Κατάλογος νομοθετικών κειμένων

1.    Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις, Ν. 4310, ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014
2.    Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, διαδικασίες επεμβατικής καρδιολογίας και οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις, Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. Δ.ΥΓ2/οικ.98941, ΦΕΚ 3176/Β/26.11.2014
3.    Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. οικ. 29179/340/Φγ61, ΦΕΚ 1275/Β/20.05.2014
4.    Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρη τηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπ'αριθ. οικ. 65977/974/Φγ61, ΦΕΚ 3260/Β/20.12.2013
5.    Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ. 122, ΦΕΚ 177/Α/12.08.2013
6.    Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας, Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. Π/112/345, ΦΕΚ 3271/Β/06.12.2012
7.    Βασικές απαιτήσεις − αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων, Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. Π/112/305, ΦΕΚ 2877/Β/26.10.2012
8.    Κύρωση της Μακροπρόθεσμης Συμφωνίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη για Θέματα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφάλειας Καταλοίπων, Ν. 4085, ΦΕΚ 194/Α/12.10.2012
9.    Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L 172/2.7.2009), Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ.60, ΦΕΚ 111/Α/03.05.2012
10.    Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, Νόμος Υπ'αριθμ.4070, ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012
11.    Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, Νόμος Υπ'αριθμ. 4053, ΦΕΚ 44/Α/7.03.2012
12.    Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α), Απόφαση υπ'αριθμ. 14759, ΦΕΚ 2657/09.11.2011
13.    Συμπλήρωση της 35043/2524/1−9−2010 (ΦΕΚ 1385/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης − Καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Απόφαση υπ'αριθμ. οικ. 52280/4720, ΦΕΚ 2640/Β/09.11.2011
14.    Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού, Νόμος Υπ'αριθμ. 3990, ΦΕΚ 159/Α/13.07.2011
15.    "Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών", Απόφαση αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949, ΦΕΚ 1918/Β/10.12.2010
16.    Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ.83,ΦΕΚ 147/Α/03.09.2010
17.    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης "Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων" (ΦΕΚ Β'1932), Απόφαση αριθμ. 17414, ΦΕΚ 2215/Β/2.10.2009
18.    "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύμβασης της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982", Νόμος υπ'αριθμ. 3787, ΦΕΚ 140/ Α/7.08.2009
19.    "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους", Απόφαση υπ’αριθμ. 9833, ΦΕΚ 1055/Β/2.06.2009
20.    "Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Α2στ.οικ.2073/20.4.1983 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων", Νόμος υπ’αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ.35776, ΦΕΚ 532/Β/23.03.2009
21.    "Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις", Νόμος υπ’αριθμ. 3710, ΦΕΚ 216/Α/23.10.2008
22.    "Κριτήρια και διαδικασία για την χορήγηση άδειας σκοπιμοτητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές", Απόφαση υπ’αριθμ. ΦΕΚ 1320/Β/07.07.2008)
23.    "Κριτήρια και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές", Νόμος υπ’αριθμ. ΔΥΓ2/οικ.57793, ΦΕΚ 802/Β/07.05.2008
24.    "Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας & άλλες διατάξεις", Νόμος υπ’αριθμ. 3653, ΦΕΚ 49/Α/21.03.2008
25.    "Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία", Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 2300 ΕΦΑ (493), ΦΕΚ 346/Β/3.3.2008
26.    "Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για την ακτινολογική εξέταση της μαστογραφίας και Καθοδηγητικών Επιπέδων Δόσεων (ΚΕΔ) για τις διαγνωστικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής", ΦΕΚ 2345, Τεύχος Δεύτερο, 11.12.2007
27.    "Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χορήγησης πιστοποιητικού συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων", Απόφαση υπ’αριθμ. 52526/6904, ΦΕΚ 1900/Β/14.09.2007
28.    "Προσδιορισμός ύψους του παραβόλου το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για τον έλεγχο τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ", Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 8701/118, ΦΕΚ 302/7.03.2007
29.    "Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών", Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθ. 10828/ΕΦΑ (1897), ΦΕΚ 859/10.7.2006
30.    "Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις", Νόμος υπ' αριθ. 3431, ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006
31.    "Συγκρότηση 5μελούς επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβολιών στη Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης", Υπ. απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2 οικ. 2956, ΦΕΚ 37/Β/18.01.2005
32.    "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων", Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 3060(ΦΟΡ)238, ΦΕΚ, Αρ. 512, Τεύχος Δεύτερο, 25.04.2002
33.    "Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας", Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 1014(ΦΟΡ) 94, ΦΕΚ 216/Β/6.03.2001
34.    "Κανονισμός Ακτινοπροστασίας", Υπουργική Απόφαση 1014(ΦΟΡ)94, ΦΕΚ 216/Β/6.3.2001
35.    "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά", Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 53571/3839, ΦΕΚ, Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6.09.2000.
