Εξωτερική δοσιμέτρηση

Σκοπός της εξωτερικής ατομικής δοσιμέτρησης είναι η εκτίμηση της μέσης ισοδύναμης δόσης και της ενεργού δόσης σε σημαντικά εκτιθέμενους ιστούς. Η ατομική δοσιμέτρηση χρησιμοποιείται:

 • για επιβεβαίωση της σωστής εργασιακής μεθοδολογίας
 • ως μέσο για εξεύρεση νέων μεθοδολογιών εργασίας για μεμονωμένους εργαζόμενους, αλλά και ομάδες εργαζομένων
 • ως μέσο πληροφόρησης σε περίπτωση ατυχήματος
 • για παροχή στοιχείων για ιατρικούς και νομικούς λόγους
 • για παροχή στοιχείων για επιδημιολογικές μελέτες.

Οι εργαζόμενοι που είναι επαγγελματικά εκτιθέμενοι σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, για λόγους επίβλεψης και παρακολούθησης, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι που ενδέχεται να δεχτούν ενεργό δόση μεγαλύτερη από 6 mSv ανά έτος ή ισοδύναμη δόση μεγαλύτερη από τα τρία δέκατα των ορίων δόσης για τους φακούς των οφθαλμών, το δέρμα και τα άκρα.
 • Κατηγορία Β.  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι επαγγελματικά εκτιθέμενοι δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α. 

Επιπρόσθετα των κατηγοριών Α και Β που ορίζονται στον κανονισμό ακτινοπροστασίας, ορίζονται και οι Εξωτερικοί εργαζόμενοι. Ως Εξωτερικός εργαζόμενος νοείται κάθε εργαζόμενος της κατηγορίας Α που ασκεί πάσης φύσεως δραστηριότητα σε ελεγχόμενη περιοχή, είτε απασχολείται προσωρινά είτε μόνιμα από εξωτερική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων, των μαθητευόμενων και των σπουδαστών.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της έκθεσης από εξωτερικές πηγές, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε μηνιαία είτε σε διμηνιαία βάση –για φωτόνια και νετρόνια, αντίστοιχα- καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων, που τηρεί η ΕΕΑΕ. 

Παράλληλα, οι τιμές της ενεργού δόσης του ιπτάμενου προσωπικού, οι οποίες υπολογίζονται από τις αεροπορικές εταιρείες, στέλνονται στο Τμήμα Δοσιμετρίας για την καταχώρησή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Σήμερα δοσιμετρούνται περίπου:

 • 11.000 εργαζόμενοι με δοσίμετρα σώματος
 • 50 εργαζόμενοι με δοσίμετρα καρπού
 • 50 εργαζόμενοι με δοσίμετρα νετρονίων
 • 200 εργαζόμενοι με δοσίμετρα δακτύλων γ ακτινοβολίας
 • 120 εργαζόμενοι με δοσίμετρα δακτύλων β,γ ακτινοβολίας
 • 250 εργαζόμενοι με δοσίμετρα εντός ποδιάς
 • 50 εργαζόμενοι με δοσίμετρα οφθαλμού

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!