Εθνικό αρχείο δόσεων

Στην ΕΕΑΕ τηρείται το Εθνικό Αρχείο Δόσεων στο οποίο φυλάσσονται όλα τα δεδομένα σχετικά με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, τα εργαστήρια, τους εκτιθέμενους εργαζόμενους και την ατομική παρακολούθησή τους.

Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων περιλαμβάνουν:
α) στοιχεία ταυτότητας του εργαζομένου (ενδεικτικά: επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, και έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του εργαζομένου)
β) στοιχεία ταυτότητας του οργανισμού ή του εργοδότη (ενδεικτικά: επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση και έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του οργανισμού)
γ) δεδομένα σχετικά με την απασχόληση του εργαζομένου (ημερομηνία έναρξης ατομικής παρακολούθησης, την ημερομηνία λήξης, ειδικότητα, χώρος εργασίας, κλπ)
δ) τα αποτελέσματα της ατομικής παρακολούθησης του εκτιθέμενου εργαζομένου (περίοδος, αποτελέσματα μετρήσεων ατομικών δοσιμέτρων, ενεργός δόση σε mSv, ισοδύναμη δόση στα διάφορα μέρη του σώματος σε mSv, κλπ)

Βεβαιώσεις σχετικά με τις δόσεις που έχουν καταγραφεί χορηγούνται μετά από σχετική αίτηση.