 3,5 mm thick/for photons
and betas/ Dose Range: 1mSv to 400 mSv

Αριθμός δοσιμέτρουΠοιότητα ακτινοβολίας, γωνίαΜετρούμενη δόση  Hpm(0,07) (mSv)Πραγματική δόση Hpt(0,07) (mSv)Hpm(0,07))/ Hpt(0,07)

1141

N-150; 0°

20,40

25

0,82

1142

W-80; 60°

50,86

50,1

1,02

1144

N-20; 0°

35,20

40

0,88

1146

N-20; 0°

34,78

40

0,87

1147

W-80; 0°

52,84

50,1

1,05

1148

S-Cs; 0°

30,44

30

1,01

1149

Sr-90/Y-90; 0°

8,53

8,5

1,00

1150

W-80; 0°

53,82

50,1

1,07

1151

W-80; 0°

52,97

50,1

1,06

1152

Sr-90/Y-90; 60°

9,17

11,5

0,80

1153

Sr-90/Y-90; 0°

8,47

8,5

1,00

1154

W-80; 0°

5,31

4,98

1,07

1155

Kr-85; 0°

27,32

28,2

0,97

1156

S-Cs; 0°

29,40

30

0,98

1158

W-80; 0°

400,4

400

1,00

1159

N-150; 0°

19,96

25

0,80

1161

W-80; 60°

50,24

50,1

1,00

1162

W-80; 0°

404,4

400

1,01

1163

W-80; 0°

52,29

50,1

1,04

1164

Sr-90/Y-90; 60°

11,00

11,5

0,96

1166

Kr-85; 0°

28,47

28,2

1,01

1167

W-80; 0°

5,43

4,98

1,09

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα της άσκησης διασύγκρισης για το Hp(0,07), Dosemeter
TLD Rados/ one detector behind open window + outside cover polyethylene 0,05mm
thick), / Photons beams / Dose Range 1 mSv to 1 Sv

Αριθμός δοσιμέτρουΠοιότητα ακτινοβολίας, γωνίαΜετρούμενη δόση  Hpm(0,07) (mSv)Πραγματική δόση  Hpt(0,07) (mSv)Hpm(0,07)/ Hpt(0,07)

)

2005

W-80; 0°

65,34

45

1,45

2007

N-20; 0°

54,2

36

1,51

2008

N-150; 0°

26,21

22,5

1,16

2011

W-80; 0°

64,41

45

1,43

2012

N-20; 0°

53,32

36

1,48

2015

W-80; 0°

6,3

4,52

1,39

2021

N-150; 0°

25,79

22,5

1,15

2039

W-80; 0°

62,41

45

1,39

2046

W-80; 0°

564,1

360

1,57

2048

W-80; 0°

6,4

4,52

1,42

2070

W-80; 60°

63,53

45

1,41

2072

S-Cs; 0°

29,55

27,7

1,07

2081

W-80; 0°

569,0

360

1,58

2087

S-Cs; 0°

30,61

27,7

1,11

2089

W-80; 60°

60,06

45

1,33

2093

W-80; 0°

65,25

45

1,45

Πίνακας 3: Αποτελέσματα της άσκησης διασύγκρισης για το Hp (0,07)TLD Rados dosemeter/ one detector behind filter: plastic 3,5 mm thick/ photons beams / Dose Range 1 mSv to 400 mSv

Αριθμός δοσιμέτρουΠοιότητα ακτινοβολίας, γωνίαΜετρούμενη δόση  Hpm(0,07) (mSv)Πραγματική δόση  Hpt(0,07) (mSv)Hpm(0,07)/ Hpt(0,07)

