Διεθνές πλαίσιο και συνεργασία για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων

Το σημαντικότερο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων είναι η Κοινή Σύμβαση για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management).

Η Κοινή Σύμβαση υιοθετήθηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 2001. Σκοπός της είναι να θέσει το πλαίσιο ασφαλούς διαχείρισης του αναλωθέντος πυρηνικού καυσίμου των πυρηνικών αντιδραστήρων και των ραδιενεργών αποβλήτων.Τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου και υλοποίησης των απαιτήσεων της Σύμβασης. 

Η Ελλάδα προσχώρησε στη Σύμβαση το 1998 και την κύρωσε με Νόμο το 2001. Η ΕΕΑΕ, ως αρμόδιος εθνικός φορέας, εκπροσωπεί τη χώρα στις Συνεδριάσεις και ανταποκρίνεται σε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κύρωση της Σύμβασης. Αυτές περιλαμβάνουν την υποβολή εθνικής έκθεσης και την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις που τίθενται από άλλες χώρες. Επιπλέον, αξιοποιεί τη δυνατότητα που της παρέχει η Σύμβαση για ενημέρωση και έλεγχο των πρακτικών και προδιαγραφών διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων που ακολουθούν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αλλά και τρίτες χώρες.

Τα αρχεία που αφορούν στην εκπροσώπηση της Ελλάδας παρατίθενται στη συνέχεια:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κοινή Σύμβαση για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της ΙΑΕΑ

Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής του "Code of Conduct on the safety and security of radioactive sources and its associated guidance on the import and export of radioactive sources" υποβάλλονται τακτικά στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) σχετικά στοιχεία που αφορούν τη χώρα μας. 

Δείτε την Εθνική έκθεση που υποβλήθηκε το 2019. 

Our website is protected by DMC Firewall!