Εποπτεία ραδιενέργειας στο περιβάλλον

laventer 22

Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες, καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης. Τα φυσικά ραδιοϊσότοπα υπάρχουν στη γη από τη στιγμή της δημιουργίας της. Τα κυριότερα είναι το ουράνιο (238U, 235U), το θόριο (232Th), το κάλιο (40K) και τα θυγατρικά τους ραδιοϊσότοπα. Τα φυσικά ραδιοϊσότοπα, εκτός από το έδαφος και τα ορυκτά, ανιχνεύονται στο νερό, στον αέρα, στους ζώντες οργανισμούς, στις τροφές και στα οικοδομικά υλικά.

Τα τεχνητά ραδιοϊσότοπα είναι ανθρωπογενή και παράγονται στο πλαίσιο των εφαρμογών της πυρηνικής τεχνολογίας και των πυρηνικών επιστημών στη βιομηχανία, την ενέργεια, την υγεία κλπ. Η έκλυσή τους στο φυσικό περιβάλλον είναι πιθανό να επιφέρει επιπτώσεις στον πληθυσμό και στο περιβάλλον.

Η ΕΕΑΕ είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα μας, τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασής της τόσο σε τακτική βάση όσο και σε έκτακτες καταστάσεις, τον συντονισμό άλλων εξουσιοδοτημένων φορέων και την τήρηση του σχετικού εθνικού αρχείου. Συνακόλουθα, είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη ειδοποίηση της Πολιτείας και των αρμόδιων Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών σε περίπτωση καταγραφής αυξημένων επιπέδων ραδιενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η ΕΕΑΕ συντονίζει και υλοποιεί (α) το πρόγραμμα εποπτείας ραδιενέργειας περιβάλλοντος και (β) το πρόγραμμα πυρηνικής προστασίας, ιδίως για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό:

  • προσδιορίζει τα επίπεδα ραδιενέργειας μέσω εργαστηριακών μετρήσεων και του τηλεμετρικού συστήματος,
  • τηρεί το εθνικό αρχείο μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος και διαβιβάζει τα αποτελέσματα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,
  • συντάσσει τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης ασφάλειας και περιβαλλοντικών ραδιολογικών επιπτώσεων,
  • συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα έγκαιρης ειδοποίησης,
  • διενεργεί μετρήσεις εσωτερικής δοσιμετρίας.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα εποπτείας της ραδιενέργειας περιβάλλοντος κατά το έτος 2023, καθώς και την αναλυτική έκθεση.

Συνθήκη Euratom: άρθρα 35 και 36

Το άρθρο 35 της συνθήκης Ευρατόμ ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος δημιουργεί τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για να διενεργεί διαρκή έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους, καθώς και έλεγχο της τήρησης των βασικών κανόνων ασφαλείας.

Περισσότερα:

Τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας

Το τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας περιβάλλοντος αποτελείται από δύο υποσυστήματα: το δίκτυο μέτρησης της διάχυτης ολικής-γ ακτινοβολίας στον αέρα και το δίκτυο μέτρησης της ραδιενέργειας στα αιωρούμενα μικροσωματίδια (αεροζόλ) της ατμόσφαιρας.

Περισσότερα:

Έκθεση σε ραδόνιο

Η έκθεση στο ραδόνιο αποτελεί συνιστώσα της συνολικής έκθεσης πληθυσμού και εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι το ραδόνιο στον αέρα εσωτερικών χώρων είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο ποσοστό της φυσικής έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Περισσότερα:

Έλεγχος νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Με σκοπό την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, η ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο.

Περισσότερα:

Ραδιολογικός έλεγχος σε μονάδες ιαματικής θεραπείας και κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Υπουργείου Τουρισμού για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (ΕΣΛ) σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας (ΜΙΘ) και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού (ΚΙΤΘ) απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας από άποψη ακτινοπροστασίας.

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται από την ΕΕΑΕ με βάση τη ραδιολογική μελέτη που εκπονεί είτε η ίδια η ΕΕΑΕ, είτε κάποιος εξουσιοδοτημένος από την ΕΕΑΕ φορέας.

Περισσότερα:

Οικοδομικά υλικά

Τα υλικά του φλοιού της γης (πετρώματα, χώμα) περιέχουν τα φυσικά ραδιονουκλίδια ουράνιο (U-238), θόριο (Th-232), τα θυγατρικά τους ραδιοϊσότοπα, όπως το ράδιο (Ra-226, θυγατρικό του U-238), καθώς και κάλιο (K-40). Κατά συνέπεια, τα οικοδομικά υλικά, ως προερχόμενα από τα υλικά του φλοιού της γης, περιέχουν ποσότητες φυσικής ραδιενέργειας.

Περισσότερα: