Εξουσιοδότηση υπηρεσιών δοσιμετρίας

Η αίτηση αφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας

ή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ σχολών θετικών επιστημών ή δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης, η οποία καλύπτει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τη δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, αρχε΄ς ανιχνευσης και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Βιολογικές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και αρχές ακτινοπροστασίας επαγγαλματικά εκτιθέμενων. Εάν ο σχετικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επισυναψτε την αναγνωριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

1) στα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται στο σημείο β, της παρ. 1 του άρθρου 32 της ΚΥΑ 45872/2019.\n 2) σε τεχνικά θέματα των εφαρμοζόμενων μεθόδων και σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων της δοσιμέτρησης.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

π.χ. Αποδεικτικά παρακολούθησης συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, webinars, κλπ. σε θέματα ατομικής δοσιμετρίας

Το πεδίο δέχεται μόνο ένα αρχείο.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπου δηλώνεται από τον/την υποψήφιο/α ότι πληροί τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την αναγνώρισή του/της ως εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας και βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Το πεδίο δέχεται πολλαπλά αρχεία.

Στοιχεία τιμολόγησης

Αν τα στοιχεία τιμολόγησης είναι τα ίδια με τα στοιχεία ατόμου ή οργανισμού της αίτησης μπορείτε να τα αντιγράψετε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

ή

Αποστολή αίτησης

Πρέπει να δηλώσω ότι έλαβα γνώση της παραπάνω ενημέρωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προσπάθεια υποβολής