Εθνικό πλαίσιο διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

Εθνικό πλαίσιο διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

To εθνικό πλαίσιο διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων βασίζεται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, η οποία μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία με την έκδοση του π.δ. 122/2013, ΦΕΚ 177/Α, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 91/2017, ΦΕΚ 130/Α (βλ. σχετική άτυπη κωδικοποίηση των δύο π.δ.). 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση, από την παραγωγή έως και την τελική διάθεση, των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγουν. 

Το ισχύον εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων αφορά την περίοδο 2020-2023 και περιλαμβάνει δύο βασικούς πυλώνες που εξειδικεύονται με συγκεκριμένα ορόσημα και δράσεις: (α) την ανακύκλωση κλειστών ραδιενεργών πηγών και άλλων ραδιενεργών υλικών και (β) τη λειτουργία εγκατάστασης Προσωρινής Αποθήκευσης και εγκατάστασης Διάθεσης Ραδιενεργών Αποβλήτων.

Τα κύρια σημεία της πολιτικής και του ισχύοντος προγράμματος για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που εφαρμόζεται στη χώρα συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • ο παραγωγός/κάτοχος των ραδιενεργών αποβλήτων έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισής τους και επωμίζεται τα σχετικά κόστη (polluter pays principle),  
 • η διάθεση (δηλαδή μόνιμη και οριστική εναπόθεση, χωρίς πρόθεση επανάκτησης) ραδιενεργών αποβλήτων επιτρέπεται μόνο για ραδιενεργά απόβλητα που παράγονται εντός της Ελληνικής επικράτειας και πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης εντός της χώρας. Μέχρι την ίδρυση τέτοιας εγκατάστασης διάθεσης η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται εντός της Ελληνικής επικράτειας πραγματοποιείται με μεθόδους προσωρινής αποθήκευσης, επισημαίνοντας ότι η επ’ αόριστον αποθήκευση ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων δεν συνιστά λύση τελικής διαχείρισης,
 • απαγορεύεται η εισαγωγή αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων με σκοπό τη διάθεσή τους εντός των συνόρων της χώρας,
 • τα αναλωθέντα καύσιμα ερευνητικών αντιδραστήρων, π.χ. πειραματικός αντιδραστήρας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", επιστρέφονται οριστικά σε χώρα προμηθεύτρια ή παραγωγό καυσίμων ερευνητικών αντιδραστήρων, με βάση εφαρμοστέες διεθνείς συμφωνίες, που συνάπτονται υποχρεωτικά κατά την εισαγωγή του πυρηνικού καυσίμου,
 • η εισαγωγή κλειστών ραδιενεργών πηγών προϋποθέτει τη δέσμευση του κατόχου ότι, όταν τεθούν εκτός χρήσης, θα επιστραφούν στον κατασκευαστή τους ή σε άλλη εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης του εξωτερικού (back-end solution), 
 • γενικότερα, όταν μια κλειστή πηγή καταστεί εκτός χρήσης (disused sealed source), προκρίνεται επιτακτικά, με ευθύνη του κατόχου της, η ανακύκλωσή της σε κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης ραδιενεργών υλικών του εξωτερικού, πριν αυτή καταστεί ραδιενεργό απόβλητο,
 • εφαρμόζονται επιστημονικά αποδεκτές και τεκμηριωμένες τεχνικές λύσεις και διαδικασίες για τη διαχείριση,
 • η διαχείριση των νοσοκομειακών ραδιενεργών αποβλήτων πραγματοποιείται εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των ιατρικών κέντρων, όπου αυτά παράγονται,
 • οι εθνικές δράσεις για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων υπόκεινται σε θεσπισμένες διατάξεις ενημέρωσης, διαφάνειας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ

Σε εθνικό επίπεδο, η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 199 της 02/08/2011 σ. 0048 – 0056):

 • αυστηροποιεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς έχει διατάξεις σχετικές με τη χάραξη νέας εθνικής πολιτικής, στρατηγικής και προγράμματος διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.
 • καλύπτει απαιτήσεις συμμόρφωσης, που προκύπτουν και από άλλες συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, όπως αυτές της Κοινής Σύμβασης για την Ασφάλεια της Διαχείρισης Αναλωθέντων Καυσίμων και την Ασφάλεια της Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ν.2824/2000, ΦΕΚ 90/Α).
 • επιβεβαιώνει τη βούληση της Πολιτείας για εφαρμογή μιας συγκροτημένης και μακροπρόθεσμης πολιτικής αναφορικά με την  ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση των λίγων πλην όμως υπαρκτών ραδιενεργών αποβλήτων που υπάρχουν στη χώρα μας, καθώς και των ραδιενεργών πηγών. 

Δείτε:

-- Δείτε τους φορείς υλοποίησης της εθνικής πολιτικής.

Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο

Το εθνικό πλαίσιο αποτελούν τα ακόλουθα κείμενα:

DMC Firewall is a Joomla Security extension!