36.    "Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων", Νόμος υπ'αριθ.2824, ΦΕΚ Α/90/16.03.2000.
37.    Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου κατ' εφαρμογή του άρθρου ΙΙΙ, παράγραφοι (1) και (4), της Συνθήκης για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων", Νόμος υπ' αριθ. 2805, ΦΕΚ Νο50/Α/3.03.2000.
38.    "Υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση εξοπλισμού για έλεγχο ύπαρξης ραδιενεργών υλικών στα σιδηρομεταλλεύματα και παράνομης εισαγωγής τους", Υπ. Απόφαση υπ’αριθ. 11592 (ΦΟΡ) 1125, ΦΕΚ 1633/Β/18.08.1999.
39.    "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της ΕΕΑΕ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο Πυρηνικών Δραστηριοτήτων της Ρουμανίας, για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις", Νόμος υπ'αριθ. 2680, ΦΕΚ 14/Α/5.02.1999.
40.    "Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις", Νόμος υπ'αριθ. 2496 (άρθρο 39), ΦΕΚ 87/Α/16.5.1997.
41.    "Κύρωση Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια", Νόμος υπ' αριθ. 2480, ΦΕΚ Νο70/Α/14.05.1997.
42.    "Επιτήρηση και έλεγχος των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών-μελών της κοινότητας καθώς και προς και από την κοινότητα", Προεδρικό διάταγμα υπ' αριθ. 22, ΦΕΚ 20/Α/26.02.1997.
43.    "Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη περιοχή." Υπ.Απ. 9087(ΦΟΡ)1004, ΦΕΚ 849Β, 13.09.96.
44.    Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις, Υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 2344, ΦΕΚ 212/Α/11.10.1995.
45.    "Κανονισμός ενημέρωσης του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα της υγείας και την ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες", Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 2739, ΦΕΚ 165 /Β/ 15.03.1994.
46.    "Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας", Π.Δ. Νο 404, ΦΕΚ 173, 5.10.1993
47.    "Έλεγχος Διακίνησης Πυρηνικών Υλικών, εξοπλισμών και τεχνολογίας που επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια", Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 5408/Ε3/2362/Φ. NSG, ΦΕΚ 730/Β/21.09.1993.
48.    "Έγκριση Συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε.Α.Ε. της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Επιτροπής Ειρηνικής Χρήσης της Πυρ. Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρ ατυχ. καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις πυρ. εγκαταστάσεις" Απόφαση υπ’αριθ.Φ.0544/3/ΑΣ192/Ν.3989, ΦΕΚ 66/Α/6.05.1991.
49.    Κύρωση Σύμβασης για την έγκαιρη γνωστοποίηση σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος", Νόμος υπ' αριθ. 1938, ΦΕΚ 36/Α/11/13.03.1991.
50.    Κύρωση Σύμβασης για αρωγή σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή κατάσταση έκτακτης ραδιολογικής ανάγκης", Νόμος υπ' αριθ.1937, ΦΕΚ Νο 35/Α/11/13.03.1991.
