Αξιολόγηση υπηρεσιών βαθμονόμησης


Εταιρεία/Οργανισμός/Εργαστήριο:
Oνοματεπώνυμο (προαιρετικό):

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από:
Βαθμός ικανοποίησης
Την επικοινωνία / επαφή με το εργαστήριο;
Την προθυμία του εργαστηρίου;
Την ευγένεια / εξυπηρέτηση του εργαστηρίου;
Την τεχνική επάρκεια του εργαστηρίου;
Τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων;
Την παροχή πληροφόρησης από το εργαστήριο;
Τι θα μας προτείνατε ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας;
Θα επιλέγατε ξανά το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ για κάποια νέα συνεργασία;
Θα συστήνατε το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ σε συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες, κλπ;

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της παραπάνω ενημέρωσης σχετικά με την
Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων