Κατάλογος χρεώσεων υπηρεσιών

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι χρεώσεις των υπηρεσιών προς τρίτους που παρέχει  η ΕΕΑΕ. Η απόφαση για τον καθορισμό των τιμών χρέωσης έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2182/Β/23.07.2012.

Υπηρεσία Κόστος (σε ευρώ)
Υπηρεσίες σχετικές με την αδειοδότηση και τις επιθεωρήσεις (ιοντίζουσες ακτινοβολίες)  
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου (Χ−1, Χ−2, Χ−3, Χ−Οδ, Χ−κ)     150
  α. Ελεγχθείσες ακτινοδιαγνωστικές/οδοντιατρικές λυχνίες 80 ανά λυχνία
  β. Ελεγχθέντες αξονικοί τομογράφοι    400 ανά σύστημα
  γ. Ελεγχθέντες εξομοιωτές 400 ανά μονάδα
  δ. Ελεγχθέντες αγγειογράφοι επεμβατικής ακτινολογίας    300 ανά σύστημα
Ανανέωση/μεταφορά πιστοποιητικού Χ−ΟΔ 50
Ανανέωση πιστοποιητικού Χ−ΟΔ με ορθοπαντομογράφο 150
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής ακτινολογικού εργαστηρίου μέχρι και 3 ακτινολογικούς θαλάμους 300
α. Για κάθε επιπλέον ακτινολογικό θάλαμο 60
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου Χ−ΟΔ 150
α. Για κάθε επιπλέον θάλαμο ορθοπαντομογράφου 80
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (Τ, Β, Θ) 300 ανά μονάδα
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (Ε) 450 ανά μονάδα
Ελεγχθέντες εξομοιωτές ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου 400 ανά μονάδα
Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−1 180
Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−2 350
α. Ελεγχθείσες πλέον της μιας γ−κάμερες 210 ανά μονάδα
Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−3 550
α. Ελεγχθείσες πλέον της μιας γ−κάμερες 210 ανά μονάδα
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για PET 600
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για PET/CT 800
Άδεια λειτουργίας ερευνητικών εργαστηρίων με πηγές ραδιενέργειας (ΕΡ−Α, ΕΡ−Κ. ΕΡ−Σ)    150
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας εργαστηρίου βιομηχανικών ραδιογραφήσεων (Ρ−1, Ρ−2, Ρ−3, Ρ−4) 300
Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου με συσκευές ακτινοβολιών (Σ)    180
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας (ακτινοβολητές, ΑΠ)  1500
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας (εφαρμογές, ΕΦ & επιταχυντές, ΕΠ−Κ)    απόφαση ΔΣ
Άδεια προμήθειας ανοικτών ραδιενεργών πηγών (γεννήτριες)    1,5 ευρώ/γεννήτρια
Άδεια προμήθειας άλλων ανοικτών ραδιενεργών πηγών εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής 50 ανά ισότοπο
Άδεια προμήθειας ή κατοχής ραδιενεργών πηγών εργαστηρίου ερευνητικού εργαστηρίου (ΕΡ−Α, ΕΡ−Κ, ΕΡ−Σ)    30 ανά ισότοπο
Άδεια κατοχής & χρήσης συστημάτων ακτίνων – Χ εκτός εργαστηρίου    150
Άδεια κατοχής πηγών βαθμονόμησης ολικής ραδιενέργειας < 1mCi    60 εφάπαξ
Άδεια κατοχής πηγών βαθμονόμησης ολικής ραδιενέργειας > 1mCi 120 εφάπαξ
Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών εκτός πυρηνικής ιατρικής & ερευνητικού εργαστηρίου μέχρι 10mCi 100
Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών εκτός πυρηνικής ιατρικής και ερευνητικού εργαστηρίου από 10 mCi μέχρι 1000 mCi    150
Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών εκτός πυρηνικής ιατρικής
και ερευνητικού εργαστηρίου > 1000 mCi   
300
Άδεια κατοχής πηγών πλησιοθεραπείας   80 ανά πηγή
Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ραδιενεργών πηγών βιομηχανικών ραδιογραφήσεων (Ιr−192)    150 ανά πηγή
Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών (μέχρι και 100Ci)    150
Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών (από 101 μέχρι και 10.000Ci)    300
Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών (άνω των 10.000Ci) 600
Ειδική άδεια μεταφοράς ραδιενεργών υλικών (εκτός ραδιοφαρμάκων) 450
Μεταφορά εισαγόμενων ραδιοφαρμάκων στα πλαίσια άδειας μεταφοράς  3% επί της τιμής FOB
Μεταφορά εγχώρια παραγομένων ραδιοφαρμάκων στα πλαίσια άδειας μεταφοράς   1.5% επί της συνολικής προ φόρων αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων
Άδεια ελλιμενισμού πλοίου με ραδιενεργό φορτίο   600
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−1
150
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−2   
300
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−3
450
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής PET 500
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής PET/CT    725
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ακτινοθεραπείας     
α. Για θάλαμο κοβαλτίου Co−60 450 ανά θάλαμο
β. Για θάλαμο γραμμικού επιταχυντή ενέργειας μέχρι και 8MeV  450 ανά θάλαμο
γ. Για θάλαμο γραμμικού επιταχυντή ενέργειας άνω των 8MeV 600 ανά θάλαμο
δ. Για θάλαμο κλασσικής ακτινοθεραπείας (ακτίνες Χ μέχρι 350 kV)    300 ανά θάλαμο
ε. Για θάλαμο βραχυθεραπείας (LDR Ή HDR) 300 ανά θάλαμο
ζ. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (θάλαμος εξομοιωτή) 300
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ραδιογραφήσεων 150
Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που δεν εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις 1 έως 43 των Υπηρεσιών Αδειών και Ελέγχων    150
Άδεια εταιρειών για απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων 150
Προέγκριση κατασκευής μαγνητικών τομογράφων  150
Πιστοποιητικό καταλληλότητας μαγνητικών τομογράφων 300