99070

N-20; 0°

30,77

36

0,85

99121

W-80; 0°

50,86

45,1

1,13

99123

W-80; 0°

49,52

45,1

1,10

99124

W-80; 60°

45,77

45,1

1,01

99126

W-80; 60°

44,95

45,1

1,00

99127

S-Cs; 0°

27,69

27

1,03

99135

W-80; 0°

377,0

361

1,04

99137

N-150; 0°

18,72

22,5

0,83

99139

N-150; 0°

17,46

22,5

0,78

99141

S-Cs; 0°

28,05

27

1,04

99151

W-80; 0°

4,98

4,48

1,11

99152

W-80; 0°

48,01

45,1

1,06

99153

W-80; 0°

47,97

45,1

1,06

99155

W-80; 0°

391,6

361

1,08

99156

W-80; 0°

4,58

4,48

1,02

99159

N-20; 0°

33,73

36

0,94

Στην πρώτη ομάδα δοσιμέτρων, βάσει της τελευταίας στήλης του πίνακα 1, δεν παρατηρείται σημαντική απόκλιση του λόγου Hpm(0.07))/ Hpt(0.07) από τη μονάδα. Η μέση τιμή του παραπάνω λόγου είναι ίση με 0,98. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο δοσίμετρο παρουσίασε την καλύτερη απόκριση από όσα εξετάστηκαν στην άσκηση διασύγκρισης και τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώθηκαν στο Ευρωπαϊκό συνέδριο IM2010, 8-12 Μαρτίου 2010, στην Αθήνα. Για τη δεύτερη ομάδα δοσιμέτρων παρατηρείται υπερεκτίμηση της δόσης. Η μέση τιμή του λόγου Hpm(0.07))/ Hpt(0.07) υπολογίστηκε ίση με 1,37. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα παραμένουν εντός των ορίων που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές συστάσεις του RP 160. Τέλος, στην τρίτη ομάδα δοσιμέτρων (πίνακας 3) δεν παρατηρείται σημαντική απόκλιση του λόγου Hpm(0.07))/ Hpt(0.07) από τη μονάδα. Η μέση τιμή του λόγου υπολογίστηκε ίση με 1,01.
Με βάση τα παραπάνω η συμμετοχή του τμήματος στην άσκηση διασύγκρισης κρίνεται ικανοποιητική.

 

3. Συμμετοχή σε άσκηση διασύγκρισης για τα δοσίμετρα σώματος 2008EURADOS, WG2

Το Τμήμα Δοσιμετρίας συμμετείχε στην άσκηση διασύγκρισης που διοργανώθηκε από το EURADOS, WG2 και αφορούσε δοσίμετρα σώματος σε δέσμες φωτονίων για την εκτίμηση των μεγεθών Hp(10) και Ηp(0.07). Τα αποτελέσματα δίνονται στα παρακάτω διαγράμματα χρησιμοποιώντας τις καμπύλες τρομπέτας με βάση το EUR 14852. Ο κατακόρυφος άξονας δίνει το λόγο της μετρούμενης τιμής προς την τιμή που δίνεται από το υποπρότυπο εργαστήριο που ακτινοβόλησε τα δοσίμετρα.

Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα της άσκησης διασύγκρισης για το Hp(10) με βάση τις καμπύλες τρομπέτας (Ηο=0.17 mSv)

Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα της άσκησης διασύγκρισης για το Hp(0.07) με βάση τις καμπύλες τρομπέτας (Ηο= 4.2 mSv)

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα η συμμετοχή του τμήματος στην άσκηση διασύγκρισης κρίνεται ικανοποιητική. Σε όλες τις περιπτώσεις ο λόγος της μετρούμενης προς την τιμή αναφοράς είναι μέσα στα αποδεκτά όρια. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν απόκλιση έως 30% από την τιμή αναφοράς παρατηρούνται στις δέσμες N-60 και υπό γωνία. Αυτό είναι αναμενόμενο αφού στις συγκεκριμένες ενέργειες τα TLD παρουσιάζουν υπεραπόκριση.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα για το μέγεθος Hp(0.07) παρατηρείται μια συστηματική υποεκτίμηση της δόσης το οποίο οφείλεται στην αλλαγή της διαδικασίας βαθμονόμησης σε δέσμη Ν-80 αντί για S-Cs με βάση το πρότυπο IEC 61066.

4. Συμμετοχή σε άσκηση διασύγκρισης για τα δοσίμετρα δακτύλων 2007CONRAD, EURADOS, WG9

Το Τμήμα Δοσιμετρίας συμμετείχε στην άσκηση διασύγκρισης που διοργάνωσε το EURADOS WG9 στο πλαίσιο τoυ προγράμματος CONRAD με το δοσίμετρο που περιέχει το υλικό MCP-N, με φίλτρο πλαστικό πάχους 0.035 cm. Τα αποτελέσματα της άσκησης παραθέτονται στο παρακάτω διάγραμμα 1. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το δοσίμετρο που χρησιμοποιείται είναι πολύ καλό για τα πεδία φωτονίων (τόσο 137Cs όσο και στα επεμβατικά). Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στην υποαπόκριση στο ισότοπο 18F. Επίσης, από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη υποαπόκριση ή και καθόλου απόκριση σε πηγές βήτα χαμηλών ενεργειών (85Kr και 147Pm), το οποίο δεν δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα αφού το δοσίμετρο αυτό, όπως αναφέρθηκε, δε χρησιμοποιείται σε τέτοιες εφαρμογές.

Διάγραμμα 3: Αποτελέσματα της άσκησης διασύγκρισης για τα δοσίμετρα δακτύλων. Ο κατακόρυφος άξονας περιγράφει την απόκριση του δοσιμέτρα στα διάφορα πεδία που δίνονται στον οριζόντιο άξονα. Με μπλε και κόκκινη γραμμή δίνονται τα κάτω και πάνω όρια αντίστοιχα με βάση το Ευρωπαικό πρότυπο EUR 14852.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd