Ραδιολογικός έλεγχος σε μονάδες ιαματικής θεραπείας και κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3.4 (ζ) της υπουργικής απόφασης 2704/2018 (ΦΕΚ 603/Β/22-2-2018) για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες ιαματικής θεραπείας και κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας από άποψη ακτινοπροστασίας.

Ο καθορισμός της διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων γιατη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας ορίζεται από την υπουργική απόφαση 19443 (ΦΕΚ 5139/Β/05-11-2021).

Ραδιολογική μελέτη

Μέσω του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας υπάρχει συνεργασία για την εκπόνηση της απαιτούμενης ραδιολογικής μελέτης. Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής σε πρώτη φάση η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί μετρήσεις ραδονίου στους χώρους εργασίας των μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας. Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων, είναι πιθανόν να ακολουθήσει ενδελεχής ραδιολογική μελέτη, όπου κριθεί απαραίτητο.

Οι μετρήσεις ραδονίου θα πραγματοποιούνται με παθητικούς ανιχνευτές (SSNTD) που αποστέλλονται στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μελέτη. Ο αριθμός των ανιχνευτών εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και το πλήθος του προσωπικού που απασχολείται σε αυτή.

Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στη μελέτη, εκτός αυτής που αφορά στην προμήθεια των ανιχνευτών. Συμπληρωματικά πραγματοποιούνται μετρήσεις γ-ακτινοβολίας με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD) που αποστέλλονται μαζί με τους μετρητές ραδονίου. 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στη μελέτη παρακαλούνται να υποβάλουν στην ΕΕΑΕ τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από κάτοψη της εγκατάστασης όπου απεικονίζονται οι χώροι εργασίας.