Διερεύνηση αυξημένων δόσεων

Η ΕΕΑΕ, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ατομικών δοσιμέτρων, διερευνά περιπτώσεις στις οποίες εκτιμάται ως πιθανό το ενδεχόμενο η ενεργός δόση να ξεπερνά το όριο διερεύνησης των 6 mSv. Επίσης, διερευνώνται περιπτώσεις αυξημένων δόσεων στα άκρα που υπερβαίνουν τα 150 mSv, δηλαδή το 1/3 του αντίστοιχου ορίου ισοδύναμης δόσης Hp(0.07), καθώς και περιπτώσεις υπέρβασης των 15 mSv για την ισοδύναμη δόση Hp(3) στον φακό του οφθαλμού. Συνήθως μετά τη διερεύνηση οι καταγεγραμμένες δόσεις επανεκτιμώνται από τον επόπτη ακτινοπροστασίας και τα τελικά αποτελέσματα αποστέλλονται στην ΕΕΑΕ για την καταχώρησή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Υπερβάσεις των ορίων δόσης για την επαγγελματική έκθεση διερευνώνται σε συνεργασία με τον οργανισμό ή τον εργοδότη.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι δόσεις αυτές ακυρώνονται με την πιο συνηθισμένη αιτία ακύρωσης τη μη ορθή χρήση ή αποθήκευση των δοσιμέτρων και όχι την πραγματική έκθεση του εργαζομένου. Οι ακυρώσεις των δόσεων πραγματοποιούνται μετά από αναλυτική διερεύνηση και αιτιολόγηση, αίτηση του επόπτη ακτινοπροστασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Πραγματικές υπερεκθέσεις, μετά την πλήρη διερεύνησή τους, δημοσιεύονται ανώνυμα στην ενότητα "άλλα περιστατικά-ειδικοί έλεγχοι".

Για το έτος 2022 διερευνήθηκαν συνολικά δεκαεννέα (19) περιπτώσεις εργαζομένων. Η διερεύνηση έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75%.

Δεκατέσσερεις (14) περιπτώσεις αφορούσαν δοσίμετρα σώματος, δύο (2) περιπτώσεις δοσίμε-τρα σώματος και άκρων, δύο (2) περιπτώσεις δοσίμετρα άκρων, και μια (1) περίπτωση δοσίμετρο φακού του οφθαλμού. 

Σε 5 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη δόση οφειλόταν σε ρύπανση των δοσιμέτρων από ραδιοφαρμάκο.

Σε 7 περιπτώσεις είχαμε κακή διαχείριση ή αποθήκευση των δοσιμέτρων.

Σε 1 περίπτωση η δόση ήταν αιτιολογημένη.

To 37% των περιπτώσεων συνέβησαν σε τμήματα πυρηνικής ιατρικής (διάγραμμα 3).

Το 48% των περιπτώσεων αφορούσε ιατρούς (διάγραμμα 4).

dierevnisi 1

dierevnisi 2