 

Υπηρεσίες σχετικές με μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες  
Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολίας ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων (κεραίες κινητής τηλεφ., ραδ/μών, radar, κ.λ.π.) € 160
Έλεγχος σε κάθε επιπλέον αιτούμενο σημείο (εφόσον γειτνιάζουν) € 80
Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολίας επαγόμενων από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων (πυλώνες, κλπ.) € 600
Μελέτη ακτινοπροστασίας για διατάξεις εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών € 450
Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολίας οικιακών συσκευών που παράγουν ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία € 150
Γνωμάτευση - πιστοποίηση μελέτης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας € 150
Γνωμάτευση - πιστοποίηση μελέτης εκπομπής ακτινοβολίας επίγειων δορυφορικών κεραιών € 300
Γνωμάτευση - πιστοποίηση μελέτης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών ραδιοφωνικού σταθμού € 150
Γνωμάτευση - πιστοποίηση μελέτης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών τηλεοπτικού σταθμού € 150

 

Ατομική δοσιμέτρηση επαγγελματικά εκτιθέμενων  
Μέτρηση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας 5 € ανά τεμάχιο
Δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (σώματος/καρπού/δακτύλου/ματιού)  35 € ανά τεμάχιο
Δοσίμετρα νετρονίων  130 € ανά τεμάχιο

 

Υπηρεσίες βαθμονόμησης  
Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ ή ΝD,W) 600€
Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ και ΝD,W) 900€
Βαθμονόμηση ηλεκτρόμετρου 300€

Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας (από 1 έως 3 RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές

440€ 
300€ ανά ανιχνευτή

Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας (όλες (9) οι RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές

600€
300€ ανά ανιχνευτή

Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης ακτινολογικών παραμέτρων (kVmeters, timers, κ.λπ.)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
350€
300€ ανά ανιχνευτή
 
Βαθμονόμηση πολύμετρων διαγνωστικής ακτινολογίας (δοσίμετρο & kV−meter)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
600€
500€ ανά ανιχνευτή
Βαθμονόμηση φορητών ανιχνευτών χώρου (survey meters)  220€
Βαθμονόμηση δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 3) σε μια ποιότητα δέσμης 150€
Βαθμονόμηση ηλεκτρονικών δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 2) σε μια ποιότητα δέσμης 150€
Ενεργειακή απόκριση δοσίμετρου – οργάνου 450€
Γωνιακή εξάρτηση δοσίμετρου – οργάνου 450€
Γραμμικότητα δόσης ή ρυθμού δόσης 450€
Βαθμονόμηση – διακρίβωση μετρητή ραδιενέργειας κατά περίπτωση
Βαθμονόμηση – διακρίβωση στυλοδοσίμετρων (ανά τεμάχιο) κατά περίπτωση
Χρήση εξοπλισμού για τη λήψη δοσιμετρικών δεδομένων μονάδων ακτινοθεραπείας ανά μονάδα Α/Θ (Α/Θ) έως 15 ημέρες 1.500€
Βαθμονόμηση με χρήση δοσίμετρου αναφοράς (επιπρόσθετα στις παραπάνω τιμές 1 έως 16 των υπηρεσιών βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών) 100€

 

Έλεγχος ραδιενέργειας περιβάλλοντος  
  Έλεγχος δειγμάτων με γ-φασματοσκοπία υψηλής ακρίβειας
150
  Έλεγχος δειγμάτων με γ-φασματοσκοπία χαμηλής ακρίβειας
80
  Μέτρηση ολικής α και εναπομένουσας β ακτινοβολίας πόσιμου νερού
150
  Μέτρηση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους με παθητικούς ανιχνευτές ιχνών
25/τεμ.
  Μέτρηση α φασματοσκοπίας ανά στοιχείο (U, Th, Pu, Am, Po-210)
500
  Μέτρηση Ra-226 με α φασματοσκοπία
600
  Μέτρηση Ra-226 με υγρό σπινθηριστή
250

  Μέτρηση ολόσωμης ακτινοβολίας

150
  Επιτόπιος έλεγχος ραδιενέργειας

80 (ανά ώρα μετάβασης και μέτρησης)

  • Μετρήσεις ή μελέτες οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω εξετάζονται κατά περίπτωση και κοστολογούνται ανάλογα.
  • Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.
  • Για τις υπηρεσίες ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος ισχύουν οι ακόλουθες εκπτώσεις:

5% για κόστος 2.000-5.000 €
10% για κόστος 5.000-10.000 €
20% για κόστος 10.000-15.000 €
30% για κόστος 15.000-20.000 €
35% για κόστος άνω των 20.000 €

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd