Αίτηση για την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α

Η αίτηση αφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας

ή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Το πεδίο δέχεται μόνο ένα αρχείο.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του π.δ. 101/2018.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ακτινοπροστασία. Εάν ο σχετικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επισυνάψτε την αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

π.χ. Βεβαίωση συναφούς προϋπηρεσίας, σχετική σύμβαση εργασίας ή ανάθεσης υπηρεσιών, αποδεικτικό ανάληψης σχετικής υπευθυνότητας, κλπ.

Το πεδίο δέχεται μόνο ένα αρχείο.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπου δηλώνεται από τον/την υποψήφιο/α ότι πληροί τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την αναγνώρισή του/της ως εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας και βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Στοιχεία τιμολόγησης

Αν τα στοιχεία τιμολόγησης είναι τα ίδια με τα στοιχεία ατόμου ή οργανισμού της αίτησης μπορείτε να τα αντιγράψετε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

ή

Αποστολή αίτησης

Συμφωνώ με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων μου στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ ως εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α.

Πρέπει να δηλώσω ότι έλαβα γνώση της παραπάνω ενημέρωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προσπάθεια υποβολής

DMC Firewall is a Joomla Security extension!