Ειδικές κατηγορίες επαγγελματικών εκθέσεων

Ακολουθούν πληροφορίες για ειδικές κατηγορίες επαγγελματικών εκθέσεων. 

Έγκυες και γαλουχούσες εργαζόμενες

Το κυοφορούμενο παιδί απολαύει προστασίας ανάλογης με αυτήν που παρέχεται σε μέλη του κοινού. Μόλις η έγκυος εργαζομένη ενημερώσει τον οργανισμό ή, τον εργοδότη σχετικά με την εγκυμοσύνη, ο οργανισμός και ο εργοδότης εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες απασχόλησης για την έγκυο εργαζομένη είναι τέτοιες ώστε η ισοδύναμη δόση στο κυοφορούμενο παιδί να είναι στα κατώτερα λογικώς εφικτά επίπεδα και να μην μπορεί να υπερβαίνει το 1 mSv κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της υπόλοιπης εγκυμοσύνης.

Επίσης, μόλις οι εργαζόμενες ενημερώσουν τον οργανισμό ή, τον εργοδότη, ότι γαλουχούν βρέφος, δεν απασχολούνται πλέον σε εργασία, η οποία συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο πρόσληψης ραδιονουκλιδίων ή ρύπανσης του σώματος.

Μαθητευόμενοι και τους σπουδαστές

Για τους μαθητευομένους και σπουδαστές ηλικίας 18 ετών και άνω οι οποίοι, κατά τις σπουδές τους, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πηγές ακτινοβολίας, τα όρια δόσης συμπίπτουν με εκείνα για τους εκτιθέμενους εργαζομένους.

Για τους μαθητευομένους και σπουδαστές ηλικίας 16 έως 18 ετών οι οποίοι, κατά τις σπουδές τους, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πηγές ακτινοβολίας, το ετήσιο όριο για την ενεργό δόση είναι ίσο με 6 mSv,  το όριο της ισοδύναμης δόσης για τον φακό του οφθαλμού είναι 15 mSv ανά έτος, το όριο της ισοδύναμης δόσης για το δέρμα και τα άκρα είναι 150 mSv ανά έτος κατά μέσο όρο για οποιαδήποτε επιφάνεια 1 cm2 δέρματος, ανεξάρτητα από την εκτιθέμενη περιοχή.

Ιπτάμενο προσωπικό

Ο οργανισμός που λειτουργεί αεροσκάφος στο οποίο η ενεργός δόση στο ιπτάμενο πλήρωμα από κοσμική ακτινοβολία ενδέχεται να υπερβαίνει το 1 mSv το χρόνο:

- εκτιμά τα επίπεδα έκθεσης του εν λόγω προσωπικού και τα κοινοποιεί στην ΕΕΑΕ για την καταχώρησή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων,

- λαμβάνει υπόψη την εκτιμώμενη έκθεση, κατά τον προγραμματισμό των δρομολογίων, ώστε να μειώνεται η έκθεση του προσωπικού που εκτίθεται περισσότερο έτσι ώστε, αν είναι δυνατόν, η ενεργός δόση τους να μην υπερβαίνει την τιμή των 6 mSv ανά έτος,

- ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους για τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία η εργασία τους,

- για τις εγκύους που περιλαμβάνονται στο ιπτάμενο προσωπικό ο οργανισμός φροντίζει το κυοφορούμενο παιδί να απολαύει προστασίας ανάλογης με αυτήν που παρέχεται σε μέλη του κοινού. Μόλις η έγκυος εργαζόμενη ενημερώσει τον οργανισμό σχετικά με την εγκυμοσύνη, ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες απασχόλησης για την έγκυο είναι τέτοιες ώστε η ισοδύναμη δόση στο κυοφορούμενο παιδί να είναι στα κατώτερα λογικώς εφικτά επίπεδα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 mSv κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της υπόλοιπης εγκυμοσύνης.

Ο οργανισμός εξοπλίζεται με κατάλληλο, αναγνωρισμένο από την EEAE, υπολογιστικό πρόγραμμα (λογισμικό) για τη δοσιμετρική παρακολούθηση του ιπτάμενου προσωπικού. Η διαδικασία αναγνώρισης του λογισμικού γίνεται με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία πριν την έναρξη καταχώρησης των δόσεων του ιπτάμενου προσωπικού στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων που τηρείται στην ΕΕΑΕ. Ο οργανισμός ενημερώνει την ΕΕΑΕ σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος υπολογισμού της δόσης.

Έκθεση εργαζομένων στο ραδόνιο

Η παρουσία ραδονίου σε χώρους εργασίας, όπου αυτό εισέρχεται από το έδαφος, θεωρείται κατάσταση υφιστάμενης έκθεσης. Στην εθνική νομοθεσία (π.δ. 101/2018, ΦΕΚ 194/Α/2018) έχει καθοριστεί εθνικό επίπεδο αναφοράς για τις συγκεντρώσεις ραδονίου εντός κτιρίων και σε χώρους εργασίας ίσο με 300 Bq/m3. Επιπρόσθετα, έχει θεσπιστεί το εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο (ΕΣΧΕΔΡΑ, κ.υ.α. 43374/2020, ΦΕΚ 1881/Β/2020). Σύμφωνα με το ΕΣΧΕΔΡΑ για τις περιοχές εντός χώρων εργασίας, όπου οι συγκεντρώσεις του ραδονίου υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς (300 Bq/m3) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα από τους οργανισμούς για τη μείωση της συγκέντρωςής του. Εφόσον οι συγκεντρώσεις ραδονίου συνεχίζουν να υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς, η έκθεση των εργαζομένων στο ραδόνιο υπερβαίνει τα 6 mSv ετησίως, ο οργανισμός φροντίζει να εκτιμά, ενδεικτικά ανά τρίμηνο, την έκθεση των εργαζομένων στο ραδόνιο, βασιζόμενος: (α) στα αποτελέσματα της ραδιολογικής επιτήρησης των χώρων εργασίας, (β) στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου παραμονής του κάθε εργαζομένου και να τα κοινοποιεί στην ΕΕΑΕ για την καταχώρησή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Μπορείτε δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για αυτήν την περίπτωση επαγγελματικής έκθεσης.