51.    "Μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων της παλαιάς ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ «Δ» στην αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία ΕΕΑΕ", Απόφαση υπ’ αριθ. 9185 (ΦΟΡ) 705/7 Ιουνίου 1989.
52.    "Μεταβίβαση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ, στο Διευθυντή και Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού της ΕΕΑΕ του δικαιώματος να υπογράφει ‘Με γενική εξουσιοδότηση Υπουργού", Υπ. Απόφ. υπ’ αριθ. ΕΕΑΕ/1/829, ΦΕΚ 924/Β/28.12.1988.
53.    "Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ", Υπ. Απόφ. υπ’ αριθ. 17176, ΦΕΚ 832/Β/15.11.1988.
54.    "Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ", Υπ. Απόφαση υπ’ αριθ. 120/1/837, ΦΕΚ 696/Β/21.9.1988.
55.    "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύμβαση για την αστική ευθύνη στον τομέα πυρηνικής ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, τροποποιήθηκε από το πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28 ης Ιανουαρίου 1964", Νόμος υπ' αριθ. 1758, ΦΕΚ 44/Α/10.03.1988.
56.    "Σύσταση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας", Νόμος υπ' αριθ. 1733 (άρθρο 28), ΦΕΚ 171/Α/22.09.1987.
57.    Κύρωση Σύμβασης για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, Νόμος υπ' αριθ. 1636, ΦΕΚ 106 /Α/18.07.1986.
58.    "Περί καθορισμού προϋποθέσεων, διαδικασίας κλπ. δια την παροχή προς τη ΔΕΗ αδείας ιδρύσεως πυρηνικής εγκαταστάσεως επί σκοπώ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εις συγκεκρμένον τόπον ή αλλαγής του τόπου αυτού", Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 610, ΦΕΚ 130/Α/23.08.1978.
59.    "Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών", Νομοθετικό διάταγμα υπ' αριθ. 181, ΦΕΚ 347/Α/20.11.1974.
60.    Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για SAFEGUARDS (ΔΟΑΕ), 17.11.1972.
61.    "Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων", Νομοθετικό διάταγμα υπ' αριθ. 854, ΦΕΚ 54/Α/18.03.1971.
62.    "Περί κυρώσεως της συμβάσεως περί των προνομίων και ασυλιών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, εγκριθείσης υπό του Σώματος των Διοικητών αυτού την 1ην Ιουλίου 1959", Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 695 (ΦΕΚ 213/Α/7.11.1970).
63.    "Περί κυρώσεως της υπογραφείσης την 1ην Ιουλίου 1968 Συνθήκης περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων", Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 437, ΦΕΚ 49/Α/26.02.1970.
64.    "Περί αναδιοργανώσεως της ΕΕΑΕ", Νόμος υπ’ αριθ. 451, ΦΕΚ 135/Α/20.06.1968.
65.    "Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων", Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 63/Β/16.2.1964.
66.    "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων και Οδοντιατρείων", Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 451, ΦΕΚ 108/Α/21.07.1962.
67.    "Περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 3891/1958 περί αναδιοργανώσεως της ΕΕΑΕ", Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 4115, ΦΕΚ 165/Α/9.10.1960.
68.    "Περί αναδιοργανώσεως της Ε.Ε.Α.Ε.", Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 3891, ΦΕΚ 197/Α/7.11.1958.
69.    "Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη υπογραφείσης τη 26η Οκτωβρίου 1956 πολυμερούς Συμβάσεως περί Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας", Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 3730, ΦΕΚ 149/Α/3/12.08.1957.
70.    "Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν. 2750: περί ιδρύσεως ΕΕΑΕ ως και του τρόπου εισαγωγής και ελέγχου των φυσικώς ραδ/γών στοιχείων και των ραδ/γών ισοτόπων", Νόμος υπ’ αριθ. 3277, ΦΕΚ 168/Α/1.07.1955.
71.    "Περί ιδρύσεως ΕΕΑΕ", Νόμος υπ’ αριθ. 2750, ΦΕΚ 33/Α/26.02.1954.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is a Joomla Security extension!