Ετήσια στατιστικά στοιχεία

Η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί την ετήσια στατιστική ανάλυση των δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Δόσεων (ΕΑΔ) που τηρεί και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα και τα διαβιβάζει στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

 

Ατομική δοσιμέτρηση (individual dosimetry)

Για το 2022, οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ανά επαγγελματική κατηγορία (συνολικός αριθμός 15.628) παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Η πλειοψηφία αυτών (14.055) παρακολουθούνται με χρήση ατομικών δοσιμέτρων μέτρησης, ενώ οι υπόλοιποι (1.573) αποτελούν μέλη του ιπτάμενου προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών της χώρας και η παρακολούθησή τους γίνεται αποκλειστικά μέσω υπολογιστικής εκτίμησης.

Δόσεις ιπτάμενου προσωπικού

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η ΕΕΑΕ έρχεται σε επαφή με τις εταιρείες που λειτουργούν αεροσκάφη, ώστε να υπολογιστούν οι δόσεις του ιπτάμενου προσωπικού και να καταχωρηθούν στο Εθνικό αρχείο Δόσεων (ΕΑΔ), για όσες περιπτώσεις ενδείκνυται.
Το 2022, στο ΕΑΔ έχουν καταχωρηθεί δεδομένα που αφορούν 1.573 εργαζόμενους. Οι 1.157 από αυτούς εργάζονται ως πλήρωμα καμπίνας αεροσκάφους και οι 416 ως πλήρωμα διακυβέρνησης.
Το έτος 2022, η τιμή της εκτιμώμενης μέσης ενεργού δόσης (ΜΕΔ) για το σύνολο του ιπτάμενου προσωπικού είναι 1,27 mSv, ενώ για όσους η δόση ξεπέρασε το όριο ανακοίνωσης (0,10 mSv) η ΜΕΔ είναι 1,39 mSv. Παρατηρείται μια μικρή αύξηση (6,7%) σε σχέση με το έτος 2021.

 

Ετήσια στατιστικά στοιχεία

Ο συνολικός αριθμός εκτιθέμενων εργαζομένων στην Ελλάδα για το έτος 2022 είναι 15.628. Σε 14.055 από αυτούς η ετήσια ενεργός δόση εκτιμάται με τη χρήση των μετρήσεων του λειτουργικού μεγέθους Hp(10), που είναι το ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 10 mm, ενώ για τα 1.573 μέλη πληρωμάτων αεροσκαφών ο υπολογισμός της δόσης γίνεται με χρήση κατάλληλων λογισμικών.

Η τιμή της εκτιμώμενης ετήσιας μέσης ενεργού δόσης (ΜΕΔ) για το σύνολο των 14.055 εκτιθέμενων εργαζομένων που χρησιμοποιούν ατομικό δοσίμετρο είναι 0,15 mSv, ενώ για το υποσύνολο αυτών των εργαζομένων για τους οποίους η δόση ξεπέρασε το όριο ανακοίνωσης (0,10 mSv), η ΜΕΔ είναι 1,03 mSv.

Η ετήσια μέση ενεργός δόση (ΜΕΔ) για το 2022 για το σύνολο των 15.628 εκτιθέμενων εργαζομένων είναι 0,26 mSv. Για το 73,5% των εργαζόμενων αυτών η ετήσια ΜΕΔ από την επαγγελματική έκθεση είναι μηδενική (μικρότερη του ορίου ανακοίνωσης 0,10 mSv). Το 16,1% των εργαζομένων έχει μη μηδενική δόση με τιμή ΜΕΔ μικρότερη από 1 mSv (όριο κοινού). Περαιτέρω, 10,1% των εργαζομένων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη του ιπτάμενου προσωπικού, έχουν ΜΕΔ μεγαλύτερη από 1 mSv και μικρότερη από το επίπεδο διερεύνησης (6 mSv). Τέλος για 52 εργαζόμενους (ποσοστό 0,3%), η ΜΕΔ εκτιμάται μεγαλύτερη από 6 mSv, ενώ 3 εργαζόμενοι ξεπέρασαν το ετήσιο όριο των 20 mSv.

ead 2