Ρυθμιστικό έργο

Η ΕΕΑΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει ρυθμιστικό-κανονιστικό ρόλο στα πεδία αρμοδιοτήτων της. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις και εισηγείται την έκδοση νομοθεσίας, προετοιμάζοντας τα αντίστοιχα κείμενα (σχέδια Νόμων, σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, σχέδια Υπουργικών Αποφάσεων). Ειδικότερα, προετοιμάζει και εισηγείται την απαιτούμενη νομοθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της Ευρατόμ στο εθνικό δίκαιο.

Η σημαντικότερη πρόσφατη εξέλιξη στο κανονιστικό πεδίο αφορούσε την ίδια τη ρυθμιστική αρχή. Στο ν.4310 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) με θέμα «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται χωριστό κεφάλαιο, το κεφάλαιο Ε’ «Διαχείριση Πυρηνικής Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας - Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας» (άρθρα 39 - 46 , άρθρο 90), με τις διατάξεις του οποίου αντικαθίσταται το πεπαλαιωμένο πλαίσιο (ν. 1733/1987, ν.δ. 184/1974) με ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ. Τα βασικά σημεία του νέου αυτού πλαισίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 • η ΕΕΑΕ ορίζεται ρητώς ως Ρυθμιστική Αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, και κωδικοποιούνται οι αρμοδιότητές της, συμπληρώνοντας και διασαφηνίζοντας τις παλαιότερες διατάξεις, 
 • η ΕΕΑΕ αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διατηρώντας τον επιστημονικό της χαρακτήρα, με νομική μορφή ΝΠΔΔ,
 • η ΕΕΑΕ ως ρυθμιστική αρχή είναι πλέον και η αδειοδοτούσα διοικητική αρχή,
 • ενδυναμώνεται δραστικά η διαδικασία των επιθεωρήσεων και ενισχύεται ο ρόλος του επιθεωρητή,
 • παρέχονται μέσα επιβολής του νόμου (law enforcement) με τη θέσπιση ειδικών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων,
 • παρέχεται στην ΕΕΑΕ η δυνατότητα διενέργειας ακροάσεων και δημόσιων διαβουλεύσεων, καθώς και έκδοσης σειράς Κανονισμών,
 • περιλαμβάνονται διατάξεις ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, 
 • ρυθμίζονται τα ζητήματα εξασφάλισης πόρων και βιώσιμης οικονομικής αυτοτέλειας του οργανισμού,
 • παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας της ΕΕΑΕ με ερευνητικούς/πανεπιστημιακούς φορείς για θέματα εκπαίδευσης.

Το νέο καθεστώς λειτουργίας της ΕΕΑΕ είναι εναρμονισμένο με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές απαιτήσεις που διέπουν τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας και ενισχύει την ανεξάρτητη και αποτελεσματικότερη ρύθμιση του πεδίου των ακτινοβολιών.

Επίσης, το 2014:
 • εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΑΕ αριθμ. 2/214 (ΦΕΚ 1958/Β/18.07.2014) με θέμα «Καθορισμός των διαδικασιών αποδέσμευσης/παραλαβής ραδιορυπασμένων αντικειμένων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται από ιατρικές εφαρμογές»,
 • εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Δ.ΥΓ2/οικ.98941 (ΦΕΚ 3176/Β/26.11.2014) με θέμα «Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, διαδικασίες επεμβατικής καρδιολογίας και οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις», 
 • εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπ. αριθμ. οικ. 29179/340/Φγ61 (ΦΕΚ 1275/Β/20.05.2014) με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»,
 • η ομάδα εργασίας της ΕΕΑΕ στην οποία είχε ανατεθεί η σύνταξη των κανονιστικών κειμένων (σχέδια π.δ. και υπουργικών αποφάσεων) αναφορικά με την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντος καυσίμου και ραδιενεργών αποβλήτων ολοκλήρωσε και υπέβαλε προς έγκριση στο Δ.Σ. της ΕΕΑΕ τα σχέδια νομοθετικών κειμένων που προβλέπονται κατ’ εξουσιοδότηση του π.δ. 122/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων». Τα σχέδια των κανονιστικών κειμένων, μαζί με το π.δ. 122/2013, συνιστούν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων στη χώρα μας.
 • συνεχίστηκαν οι εργασίες αναθεώρησης του Παραρτήματος Ρ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
 • συνεχίστηκε η προετοιμασία των νομοθετικών κειμένων για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας του Συμβουλίου 2013/59 /ΕΥΡΑΤΟΜ της 5ης Δεκεμβρίου 2013, «για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/ Ευρατόμ, 96/29/ Ευρατόμ, 97/43/ Ευρατόμ και 2003/122/ Ευρατόμ».
DMC Firewall is a Joomla Security extension!