Αξιολόγηση υπηρεσιών ραδιενέργειας περιβάλλοντοςΕταιρεία/Οργανισμός/Εργαστήριο:
Διεύθυνση:

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από:
Βαθμός ικανοποίησης
την επικοινωνία / επαφή;
την προθυμία του εργαστηρίου να σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σας;
την τεχνική επάρκεια του εργαστηρίου;
τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων;
την παροχή πληροφόρησης από το εργαστήριο;
Θα επιλέγατε ξανά το Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ για κάποια νέα συνεργασία;
Θα συστήνατε το Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ σε συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες, κλπ;
Τι θα μας προτείνατε ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας;

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της παραπάνω ενημέρωσης σχετικά με την
Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων